Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 11/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam
  • Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam
  • 52/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • 11/01/2018
  • 11/01/2018
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Trịnh Đình Dũng
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định 1689/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo cáo của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quy định tại Điều 1 của Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2010 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với những nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh mục tiêu

Bổ sung chức năng giáo dục, đào tạo tại Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và làm cơ sở để thực hiện việc đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc.

2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch, gồm:

a) Điều chỉnh, bổ sung chức năng Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp: Là khu phức hợp các dịch vụ du lịch tổng hợp, thể thao có quy mô lớn, kết hợp với hoạt động giáo dục, đào tạo nhằm khai thác có hiệu quả không gian cảnh quan tự nhiên, tăng tính hấp dẫn của dự án, thu hút đầu tư phát triển.

b) Ranh giới quy hoạch: Điều chỉnh, bổ sung diện tích Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp với tổng diện tích là 138,89 ha, trong đó, diện tích cơ sở giáo dục, đào tạo là 13,5 ha.

c) Định hướng không gian kiến trúc cảnh quan: Việc đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phải tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, phù hợp với quy định về không gian, cảnh quan kiến trúc tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số1689/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2010; hạn chế tối đa việc san lấp làm thay đổi địa hình, đồng thời trồng cây tạo cảnh quan thiên nhiên hiện có; tạo không gian liên kết giữa cơ sở đào tạo, giáo dục với không gian chung các khu chức năng và tổng thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 2. Các nội dung khác liên quan đến Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các cơ quan liên quan cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ bản vẽ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và tổ chức công bố, công khai theo quy định; đồng thời chỉ đạo tổ chức lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất Học viện Dân tộc theo đúng các quy định pháp luật trước khi đầu tư xây dựng Học viện dân tộc, bảo đảm tuân thủ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(ĐCSVN)- Ngày 11-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Báo điện tử ĐCSVN trân trọng...

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Liên kết website