Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa IV tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng

Thưa các đồng chí đại biểu thân mến, 


Thưa các vị khách quý mến, 


Từ Đại hội lần thứ IV đến Đại hội lần thứ V của Đảng là những nǎm đầu cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, với sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập và thống nhất. Đó là những nǎm khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, cải tạo và phát triển vǎn hóa dưới ánh sáng của đường lối Đại hội lần thứ tư của Đảng; là thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và đấu tranh chống kẻ thù mới là chủ nghĩa bành trướng, chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc. Đó là thời kỳ nền độc lập dân tộc và vị trí của chủ nghĩa xã hội ở nước ta được củng cố thêm một bước vững chắc, trong sự gắn bó chặt chẽ hơn bao giờ hết với hai nước anh em trên bán đảo Đông Dương, với Liên Xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa thế giới. 


Đó là những nǎm sôi động và phức tạp trong quá trình phát triển không ngừng đi lên của cách mạng Việt Nam, là thời kỳ nhân dân ta giành được những thắng lợi rất to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và những thành tựu bước đầu trong công cuộc xây dựng lại đất nước theo Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 


Hiện nay, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta trước lịch sử hết sức nặng nề. Cuộc chiến đấu của chúng ta còn rất gay go, phức tạp; kẻ thù đang tǎng cường chính sách thù địch đối với nhân dân ta; tình hình kinh tế, xã hội trước mắt có những mặt khó khǎn nghiêm trọng. 


Đại hội lần thứ nǎm của Đảng tiến hành kiểm điểm việc chấp hành đường lối của Đại hội lần thứ tư, đánh giá đúng thành tựu, khuyết điểm và thực trạng kinh tế, xã hội hiện nay, phân tích rõ nguyên nhân của thắng lợi và khó khǎn, vạch ra những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong tình hình mới, quyết định những chủ trương và biện pháp nhằm phát huy các thế mạnh của đất nước, đưa nền kinh tế vượt qua khó khǎn và tiến lên, nhằm củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Sau đây, xin trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban chấp hành Trung ương. 


Phần I: Tình hình và nhiệm vụ chung 
Phần II: Những nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội trong nǎm nǎm 1981 - 1985 và những nǎm 80 
Phần III: Những nhiệm vụ vǎn hóa, xã hội 
Phần IV: Tǎng cường nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát động phòng trào cách mạng của quần chúng 
Phần V: Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta 
Phần VI: Nâng cao sức chiến đấu của Đảng **Thưa các đồng chí đại biểu. 


Đại hội lần thứ V là cột mốc mới trên con đường đấu tranh lâu dài, gian khổ, đầy chiến công của Đảng ta vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội . 


Thời kỳ mới đặt ra trước Đảng ta và nhân dân ta những nhiệm vụ hết sức to lớn, phức tạp và nặng nề. Chúng ta có đầy đủ niềm tin và sức mạnh để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đó. 


Chúng ta đã vượt qua sự ngỡ ngàng khó tránh khỏi khi chuyển vào giai đoạn mới. Chúng ta đã cụ thể hoá và làm phong phú hơn đường lối cách mạng do Đại hội đường lối cách mạng do Đại hội lần thứ tư của Đảng đề ra. Chúng ta đã hiểu sâu hơn đất nước ta và nhân dân ta. Chúng ta đã nhận biết kẻ thù và thấy rõ các trở lực trên con đường đi tới. Chúng ta đánh giá chính xác hơn, cụ thể hơn những khả nǎng và thế mạnh cũng như những khó khǎn và chỗ yếu của mình. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong 5 nǎm qua đối với chúng ta rất bổ ích. Tất cả những điều đó, mà 5 nǎm trước đây chưa thể có, là trang bị cách mạng vô cùng quý báu của chúng ta khi bước vào chặng đường đấu tranh mới. 


Hiện nay, lực lượng vật chất và tinh thần của nhân dân ta không ngừng được tǎng thêm; triển vọng cách mạng sáng sủa và tốt đẹp. Những khó khǎn còn nhiều. Những yêu cầu về đời sống nhân dân, về bảo vệ đất nước, về xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật để tiến lên, đều đặc biệt cấp bách và to lớn. 


Song, Đảng ta đã dày dạn trong chiến đấu khắc phục khó khǎn và chưa bao giờ lùi bước trước khó khǎn. Đảng ta có tất cả sức mạnh cần thiết để chiến thắng mọi khó khǎn, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. 


Đó là sức mạnh của khối đoàn kết, nhất trí có truyền thống trong toàn Đảng, là sức mạnh của khối thống nhất không gì lay chuyển nổi giữa Đảng với nhân dân. Những nghị quyết của Đại hội này nhất định sẽ củng cố thêm một bước sự đoàn kết của Đảng, tǎng cường hơn nữa sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng. 


Đó là sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế trước sau như một gắn bó Đảng ta và nhân dân ta với Đảng cộng sản Liên Xô và nhân dân Liên Xô anh em, đội tiên phong cách mạng của thời đại; với Đảng nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em; với Đảng nhân dân cách mạng Cam-pu-chia và nhân dân Cam-pu-chia anh em; với các đảng cộng sản và công nhân cùng nhân dân các nước anh em khác trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa với hết thảy các đảng cộng sản và công nhân; với cả ba dòng thác cách mạng trên thế giới. 


Có một Đảng như thế, một nhân dân như thế, một quan hệ quốc tế như thế thì nhiệm vụ nào chúng ta cũng hoàn thành, khó khǎn nào chúng ta cũng vượt qua, kẻ thù nào chúng ta cũng đánh thắng. 


Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong một nước mà sản xuất nhỏ còn là phổ biến, làm thất bại mọi âm mưu và hành động bành trướng và bá truyền của bọn phản động Trung Quốc cấu kết với đế quốc Mỹ, bảo vệ độc lập dân tộc và hoà bình ở Đông Dương và Đông Nam á, là sứ mệnh rất nặng nề, nhưng rất vẻ vang mà lịch sử giao phó cho nhân dân ta và Đảng ta. Chúng ta quyết đạp bằng mọi khó khǎn, phấn khởi và tự hào vươn lên, làm tròn nghĩa vụ đối với dân tộc ta và đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. 


- Dưới lá cờ bách chiến, bách thắng của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hǎng hái tiến lên ! 


- Nhân dân Việt Nam anh hùng muôn nǎm ! 


- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn nǎm ! 


- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 


- Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân ! 


- Sự nghiệp cao cả của chúng ta nhất định thắng lợi ! 

 

Vǎn kiện (toàn quốc đại biểu đại hội lần thứ hai của Đảng Tháng Hai nǎm 1951

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Quy hoạch báo chí chính thức được Thủ tướng phê duyệt

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. ...

CPTPP: Cánh cửa lớn nhưng nhiều thách thức

Ngày 14/1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều ngành hàng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế....

Quy hoạch cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

(ĐCSVN) – Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu...

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch....

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website