Quyết định số 536/QĐ-TTg, ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ
  • Về việc phê duyệt Danh mục dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ
  • 536/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Y tế - Sức khỏe
  • 04/04/2016
  • 04/04/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM” DO CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HOA KỲ TÀI TRỢ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2021/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan chủ Dự án: Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Mục tiêu của Dự án: Nâng cao khả năng sống độc lập và hòa nhập của người khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi cho người khuyết tật hòa nhập; hoàn thiện chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động trợ giúp cho người khuyết tật; cải thiện chất lượng dịch vụ trị liệu và phục hồi chức năng; tăng cường sự tham gia của tổ chức và cá nhân người khuyết tật vào xây dựng, giám sát, đánh giá các chính sách và dịch vụ.

3. Thời gian thực hiện: 05 năm, kể từ ngày dự án được phê duyệt.

4. Tổng vốn: 21,2 triệu đô la Mỹ (USD), tương đương 445,2 tỷ đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với USD của Bộ Tài chính; trong đó, vốn ODA không hoàn lại là khoảng 21 triệu USD (tương đương 441 tỷ đồng Việt Nam); vốn đối ứng là 4,2 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 0,2 triệu USD bằng tiền mặt và bằng hiện vật;

5. Địa điểm thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tỉnh: Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai.

6. Cơ chế tài chính:

- Phần vốn ODA do USAID điều hành theo nguyên tắc, quy định và thủ tục viện trợ của Cơ quan này; USAID chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đấu thầu và ký Cam kết cho các tổ chức trong nước hoặc quốc tế thực hiện, theo kế hoạch tổng thể và hàng năm được USAID phê duyệt sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngân sách được USAID chuyển trực tiếp cho đơn vị đấu thầu dự án quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của nhà tài trợ USAID.

- Phần vốn đối ứng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do ngân sách trung ương đảm bảo bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện; phần vốn đối ứng của 07 địa phương tham gia dự án do ngân sách địa phương đảm bảo.

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website