Hồ Chí Minh Toàn tập - Tập 12
  • Chính trị Quốc gia - Sự thật
  • 2011
  • 987

LỜI GIỚI THIỆU TẬP 12

 

Tập 12 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết, điện văn, thư từ,... (gọi chung là tác phẩm) của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1959 đến hết năm 1960.

Nội dung tập 12 thể hiện sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược như Người chỉ rõ: "cách mạng Việt Nam hiện nay có hai nhiệm vụ phải đồng thời tiến hành: nhiệm vụ xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Hai nhiệm vụ ấy đều nhằm một mục tiêu chung là: Củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất nước nhà trên nền tảng độc lập và dân chủ" (tr. 411).

Cùng với tư tưởng chỉ đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thể hiện tính đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề quốc tế và đoàn kết quốc tế, trong điều kiện tình hình quan hệ quốc tế phức tạp, mâu thuẫn trong nội bộ phong trào cộng sản và công nhân thế giới ngày càng diễn ra nghiêm trọng.

Về nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế theo con đường xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hoá và khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài" (tr. 412).

Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội trong khi đất nước bị chia cắt, miền Nam tiếp tục tiến hành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cách mạng Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách, song Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng rằng, với mục đích xây dựng "chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người dân được ấm no, hạnh phúc và học hành tiến bộ" (tr. 521), Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân ta kiên quyết thực hiện bằng được mục tiêu cao cả ấy.

Nhiều tác phẩm trong tập 12 đã thể hiện những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng phụ nữ; về xây dựng con người mới; về rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; về phát triển văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Các bài viết mang nội dung về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; những quan điểm của Người về cách mạng tư tưởng - văn hoá, triệt để xóa bỏ những tàn dư tư tưởng và hủ tục của xã hội cũ, xây dựng nền văn hóa mới với nội dung mang đậm bản sắc dân tộc được phản ánh một cách cụ thể và phong phú.

Tập 12 còn có nhiều tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lực lượng vũ trang, thể hiện sự quan tâm của Người đối với việc xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân. Người chỉ rõ, quân đội ta đang gánh vác một nhiệm vụ hết sức nặng nề và mới mẻ, phải vừa sản xuất, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải vừa từng bước xây dựng quân đội tiến lên chính quy, hiện đại, để có đủ sức mạnh làm tròn nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc và chi viện cho miền Nam, hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.

Một nội dung quan trọng của tập 12 là quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối, phương hướng, bước đi của cách mạng miền Nam. Người đã nêu lên những quan điểm chỉ đạo cụ thể và phù hợp với thực tiễn cách mạng miền Nam, tạo ra sức mạnh tổng hợp, nhằm phá thế kìm kẹp của địch, mở ra phong trào cách mạng rộng lớn, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ. Tư tưởng chỉ đạo của Người thể hiện đường lối cách mạng đúng đắn, lập trường kiên quyết của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, thống nhất đất nước.

Về vấn đề quốc tế và quan hệ quốc tế, những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ tư tưởng và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, là tăng cường đoàn kết giữa các nước xã hội chủ nghĩa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, lên án chính sách xâm lược và gây chiến của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ; ủng hộ các phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Nội dung những bài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn... của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các chuyến đi thăm hữu nghị các nước, hoặc các bài đáp từ đón tiếp các nguyên thủ, chính khách nước ngoài đến thăm nước ta, khẳng định đường lối đối ngoại hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, trên cơ sở tôn trọng độc lập, bình đẳng và cùng có lợi; tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược; tạo nên sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phục vụ sự nghiệp xây dựng và thống nhất Tổ quốc.

Phần Phụ lục, gồm những Sắc lệnh, Lệnh và Quyết định do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký và bài nói chuyện của Người: Bàn về công tác lương thực. Đó là những tài liệu hữu ích giúp bạn đọc trong việc tham khảo và tra cứu.

Ngoài các bài đã công bố trong lần xuất bản thứ hai, tập 12, Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bổ sung thêm 53 bài mới sưu tầm được. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song lần xuất bản này vẫn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để lần xuất bản sau được tốt hơn.

 

 

HỘI ĐỒNG XUẤT BẢN
HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP LẦN THỨ BA


Tư liệu cùng chuyên mục

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Quy hoạch báo chí chính thức được Thủ tướng phê duyệt

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. ...

CPTPP: Cánh cửa lớn nhưng nhiều thách thức

Ngày 14/1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều ngành hàng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế....

Quy hoạch cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

(ĐCSVN) – Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu...

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch....

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website