Quyết định số 511/QĐ-TTg, ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục tài trợ dự án đề xuất hợp tác kỹ thuật của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 2016
  • Phê duyệt Danh mục tài trợ dự án đề xuất hợp tác kỹ thuật của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 2016
  • 511/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Ngoại giao - Hợp tác
  • 30/03/2016
  • 30/03/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐỀ XUẤT HỢP TÁC KỸ THUẬT CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI KHÓA 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn s 1628/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 3 năm 2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp hp tác kỹ thuật tài khoá 2016 với các nội dung Dự án tại mục II công văn số 1628/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 3 năm 2016 nêu trên. Đối với Dự án hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (số 7 mục II), yêu cầu cơ quan chủ quản Dự án tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm yêu cầu Chính phủ Nhật Bản cung cấp hợp tác kỹ thuật tài khóa 2016 cho các Dự án được phê duyệt nêu trên./.

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(ĐCSVN)- Ngày 11-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Báo điện tử ĐCSVN trân trọng...

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Liên kết website