Đảng Nhân dân Cămpuchia

Năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương tách ra thành ba đảng riêng biệt của ba nước Đông Dương. Ngày 21 tháng 9 năm 1951, Đảng Nhân dân cách mạng Khmer được thành lập tại Việt Bắc (Việt Nam), lấy hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin. Ông Sơn Ngọc Minh được cử giữ chức quyền Chủ tịch đảng.

Sau Hiệp nghị Giơnevơ (Genève) năm 1954, Đảng Nhân dân cách mạng Cămphuchia rút vào hoạt động bí mật. Đại hội II (30/9/1960), Tuxamut là Tổng Bí thư. Từ tháng 1/1963, tập đoàn Pôn Pôt (Pol Pot) - Iêng Xary (Ieng Sary) tiếm quyền trong Đảng. Tháng 4/1975, sau khi chế độ Lon Non bị lật đổ, Pôn Pốt lên làm Thủ tướng và đổi tên Đảng Nhân dân cách mạng Cămphuchia (CPRP) thành Đảng Công nhân Khmer (WPK), ngay sau đó thực hiện chính sách diệt chủng đối với nhân dân Cămpuchia (1975 - 1979).

Đại hội III của Đảng (5 - 9/1/1979) đã thông qua Cương lĩnh và Điều lệ mới với nhiệm vụ "đánh đổ chính quyền của tập đoàn phản động Pôn Pôt - Iêng Xary, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân, làm cho Cămpuchia trở thành một nước hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội". Sau khi được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam, các lực lượng vũ trang và nhân dân Cămpuchia đã đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn pốt - Yêng Xary (1979). 

 Đại hội IV (26 - 28/5/1981) đề ra nhiệm vụ trung tâm của cách mạng là bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, xây dựng tổ quốc và chính thức lấy lại tên là Đảng Nhân dân cách mạng Cămpuchia (CPRP). Đại hội cử ông Hêng Xomrin (Heng Samrin) làm Tổng Bí thư.

Đại hội V (13 - 16/10/1985) đã tổng kết 7 năm hồi sinh của dân tộc, đề ra nhiệm vụ chiến lược chung và các chủ trương mới về đối nội, đối ngoại. Ông Hêng Xomrin tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng.

Ngày 17/10/1991, Đại hội bất thường Đảng Nhân dân cách mạng Cămpuchia đã đổi tên thành Đảng Nhân dân Cămpuchia (CPP), ông Hêng Xomrin được cử làm Chủ tịch danh dự, ông Chia Xim làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và ông Hun Xen (Hun Sen) làm Phó chủ tịch.

Hiện nay Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) là đảng cầm quyền ở Cămpuchia với ông Hun Xen làm Thủ tướng, Chea Sim làm Chủ tịch Thượng nghị viện, và Hêng Xomrin làm Chủ tịch Quốc hội (Hạ nghị viện) Cămpuchia. Đảng giành 64 ghế trong tổng số 123 ghế Quốc hội trong tổng tuyển cử năm 1998, 73 ghế trong tổng tuyển cử năm 2003 và 90 ghế trong tổng tuyển cử năm 2008./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

3 trường hợp đặc cách tuyển dụng công chức

(ĐCSVN) - Tăng lương cơ sở, lương hưu; đặc cách tuyển dụng công chức; công dân được quyền đề xuất bản án, quyết định thành án lệ; sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư... có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ… là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

(ĐCSVN) - Phấn đấu đến năm 2025, mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên.

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư áp dụng từ năm ngân sách 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

Ban hành kế hoạch triển khai, sắp xếp lại các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025.

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Liên kết website