Ban Tuyên giáo Trung ương

 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo (khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, dạy nghề và một số lĩnh vực xã hội...); đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

2. Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương

1- Nghiên cứu, đề xuất

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, quan điểm, chính sách và giải pháp của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Tham gia chuẩn bị dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng; các nghị quyết, chỉ thị và quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, cụ thể hoá Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu về nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị, tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu một số đề án thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

- Nghiên cứu tình hình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

- Nghiên cứu và tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, các ngành, các đoàn thể.

- Chủ trì, phối  hợp nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta của các thế lực thù địch, kịp thời đề xuất đối sách và biện pháp chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch.

2- Thẩm định

Thẩm định các đề án, văn bản liên quan đến chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo của các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận, tổ chức đoàn thể và các địa phương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3- Hướng dẫn, kiểm tra

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ngoài đối tượng thuộc hệ thống trường chính trị - hành chính của Trung ương, của các tỉnh uỷ, thành uỷ; kiểm tra về quan điểm chính trị, định hướng tư tưởng trong nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, khoa học xã hội - nhân văn trong hệ thống trường chính trị - hành chính, hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống các trường ngành, đoàn thể.

- Định hướng tư tưởng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nội dung tuyên truyền bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động cho hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở.

- Định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giam sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, các cơ quan thông tin tuyên truyền đối ngoại ở Trung ương và địa phương. Khi cần thiết chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các công trình nghiên cứu khoa học; các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất bản...

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo.

- Tổ chức biên soạn, phối hợp phát hành các tài liệu nội bộ phục vụ học tập nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và tài liệu phổ biến kiến thức về giáo dục lý luận chính trị…

4- Tham gia công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và biên chế cho ban tuyên giáo các cấp.

- Tham gia với các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương về phương hương công tác xây đựng Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; về tổ chức bộ máy, về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực tuyên giáo theo phân cấp quản lý.

- Tham gia, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí kiểm tra, giám sát, thẩm định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí theo phân cấp quản lý.

5- Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế

Mở rộng tuyên truyền thông tin đối ngoại.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực tuyên giáo đối với các đảng cộng sản, đảng công nhân và một số đảng cầm quyền trên thế giới.

6- Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

- Chủ trì, phối hợp đề xuất chủ trương, kế hoạch nghiên cứu, chỉ đạo, quản lý công tác nghiên cứu lý luận và giáo dục lý luận chính trị. Chủ trì, phối hợp chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống trường chính trị - hành chính, hệ thống trường của các ngành, đoàn thể và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện.

- Chủ trì, chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, các cơ quan thông tin, tuyên truyền đối ngoại, các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo, hội xuất bản, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trong công tác tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị này.

- Nghiên cứu và tham gia xây dựng chủ trương, chính sách phát hiện, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và đãi ngộ nhân tài.

- Xây dựng kế hoạch và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của các ban đảng Trung ương.

- Được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công thường trực và tham gia một số ban chỉ đạo, hội đồng Trung ương.

- Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng

Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban


1) Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban

2) Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực

3) Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban kiêm nhiệm

4) Nguyễn Hữu Thuận (Thuận Hữu), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban kiêm nhiệm

5) Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban

6) Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban

2. Cơ cấu tổ chức:

1 - Vụ Lý luận chính trị

2- Vụ Tuyên truyền

3- Vụ Báo chí - Xuất bản

4- Vụ Văn hoá - Văn nghệ

5- Vụ Khoa học và Công nghệ, Môi trường

6- Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề

7- Vụ Các vấn đề xã hội

8- Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế

9- Vụ Tổng hợp

10- Vụ Tổ chức Cán bộ

11- Văn phòng

12- Viện Nghiên cứu dư luận xã hội

13- Trung tâm Thông tín công tác tuyên giáo

14- Trung tâm Nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ và tư liệu

15- Tạp chí Tuyên giáo

16- Tạp chí Thông tin đối ngoại

17- Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

18- Cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh

19- Cơ quan thường trực tại thành phố Đà Nẵng

 

----------------

(Theo Quyết định số 113-QĐ/TW ngày 09/7/2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương)


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Từ 1/7 tăng lương hưu, lương cơ sở

(ĐCSVN) - Tăng lương hưu, lương cơ sở, trợ cấp; nhiều dịch vụ y tế được giảm giá khi đi khám chữa bệnh; tăng thời gian thực hiện chương trình giảm giá; hỗ trợ chuyển giao công nghệ… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018. ...

Bảo đảm việc giải quyết bồi thường nhà nước nhanh chóng, hiệu quả

(ĐCSVN) – Có hiệu lực từ ngày 1/7, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định về thiệt hại được bồi thường nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua, đồng thời bảo đảm việc giải...

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

(ĐCSVN) – Ban Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW....

Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng(*)

(ĐCSVN) – Toàn văn Bài phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 25/6....

Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có hành vi dung túng, bao che tham nhũng

(ĐCSVN) - Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào, có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có “vùng cấm”. ...

Không được làm sai lệch kết quả trong quá trình kiểm tra, giám sát

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Quy định số 01-QĐi/UBKTTW "về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương" để thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng....

Kết hợp giữa “xây” và “chống” trong công tác xây dựng Đảng

(ĐCSVN) – Đó là kinh nghiệm được Tổng Bí thư chỉ ra tại cuộc họp Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII

Liên kết website