• Đảng Cộng sản Áo

  Đảng Cộng sản Áo là một trong những chính đảng thành lập rất sớm - ngày 3/11/1918 - từ phái Tả của Đảng Xã hội Áo tách ra. Đường lối, cương lĩnh là nhấn mạnh mục tiêu XHCN, chống CNTB, CNĐQ, duy trì sự đoàn kết giữa các ĐCS, công nhân và các lực lượng cánh tả, ủng hộ chính sách tạo điều kiện để người nước ngoài sống bình đẳng và hoà nhập hoàn toàn vào xã hội Áo, chống kỳ thị chủng tộc.

 • Ðảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ

  Đảng Nhân dân cách mạng Mông Cổ thành lập ngày 1/3/1921, là chính đảng duy nhất lãnh đạo xã hội Mông Cổ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Mông Cổ. Hiện nay, đã trở thành đảng dân tộc dân chủ, coi tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin là tư tưởng tiến bộ của nhân loại, lấy quan điểm "trung dung" của triết học phương Đông làm cơ sở lý luận của Đảng.

 • Đảng Cộng sản Tây Ban Nha

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Tây Ban Nha được thành lập ngày 15/4/1920. Là một đảng giàu truyền thống cách mạng, ĐCS Tây Ban Nha trải qua những chặng đường đấu tranh lâu dài, gian khổ trong điều kiện liên tiếp bị khủng bố, bị đàn áp khốc liệt bởi các chế độ độc tài quân sự và phát xít. 

 • Đảng của những người cộng sản Mônđôva

  Đảng của những người cộng sản Mônđôva là Đảng kế thừa Đảng Cộng sản Mônđôva trong thành phần Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây; vẫn khẳng định trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa và chủ nghĩa quốc tế vô sản.

 • Đảng Lao động Thụy Sĩ

  Đảng Lao động (ĐLĐ) Thụy Sĩ thành lập ngày 14-10-1944 trên cơ sở hợp nhất hai chính đảng: Đảng Cộng sản Thụy Sĩ (ra đời tháng 3-1921) và Liên đoàn Xã hội chủ nghĩa Thuỵ Sĩ. Kiên trì những nguyên tắc nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, ĐLĐ Thụy Sĩ đã kiên định đi đầu trong cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Thụy Sĩ vì hoà bình, dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội.

 • Đảng Cộng sản Cuba

  Đảng Cộng sản Cuba (PCC) là chính đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Cuba. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 1935. Là đảng duy nhất và là đảng cầm quyền ở Cuba, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo xã hội và nhà nước Cuba.

 • Đảng Cộng sản Đức

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Đức thành lập ngày 15/9/1968, là đảng kế thừa ĐCS của nước Đức (KPD) ra đời từ năm 1919. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, do nước Đức bị chia cắt, nên ĐCS Đức chia làm hai bộ phận, hoạt động ở hai miền Đông và Tây. 

 • Đảng Cộng sản Liên Xô

  Đảng Cộng sản Liên Xô là tổ chức chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Liên Xô, theo chủ nghĩa cộng sản khoa học; lấy chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở lý luận cho hoạt động của Đảng; là đội tiên phong, lực lượng lãnh đạo của xã hội xã hội chủ nghĩa, hạt nhân của hệ thống chính trị, các tổ chức nhà nước và tổ chức xã hội.

 • Đảng tiến bộ của nhân dân lao động Síp

  Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Síp (AKEL) kế tục sự nghiệp của Đảng Cộng sản Síp, thành lập ngày 14-4-1941 trong điều kiện đảo Síp nằm dưới ách thống của thực dân Anh. Trong các giai đoạn phát triển của mình, AKEL luôn chứng tỏ bản lĩnh của một chính đảng cách mạng, đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

 • Đảng Cộng sản Phần Lan

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Phần Lan được thành lập ngày 29-8-1918. Trong lịch sử 85 năm tồn tại và phát triển, có những đóng góp quan trọng đối với phong trào cộng sản công nhân quốc tế và sự đoàn kết các lực lượng dân chủ tiến bộ đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

1 2 3 4

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 về việc công bố dịch COVID-19.

Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc

(ĐCSVN) - Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ

(ĐCSVN) - Cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(ĐCSVN)- Ngày 11-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Báo điện tử ĐCSVN trân trọng...

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Liên kết website