Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 9/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí việt nam ở nước ngoài đến năm 2020
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí việt nam ở nước ngoài đến năm 2020
  • 32/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Ngoại giao - Hợp tác
  • 09/01/2018
  • 09/01/2018
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1378/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐẠI DIỆN CỦA CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN, BÁO CHÍ VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2020

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020:

1. Khoản 1, mục I, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Văn phòng thường trú hoặc Cơ quan thường trú) phải phù hợp với Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

2. Khoản 2, mục II, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Đến năm 2020: Tối đa 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có văn phòng thường trú”.

3. Khoản 2, mục III, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Những nước, khu vực có phạm vi ảnh hưởng kinh tế, chính trị toàn cầu”.

4. Khoản 3, mục III, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

STT

Quốc gia và vùng lãnh thổ đã có văn phòng thường trú nước ngoài

Quốc gia và vùng lãnh thổ đặt thêm văn phòng thường trú trước năm 2016

Quốc gia và vùng lãnh thổ đặt thêm văn phòng thường trú trước năm 2020

Châu Á

1

Thái Lan

Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất

01 quốc gia

2

Trung Quốc

 

3

Hồng Kông (Trung Quốc)

 

4

Ấn Độ

 

5

Lào

 

6

Cam-pu-chia

 

7

Ma-lay-xi-a

 

8

Hàn Quốc

 

9

Nhật Bản

 

10

In-đô-nê-xi-a

 

11

Xinh-ga-po

 

12

I-xra-en

 

Châu Âu

1

Pháp

 

01 quốc gia

2

Nga

 

3

I-ta-li-a

 

4

Bỉ

 

5

Đức

 

6

Anh

 

7

Thụy Sỹ

 

8

Séc

 

Châu Mỹ

1

Mỹ

 

01 quốc gia

2

Cu-ba

 

3

Mê-hi-cô

 

4

Ac-hen-ti-na

 

5

Ca-na-đa

 

Châu Phi

1

An-giê-ri

 

 

2

Ai Cập

 

3

Nam Phi

 

Châu Đại Dương

1

Ô-xtơ-rây-li-a

 

01 quốc gia

5. Bãi bỏ điểm b và điểm đ khoản 1, mục V, Điều 1

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập, Giám đốc các cơ quan thông tấn, báo chí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
52/2017/TT-BGTVT
29/12/2017
01/03/2018

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website