Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 6/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm truyền thông đa phương tiện của Báo Lao động
  • Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm truyền thông đa phương tiện của Báo Lao động
  • 1504/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Đầu tư - Xây dựng
  • 06/10/2017
  • 06/10/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1504/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN CỦA BÁO LAO ĐỘNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ văn bản số 6680/BC-BKHĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện Báo Lao động;

Căn cứ văn bản số 7507/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự kiến bố trí kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 chưa có chủ trương đầu tư;

Xét đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện của Báo Lao động do Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng trung tâm dữ liệu đảm bảo phục vụ việc lưu trữ thông tin và xuất bản nội dung báo;

Đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức cung cấp thông tin cho bạn đọc, bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác, đúng tôn chỉ mục đích, bằng các hình thức hiện đại, sinh động, phù hợp với nhu cầu và năng lực tiếp nhận thông tin của đại đa số công nhân viên chức, người lao động và các tổ chức công đoàn trên toàn quốc.

2. Quy mô đầu tư:

Xây dựng mới một Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện của Báo Lao động gồm: Hệ thống máy chủ chuyên gia cho trung tâm dữ liệu của tòa soạn đặt tại trụ sở chính và hệ thống máy chủ dự phòng tại các chi nhánh; hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu; hệ thống mạng core băng thông lớn phục vụ tác nghiệp đa phương tiện tại tòa soạn chính và tại các chi nhánh của báo; hệ thống phần mềm phục vụ truyền thông đa phương tiện; hệ thống an ninh mạng; xây dựng trường quay đa năng; mua sắm máy tính, phương tiện, máy ảnh, máy ghi âm, máy quay phim; đào tạo nhân lực vận hành Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện.

3. Nhóm dự án và loại, cấp công trình:

- Nhóm dự án: Nhóm B.

- Loại, cấp công trình: Dự án không có cấu phần xây dựng.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 100 tỷ đồng,

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách nhà nước trung ương: 30 tỷ đồng.

- Nguồn vốn tự có của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao động: 70 tỷ đồng.

- Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn: Thông tin.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Số 6 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Thời gian thực hiện Dự án: 2017 - 2020.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2017: Chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

- Năm 2018 - 2020: Tiếp tục thực hiện Dự án và hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chịu trách nhiệm:

a) Các nội dung thông tin, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật liên quan; lưu ý rà soát, xác định chi phí đầu tư phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

b) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện.

c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật.

d) Chủ động bố trí vốn tự có của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao động để Dự án có thể thực hiện và hoàn thành trong thời gian quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách trung ương trình cấp thẩm quyền, bố trí kinh phí để thực hiện Dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
98-QĐ/TW
07/10/2017
07/10/2017

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(ĐCSVN)- Ngày 11-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Báo điện tử ĐCSVN trân trọng...

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Liên kết website