• Đảng Cộng sản Áo

  Đảng Cộng sản Áo là một trong những chính đảng thành lập rất sớm - ngày 3/11/1918 - từ phái Tả của Đảng Xã hội Áo tách ra. Đường lối, cương lĩnh là nhấn mạnh mục tiêu XHCN, chống CNTB, CNĐQ, duy trì sự đoàn kết giữa các ĐCS, công nhân và các lực lượng cánh tả, ủng hộ chính sách tạo điều kiện để người nước ngoài sống bình đẳng và hoà nhập hoàn toàn vào xã hội Áo, chống kỳ thị chủng tộc.

 • Ðảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ

  Đảng Nhân dân cách mạng Mông Cổ thành lập ngày 1/3/1921, là chính đảng duy nhất lãnh đạo xã hội Mông Cổ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Mông Cổ. Hiện nay, đã trở thành đảng dân tộc dân chủ, coi tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin là tư tưởng tiến bộ của nhân loại, lấy quan điểm "trung dung" của triết học phương Đông làm cơ sở lý luận của Đảng.

 • Đảng Cộng sản Tây Ban Nha

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Tây Ban Nha được thành lập ngày 15/4/1920. Là một đảng giàu truyền thống cách mạng, ĐCS Tây Ban Nha trải qua những chặng đường đấu tranh lâu dài, gian khổ trong điều kiện liên tiếp bị khủng bố, bị đàn áp khốc liệt bởi các chế độ độc tài quân sự và phát xít. 

 • Đảng của những người cộng sản Mônđôva

  Đảng của những người cộng sản Mônđôva là Đảng kế thừa Đảng Cộng sản Mônđôva trong thành phần Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây; vẫn khẳng định trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa và chủ nghĩa quốc tế vô sản.

 • Đảng Lao động Thụy Sĩ

  Đảng Lao động (ĐLĐ) Thụy Sĩ thành lập ngày 14-10-1944 trên cơ sở hợp nhất hai chính đảng: Đảng Cộng sản Thụy Sĩ (ra đời tháng 3-1921) và Liên đoàn Xã hội chủ nghĩa Thuỵ Sĩ. Kiên trì những nguyên tắc nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, ĐLĐ Thụy Sĩ đã kiên định đi đầu trong cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Thụy Sĩ vì hoà bình, dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội.

 • Đảng Cộng sản Cuba

  Đảng Cộng sản Cuba (PCC) là chính đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Cuba. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 1935. Là đảng duy nhất và là đảng cầm quyền ở Cuba, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo xã hội và nhà nước Cuba.

 • Đảng Cộng sản Đức

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Đức thành lập ngày 15/9/1968, là đảng kế thừa ĐCS của nước Đức (KPD) ra đời từ năm 1919. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, do nước Đức bị chia cắt, nên ĐCS Đức chia làm hai bộ phận, hoạt động ở hai miền Đông và Tây. 

 • Đảng Cộng sản Liên Xô

  Đảng Cộng sản Liên Xô là tổ chức chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Liên Xô, theo chủ nghĩa cộng sản khoa học; lấy chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở lý luận cho hoạt động của Đảng; là đội tiên phong, lực lượng lãnh đạo của xã hội xã hội chủ nghĩa, hạt nhân của hệ thống chính trị, các tổ chức nhà nước và tổ chức xã hội.

 • Đảng tiến bộ của nhân dân lao động Síp

  Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Síp (AKEL) kế tục sự nghiệp của Đảng Cộng sản Síp, thành lập ngày 14-4-1941 trong điều kiện đảo Síp nằm dưới ách thống của thực dân Anh. Trong các giai đoạn phát triển của mình, AKEL luôn chứng tỏ bản lĩnh của một chính đảng cách mạng, đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

 • Đảng Cộng sản Phần Lan

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Phần Lan được thành lập ngày 29-8-1918. Trong lịch sử 85 năm tồn tại và phát triển, có những đóng góp quan trọng đối với phong trào cộng sản công nhân quốc tế và sự đoàn kết các lực lượng dân chủ tiến bộ đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

1 2 3 4

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc....

Những trường hợp được miễn, không phải nộp lệ phí cấp căn cước công dân

(ĐCSVN)-  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân, trong đó nêu rõ các trường hợp được miễn, không phải nộp lệ phí căn cước công dân....

Phê duyệt hơn 253 nghìn biên chế công chức năm 2020

(ĐCSVN) - Tổng biên chế công chức năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 253.517 biên chế (giảm 6.081 biên chế so với năm 2019). 

3 trường hợp đặc cách tuyển dụng công chức

(ĐCSVN) - Tăng lương cơ sở, lương hưu; đặc cách tuyển dụng công chức; công dân được quyền đề xuất bản án, quyết định thành án lệ; sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư... có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ… là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

(ĐCSVN) - Phấn đấu đến năm 2025, mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên.

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư áp dụng từ năm ngân sách 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Liên kết website