Kết luận số 90-KL/TW ngày 4/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
  • Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
  • 90-KL/TW
  • Kết luận
  • Giáo dục - Đào tạo
  • 04/03/2014
  • 04/03/2014
  • Bộ Chính trị
  • Lê Hồng Anh
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số: 90-KL/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2014

 

KẾT LUẬN

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Tại phiên họp ngày 19-12-2013, sau khi nghe Tờ trình số 149-TTr/BTGTW, ngày 4-11-2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 7) và ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:

1- Hơn 5 năm qua, việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 đã tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết đã đạt được một số kết quả bước đầu. Hoạt động của các hội trí thức tiếp tục có tiến bộ, nhất là trong việc tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức. Đội ngũ trí thức tiếp tục được tăng cường, có những đóng góp tích cực, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ở một số bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và một số địa phương còn chậm, chưa nghiêm và chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết còn chậm, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập nên Nghị quyết chưa thực sự đi vào cuộc sống. Một số cơ chế, chính sách đối với trí thức chậm được đổi mới để phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đội ngũ trí thức tuy có tăng về số lượng song chất lượng chưa cao; số trí thức sáng tạo, chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học có trình độ cao còn ít, đội ngũ trí thức kế cận hẫng hụt. Hoạt động chuyên môn (nghiên cứu, sáng tác...) của trí thức chưa gắn kết, phù hợp với cơ chế thị trường và cũng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cơ chế hành chính quan liêu và tình trạng trì trệ, hình thức, hiệu quả hoạt động thấp trong các tổ chức nghiên cứu khoa học, các hội trí thức chậm được khắc phục.

2- Để đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt một số nhiệm vụ sau:

2.1- Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ngày càng tốt hơn. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ trí thức nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, của việc xây dựng đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trên tất cả các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã xác định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2.2- Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 cần được gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy nhanh việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 7, tạo môi trường làm việc thực sự phát huy dân chủ và khuyến khích trí thức tự do sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường thực hiện cơ chế đặt hàng kết hợp với cơ chế trí thức tự đề xuất trong hoạt động nghiên cứu, sáng tác.

Khẩn trương hoàn thành các đề án còn lại về thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 để trình Bộ Chính trị cho ý kiến: Đề án “Quy chế tạm thời về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị” (Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì chuẩn bị); Đề án “Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì chuẩn bị).

3- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

(Đã ký)

Lê Hồng Anh

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
68-QĐ/TW
21/03/2012
21/03/2012

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website