• Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít

  Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít được thành lập ngày 26-12-1925 trong cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống đế quốc vì độc lập dân tộc; lấy những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho hoạt động, phấn đấu để thiết lập trên đất nước Ấn Độ một chế độ xã hội XHCN, CSCN không có bóc lột, áp bức giai cấp

 • Đảng Cộng sản Nhật Bản

  Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập ngày 15-7-1922. Từ khi thành lập đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ II, Đảng hoạt động bí mật, nhiều lần bị khủng bố trắng, nhưng vẫn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình, kiên quyết chống chiến tranh đế quốc; đồng thời xác định nhiệm vụ của cách mạng Nhật Bản là làm cách mạng XHCN sau khi tiến hành cách mạng dân chủ tư sản.

 • Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Bồ Đào Nha được thành lập ngày 6-3-1921. Sau cuộc đảo chính quân sự - phát xít tháng 5-1926, Đảng liên tục đấu tranh cách mạng trong điều kiện khắc nghiệt, hoạt động bí mật gian khổ dưới chế độ độc tài phát xít. 

 • Ðảng Cộng sản Hy Lạp

  Gần 84 năm qua, kể từ khi ra đời (17/11/1918), Đảng Cộng sản (ĐCS) Hy Lạp đã trải qua những chặng đường hoạt động không ít thăng trầm. Song, Đảng vẫn kiên trì trụ vững và phát triển trong tư cách một chính đảng Macxit - Lêninit chân chính.

 • Đảng cộng sản Canađa

  Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và cao trào cách mạng thế giới những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ XX, ngày 25-5-1921 Đảng Cộng sản (ĐCS) Canađa được bí mật thành lập.

 • Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga

  Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là chính đảng của giai cấp công nhân Nga. Thành lập tháng 3 năm 1898 trên cơ sở hợp nhất các "Liên minh đấu tranh vì giải phóng giai cấp công nhân" ở Pêtecbua, Matxcơva và một số nơi khác. Nhưng Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã sớm tan rã vì không cùng đường lối với những người Bônsêvich. 

 • Đảng Cộng sản Bỉ

  Đảng Cộng sản Bỉ (PCB) được thành lập ngày 4 tháng 9 năm 1921 trong hoàn cảnh cách mạng thế giới phát triển thành cao trào dưới ảnh hưởng của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga. 

 • Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela

  Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) được thành lập ngày 2-3-2008, là sự kế thừa của Đảng Cộng sản Venezuela. Ngày nay, Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela là đảng cầm quyền ở Venezuela, là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Venezuela.

1 2 3 4

3 trường hợp đặc cách tuyển dụng công chức

(ĐCSVN) - Tăng lương cơ sở, lương hưu; đặc cách tuyển dụng công chức; công dân được quyền đề xuất bản án, quyết định thành án lệ; sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư... có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ… là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2019.

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

(ĐCSVN) - Phấn đấu đến năm 2025, mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên.

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư áp dụng từ năm ngân sách 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021.

Ban hành kế hoạch triển khai, sắp xếp lại các cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025.

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng....

Liên kết website