• Đảng Cộng sản Áo

  Đảng Cộng sản Áo là một trong những chính đảng thành lập rất sớm - ngày 3/11/1918 - từ phái Tả của Đảng Xã hội Áo tách ra. Đường lối, cương lĩnh là nhấn mạnh mục tiêu XHCN, chống CNTB, CNĐQ, duy trì sự đoàn kết giữa các ĐCS, công nhân và các lực lượng cánh tả, ủng hộ chính sách tạo điều kiện để người nước ngoài sống bình đẳng và hoà nhập hoàn toàn vào xã hội Áo, chống kỳ thị chủng tộc.

 • Ðảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ

  Đảng Nhân dân cách mạng Mông Cổ thành lập ngày 1/3/1921, là chính đảng duy nhất lãnh đạo xã hội Mông Cổ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Mông Cổ. Hiện nay, đã trở thành đảng dân tộc dân chủ, coi tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin là tư tưởng tiến bộ của nhân loại, lấy quan điểm "trung dung" của triết học phương Đông làm cơ sở lý luận của Đảng.

 • Đảng Cộng sản Tây Ban Nha

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Tây Ban Nha được thành lập ngày 15/4/1920. Là một đảng giàu truyền thống cách mạng, ĐCS Tây Ban Nha trải qua những chặng đường đấu tranh lâu dài, gian khổ trong điều kiện liên tiếp bị khủng bố, bị đàn áp khốc liệt bởi các chế độ độc tài quân sự và phát xít. 

 • Đảng của những người cộng sản Mônđôva

  Đảng của những người cộng sản Mônđôva là Đảng kế thừa Đảng Cộng sản Mônđôva trong thành phần Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây; vẫn khẳng định trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa và chủ nghĩa quốc tế vô sản.

 • Đảng Lao động Thụy Sĩ

  Đảng Lao động (ĐLĐ) Thụy Sĩ thành lập ngày 14-10-1944 trên cơ sở hợp nhất hai chính đảng: Đảng Cộng sản Thụy Sĩ (ra đời tháng 3-1921) và Liên đoàn Xã hội chủ nghĩa Thuỵ Sĩ. Kiên trì những nguyên tắc nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, ĐLĐ Thụy Sĩ đã kiên định đi đầu trong cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Thụy Sĩ vì hoà bình, dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội.

 • Đảng Cộng sản Cuba

  Đảng Cộng sản Cuba (PCC) là chính đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Cuba. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 1935. Là đảng duy nhất và là đảng cầm quyền ở Cuba, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo xã hội và nhà nước Cuba.

 • Đảng Cộng sản Đức

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Đức thành lập ngày 15/9/1968, là đảng kế thừa ĐCS của nước Đức (KPD) ra đời từ năm 1919. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, do nước Đức bị chia cắt, nên ĐCS Đức chia làm hai bộ phận, hoạt động ở hai miền Đông và Tây. 

 • Đảng Cộng sản Liên Xô

  Đảng Cộng sản Liên Xô là tổ chức chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Liên Xô, theo chủ nghĩa cộng sản khoa học; lấy chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở lý luận cho hoạt động của Đảng; là đội tiên phong, lực lượng lãnh đạo của xã hội xã hội chủ nghĩa, hạt nhân của hệ thống chính trị, các tổ chức nhà nước và tổ chức xã hội.

 • Đảng tiến bộ của nhân dân lao động Síp

  Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Síp (AKEL) kế tục sự nghiệp của Đảng Cộng sản Síp, thành lập ngày 14-4-1941 trong điều kiện đảo Síp nằm dưới ách thống của thực dân Anh. Trong các giai đoạn phát triển của mình, AKEL luôn chứng tỏ bản lĩnh của một chính đảng cách mạng, đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

 • Đảng Cộng sản Phần Lan

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Phần Lan được thành lập ngày 29-8-1918. Trong lịch sử 85 năm tồn tại và phát triển, có những đóng góp quan trọng đối với phong trào cộng sản công nhân quốc tế và sự đoàn kết các lực lượng dân chủ tiến bộ đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

1 2 3 4

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Quy hoạch báo chí chính thức được Thủ tướng phê duyệt

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. ...

CPTPP: Cánh cửa lớn nhưng nhiều thách thức

Ngày 14/1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều ngành hàng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế....

Quy hoạch cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

(ĐCSVN) – Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu...

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch....

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website