• Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít

  Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít được thành lập ngày 26-12-1925 trong cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống đế quốc vì độc lập dân tộc; lấy những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho hoạt động, phấn đấu để thiết lập trên đất nước Ấn Độ một chế độ xã hội XHCN, CSCN không có bóc lột, áp bức giai cấp

 • Đảng Cộng sản Nhật Bản

  Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập ngày 15-7-1922. Từ khi thành lập đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ II, Đảng hoạt động bí mật, nhiều lần bị khủng bố trắng, nhưng vẫn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình, kiên quyết chống chiến tranh đế quốc; đồng thời xác định nhiệm vụ của cách mạng Nhật Bản là làm cách mạng XHCN sau khi tiến hành cách mạng dân chủ tư sản.

 • Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha

  Đảng Cộng sản (ĐCS) Bồ Đào Nha được thành lập ngày 6-3-1921. Sau cuộc đảo chính quân sự - phát xít tháng 5-1926, Đảng liên tục đấu tranh cách mạng trong điều kiện khắc nghiệt, hoạt động bí mật gian khổ dưới chế độ độc tài phát xít. 

 • Ðảng Cộng sản Hy Lạp

  Gần 84 năm qua, kể từ khi ra đời (17/11/1918), Đảng Cộng sản (ĐCS) Hy Lạp đã trải qua những chặng đường hoạt động không ít thăng trầm. Song, Đảng vẫn kiên trì trụ vững và phát triển trong tư cách một chính đảng Macxit - Lêninit chân chính.

 • Đảng cộng sản Canađa

  Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và cao trào cách mạng thế giới những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ XX, ngày 25-5-1921 Đảng Cộng sản (ĐCS) Canađa được bí mật thành lập.

 • Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga

  Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là chính đảng của giai cấp công nhân Nga. Thành lập tháng 3 năm 1898 trên cơ sở hợp nhất các "Liên minh đấu tranh vì giải phóng giai cấp công nhân" ở Pêtecbua, Matxcơva và một số nơi khác. Nhưng Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã sớm tan rã vì không cùng đường lối với những người Bônsêvich. 

 • Đảng Cộng sản Bỉ

  Đảng Cộng sản Bỉ (PCB) được thành lập ngày 4 tháng 9 năm 1921 trong hoàn cảnh cách mạng thế giới phát triển thành cao trào dưới ảnh hưởng của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga. 

 • Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela

  Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) được thành lập ngày 2-3-2008, là sự kế thừa của Đảng Cộng sản Venezuela. Ngày nay, Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela là đảng cầm quyền ở Venezuela, là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Venezuela.

1 2 3 4

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

(ĐCSVN) - Cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và...

Liên kết website