Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh TL đăng trên Báo Nhân dân số 5409 ngày 3-2-1969 nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta. 

I. Nội dung của tác phẩm 

1. Mở đầu tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ đảng viên luôn nêu cao vai trò gương mẫu tiên phong để xứng đáng là người lãnh đạo, xứng đáng với lòng tin cậy, mến phục của nhân dân: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. 

2. Nội dung tác phẩm 

Tác phẩm nêu lên ba vấn đề lớn sau đây: 

Một là: Khẳng định vai trò lãnh đạo và thành tích của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, thể hiện ở các thành tựu sau đây: 

- Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng tám 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; rồi kháng chiến chống Pháp thắng lợi và đang lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là: vừa chiến đấu chống Mỹ cứu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

- Khẳng định đường lối cách mạng: do Đảng lãnh đạo là đúng đắn. Phương pháp lãnh đạo của Đảng là sáng suốt, tài tình. Từ đó đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong đó đáng kể là đã đào tạo được một thế hệ thanh niên cách mạng. 

Hai là: Nêu lên tình hình và thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng lúc bấy giờ có những ưu điểm trên mọi mặt chiến đấu và sản xuất, trong mọi hoạt động hàng ngày. Rất nhiều cán bộ đảng viên tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang. Thành tích và ưu điểm nói trên đã được nhân dân và Đảng thừa nhận, ghi nhớ và tự hào... 

Nội dung tập trung nhất là tác phẩm nhấn mạnh những khuyết điểm của một số ít cán bộ đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Khuyết điểm nặng nhất là “họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân”. Một căn bệnh nguy hiểm như một thứ vi trùng lây lan và đẻ ra nhiều chứng bệnh khác, nhiều khuyết điểm khác. 

Khái niệm về chủ nghĩa cá nhân được biểu hiện với mọi màu vẻ. Người cũng chỉ rõ bản chất cá nhân là: “Việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết... chỉ muốn “mọi người vì mình””. Nó là nguyên nhân sinh ra nhiều chứng bệnh khác như ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham nhũng, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời thực tế, xa rời quần chúng, mắc bệnh quan liêu... Tóm lại, do chủ nghĩa cá nhân mà phạm nhiều sai lầm. 

Tác phẩm đã liệt kê ra rất nhiều thói hư tật xấu của một số cán bộ, đảng viên. Đó là những căn bệnh và khuyết điểm được nảy sinh trong điều kiện của đảng cầm quyền. Tất cả tựu trung là do chủ nghĩa cá nhân. 

Từ đó, Người nêu ra cách chữa trị căn bệnh này, xác định trách nhiệm lãnh đạo và giáo dục của Đảng. 

Ba là: Trách nhiệm của Đảng cầm quyền là tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đường lối chính sách; thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình trong Đảng, phải tổ chức cho quần chúng phê bình cán bộ đảng viên. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ; kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. 

Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên là: phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên, lên trước; phải kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân; nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết tính tổ chức và tính kỷ luật... trong đó đề cập đến nhiệm vụ học tập, rèn luyện nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ. Đó cũng là cách chữa trị tốt nhất đối với các loại bệnh nói trên. 

Tác giả khẳng định: Đó là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta - một Đảng vĩ đại. Mỗi cán bộ đảng viên luôn sửa mình để xứng đáng với Đảng vĩ đại. 

II. Ý nghĩa tác phẩm 

Trong thời kỳ mới, chúng ta đang mở cửa và hội nhập, phát triển kinh tế nhiều thành phần, thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự nghiệp cách mạng khó khăn phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải mạnh. Đảng mạnh là do mỗi chi bộ phải tốt, chi bộ tốt là do mỗi đảng viên đều tốt. Đảng phải thường xuyên đổi mới và chỉnh đốn để xây dựng Đảng thành tổ chức vững mạnh và trong sạch. 

Do đó, vấn đề đặt ra đối với mỗi cán bộ đảng viên là phải thường xuyên tự đổi mới, tự rèn luyện. Nâng cao đạo đức cách mạng, thực hành chống chủ nghĩa cá nhân ngay trong mỗi con người. Hơn lúc nào hết, hiện nay vai trò nêu gương về đạo đức của cán bộ, đảng viên là vấn đề rất quan trọng. Học tập tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân giúp chúng ta làm đúng những lời chỉ dẫn quý báu của Người. 

Theo Giới thiệu tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngnghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Nxb CTQG, H, 1999.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website