Quyết định số 418/QĐ-TTg, ngày 17/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
  • Phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
  • 418/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Giáo dục - Đào tạo
  • 17/03/2016
  • 17/03/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:418/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 0năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA ĐỐI VỚI NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 32/2008/NĐ-CP ngà19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định này.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

---------------

PHƯƠNG ÁN

ĐƠN GIẢN HÓA ĐỐI VỚI NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 
418/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)


I. THỦ TỤC TIẾN SĨ

1. Nội dung đơn giản hóa

Về thành phần hồ sơ: Quy định rõ thành phần hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ theo hướng: ứng viên có thể nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu trong trường hp nộp hồ sơ trực tiếp, nộp bản sao có chứng thực trong trường hp gửi qua đường bưu điện.

2. Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngà07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT).

II. THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Nội dung đơn giản hóa

Quy định theo hướng:

a) Quy định rõ trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của nghiên cứu sinh và của đơn vị chuyên môn. Cụ thể:

- Các thành phần hồ sơ nghiên cứu sinh phải chuẩn bị:

+ Luận án và tóm tắt luận án;

+ Thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh);

+ Chứng chỉ ngoại ngữ của nghiên cứu sinh;

+ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (đối với công trình có đồng tác giả).

- Các thành phần hồ sơ đơn vị chuyên môn phải chuẩn bị như:

+ Biên bản chi tiết nội dung thảo luận tại các phiên họp đánh giá luận án cấp cơ sở;

+ Hai bản nhận xét của hai người phản biện luận án;

+ Các tài liệu khác theo quy định của Thủ trưởng cơ sở đào tạo.

b) Bỏ các thành phần hồ sơ do cơ sở đào tạo tạo lập trong quá trình tuyển sinh, đào tạo và một số thành phần hồ sơ không cần thiết, như:

- Bản kê khai danh Mục và sao chụp những bài báo, công trình công bố liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;

- Chứng chỉ ngoại ngữ của nghiên cứu sinh;

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ;

- Danh sách các đơn vị và cá nhân được gửi tóm tắt luận án;

- Bản sao quyết định công nhận nghiên cứu sinh và quyết định về những thay đổi trong quá trình đào tạo;

- Bản sao bảng Điểm các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ, các học phần bổ sung, các học phần của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ, Điểm tiểu luận tổng quan.

c) Quy định luận án và tóm tắt luận án được ghi trong đĩa CD để đăng tải lên website để tránh tốn kém, lãng phí đồng thời thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ.

2. Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi, bổ sung Điều 33 Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT.

III. THỦ TỤC CẤP BẰNG TIẾN SĨ

1. Nội dung đơn giản hóa

a) Bỏ quy định nghiên cứu sinh phải nộp thêm các hồ sơ, giấy tờ cho Thư viện của cơ sở đào tạo hoặc Thư viện quốc gia, cụ thể:

+ Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp trường hoặc viện và danh sách thành viên Hội đồng;

+ Các bản nhận xét của tất cả các thành viên Hội đồng;

+ Biên bản và nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường hoặc viện;

+ Văn bản báo cáo chi tiết về các Điểm đã bổ sung, sửa chữa trong luận án (nếu có) theo nghị quyết của Hội đồng cấp trường hoặc viện, có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án cấp trường hoặc viện.

b) Bỏ quy định yêu cầu nghiên cứu sinh nộp thành phần hồ sơ cho cơ sở đào tạo, như:

+ Biên bản chi tiết diễn biến của buổi bảo vệ luận án, câu hỏi của các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và những người tham dự, trả lời của nghiên cứu sinh cho từng câu hỏi;

+ Nghị quyết của Hội đồng;

+ Các bản nhận xét của tất cả các thành viên của Hội đồng, của các cơ quan và các nhà khoa học gửi tới Hội đồng;

+ Biên bản kiểm phiếu và các phiếu đánh giá;

+ Bản nhận xét, đánh giá của tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh;

+ Danh sách Hội đồng có chữ ký của các thành viên tham dự buổi bảo vệ;

+ Tờ báo đăng tin hay bản sao chụp bản tin đăng báo ngày bảo vệ (trừ những luận án bảo vệ theo chế độ mật);

+ Bản in trang thông tin “Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án” trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Quy định giao trách nhiệm cho cơ sở đào tạo thực hiện đăng tin bảo vệ luận án (trừ luận án bảo vệ theo chế độ mật) cũng như gửi thông tin “Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án” để đăng trên trang Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 43 Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT;

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 24 Điều 1 Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT./.

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
06/2016/TT-BYT
08/03/2016
01/07/2016

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website