Quyết định số 160-QĐ/TW, ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương
  • Về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương
  • 160-QĐ/TW
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 29/12/2012
  • 29/12/2012
  • Bộ Chính trị
  • Nguyễn Phú Trọng
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 160-QĐ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

 

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban Kinh tế Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương thực hiện theo Quyết định của Bộ Chính trị.

Ban Kinh tế Trung ương có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở làm việc của Ban Kinh tế Trung ương đặt tại Hà Nội.

Điều 3. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án chuyển giao tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức Vụ Kinh tế và Vụ Xã hội của Văn phòng Trung ương Đảng về Ban Kinh tế Trung ương, báo cáo Ban Bí thư.

Điều 4. Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

TỔNG BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Phú Trọng

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
45-QĐ/TW
01/11/2011
01/11/2011
68-QĐ/TW
21/03/2012
21/03/2012

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website