Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 3/10/2012 của Ban Bí thư về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
  • Về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
  • 139-QĐ/TW
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 03/10/2012
  • 03/10/2012
  • Ban Bí thư
  • Lê Hồng Anh
Nội dung:


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 139-QĐ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương (Tờ trình số 107-TTr/BTGTW, ngày 21-9-2012), 

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, gồm các đồng chí sau đây:

1- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban.

2- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban.

3- Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban thường trực.

4- Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban.

5- Đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên.

6- Đồng chí Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.

7- Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên.

8- Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên.

9- Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên.

10- Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, Ủy viên.

11- Đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên.

12. Đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.

13. Đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

14. Đồng chí Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

15. Đồng chí Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

16. Đồng chí Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên.

17. Đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

18. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy viên.

19. Đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên.

20. Đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên.

21. Đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên.

22. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

23. Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

24. Đồng chí Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an, Ủy viên.

25. Đồng chí Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên.

26. Đồng chí Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Tiến hành chỉ đạo việc đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trình Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Điều 3. Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí có tên ở Điều 1 thi hành Quyết định này. 

T/M BAN BÍ THƯ

(Đã ký)

Lê Hồng Anh

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(ĐCSVN)- Ngày 11-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Báo điện tử ĐCSVN trân trọng...

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Liên kết website