Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 3/10/2012 của Ban Bí thư về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
  • Về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
  • 139-QĐ/TW
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 03/10/2012
  • 03/10/2012
  • Ban Bí thư
  • Lê Hồng Anh
Nội dung:


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 139-QĐ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương (Tờ trình số 107-TTr/BTGTW, ngày 21-9-2012), 

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, gồm các đồng chí sau đây:

1- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban.

2- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban.

3- Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban thường trực.

4- Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban.

5- Đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên.

6- Đồng chí Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.

7- Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên.

8- Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên.

9- Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên.

10- Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, Ủy viên.

11- Đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên.

12. Đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.

13. Đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

14. Đồng chí Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

15. Đồng chí Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

16. Đồng chí Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên.

17. Đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

18. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy viên.

19. Đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên.

20. Đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên.

21. Đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên.

22. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

23. Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

24. Đồng chí Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an, Ủy viên.

25. Đồng chí Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

26. Đồng chí Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Tiến hành chỉ đạo việc đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Điều 3. Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí có tên ở Điều 1 thi hành Quyết định này. 

T/M BAN BÍ THƯ

(Đã ký)

Lê Hồng Anh

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website