Quyết định số 536/QĐ-TTg, ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ
  • Về việc phê duyệt Danh mục dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ
  • 536/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Y tế - Sức khỏe
  • 04/04/2016
  • 04/04/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM” DO CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HOA KỲ TÀI TRỢ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2021/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan chủ Dự án: Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Mục tiêu của Dự án: Nâng cao khả năng sống độc lập và hòa nhập của người khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi cho người khuyết tật hòa nhập; hoàn thiện chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động trợ giúp cho người khuyết tật; cải thiện chất lượng dịch vụ trị liệu và phục hồi chức năng; tăng cường sự tham gia của tổ chức và cá nhân người khuyết tật vào xây dựng, giám sát, đánh giá các chính sách và dịch vụ.

3. Thời gian thực hiện: 05 năm, kể từ ngày dự án được phê duyệt.

4. Tổng vốn: 21,2 triệu đô la Mỹ (USD), tương đương 445,2 tỷ đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với USD của Bộ Tài chính; trong đó, vốn ODA không hoàn lại là khoảng 21 triệu USD (tương đương 441 tỷ đồng Việt Nam); vốn đối ứng là 4,2 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 0,2 triệu USD bằng tiền mặt và bằng hiện vật;

5. Địa điểm thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tỉnh: Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai.

6. Cơ chế tài chính:

- Phần vốn ODA do USAID điều hành theo nguyên tắc, quy định và thủ tục viện trợ của Cơ quan này; USAID chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đấu thầu và ký Cam kết cho các tổ chức trong nước hoặc quốc tế thực hiện, theo kế hoạch tổng thể và hàng năm được USAID phê duyệt sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngân sách được USAID chuyển trực tiếp cho đơn vị đấu thầu dự án quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của nhà tài trợ USAID.

- Phần vốn đối ứng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do ngân sách trung ương đảm bảo bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện; phần vốn đối ứng của 07 địa phương tham gia dự án do ngân sách địa phương đảm bảo.

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website