Đảng Nhân dân Cămpuchia

Năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương tách ra thành ba đảng riêng biệt của ba nước Đông Dương. Ngày 21 tháng 9 năm 1951, Đảng Nhân dân cách mạng Khmer được thành lập tại Việt Bắc (Việt Nam), lấy hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin. Ông Sơn Ngọc Minh được cử giữ chức quyền Chủ tịch đảng.

Sau Hiệp nghị Giơnevơ (Genève) năm 1954, Đảng Nhân dân cách mạng Cămphuchia rút vào hoạt động bí mật. Đại hội II (30/9/1960), Tuxamut là Tổng Bí thư. Từ tháng 1/1963, tập đoàn Pôn Pôt (Pol Pot) - Iêng Xary (Ieng Sary) tiếm quyền trong Đảng. Tháng 4/1975, sau khi chế độ Lon Non bị lật đổ, Pôn Pốt lên làm Thủ tướng và đổi tên Đảng Nhân dân cách mạng Cămphuchia (CPRP) thành Đảng Công nhân Khmer (WPK), ngay sau đó thực hiện chính sách diệt chủng đối với nhân dân Cămpuchia (1975 - 1979).

Đại hội III của Đảng (5 - 9/1/1979) đã thông qua Cương lĩnh và Điều lệ mới với nhiệm vụ "đánh đổ chính quyền của tập đoàn phản động Pôn Pôt - Iêng Xary, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân, làm cho Cămpuchia trở thành một nước hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội". Sau khi được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam, các lực lượng vũ trang và nhân dân Cămpuchia đã đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn pốt - Yêng Xary (1979). 

 Đại hội IV (26 - 28/5/1981) đề ra nhiệm vụ trung tâm của cách mạng là bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, xây dựng tổ quốc và chính thức lấy lại tên là Đảng Nhân dân cách mạng Cămpuchia (CPRP). Đại hội cử ông Hêng Xomrin (Heng Samrin) làm Tổng Bí thư.

Đại hội V (13 - 16/10/1985) đã tổng kết 7 năm hồi sinh của dân tộc, đề ra nhiệm vụ chiến lược chung và các chủ trương mới về đối nội, đối ngoại. Ông Hêng Xomrin tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng.

Ngày 17/10/1991, Đại hội bất thường Đảng Nhân dân cách mạng Cămpuchia đã đổi tên thành Đảng Nhân dân Cămpuchia (CPP), ông Hêng Xomrin được cử làm Chủ tịch danh dự, ông Chia Xim làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và ông Hun Xen (Hun Sen) làm Phó chủ tịch.

Hiện nay Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) là đảng cầm quyền ở Cămpuchia với ông Hun Xen làm Thủ tướng, Chea Sim làm Chủ tịch Thượng nghị viện, và Hêng Xomrin làm Chủ tịch Quốc hội (Hạ nghị viện) Cămpuchia. Đảng giành 64 ghế trong tổng số 123 ghế Quốc hội trong tổng tuyển cử năm 1998, 73 ghế trong tổng tuyển cử năm 2003 và 90 ghế trong tổng tuyển cử năm 2008./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website