Kết hợp giữa “xây” và “chống” trong công tác xây dựng Đảng
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận cuộc họp. (Ảnh: HH)

Kết quả kiểm tra tại 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương gồm: Sơn La, Hưng Yên, Ninh Thuận, Tây Ninh, Trà Vinh, Kiên Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Khánh Hòa, Quảng Ngãi; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thông Tấn xã Việt Nam và Ban cán sự đảng Chính phủ cho thấy: Các cấp ủy tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; kịp thời chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Thực hiện đồng bộ việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 với việc xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết, nhất là việc thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị đối với 14 nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên, phù hợp, cụ thể với từng tổ chức đảng; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn được những vấn đề đột phá, khó, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và lộ trình thực hiện.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể, nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thực hiện tốt vai trò nêu gương; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy tốt vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 được thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình kết hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước, có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các cấp ủy tổ chức đảng đã coi trọng việc biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện nghị quyết, bước đầu tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Tuy nhiên, việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền chưa đồng bộ; công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa chưa thật sắc bén; có nơi, việc nhận diện những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn đơn giản, né tránh, chưa chỉ rõ được địa chỉ cụ thể…

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc thành lập các đoàn kiểm tra là rất cần thiết. Qua kiểm tra cho thấy thực tế là công tác xây dựng đảng được coi trọng hơn, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc, bài bản và theo đúng kế hoạch. Tổng Bí thư đánh giá nhiều địa phương có cách làm sáng tạo như Trà Vinh: từ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đã được cụ thể hóa hơn 80 biểu hiện và phổ biến để đảng viên thực hiện. Nhiều nơi in công khai 27 biểu hiện, làm sổ nhỏ bỏ túi, để ở những nơi thường xuyên có người đi qua để ai cũng cảm thấy cần thiết để tự soi, tự sửa. Tính công khai cũng chú trọng nhiều hơn.

“Sự lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt sự quan tâm của người đứng đầu cũng được quan tâm hơn. Ý thức Đảng, tính Đảng ở các cơ quan nói chung, đặc biệt cơ quan chính quyền đoàn thể ý thức hơn. Chúng ta đã tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, sửa chữa những khuyết điểm và tập trung vào xử lý những sai phạm, vi phạm của Đảng và pháp luật nhà nước. Cùng với việc giáo dục, xây dựng tư tưởng phòng ngừa, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Ta không chỉ nặng một mặt “xây” mà không “chống”, cũng không phải nhăm nhăm đi “chống” mà không “xây”. Đây là điểm nổi bật của năm 2017” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, qua kiểm tra các sai phạm đã được thẳng thắn chỉ ra, được sửa chữa, được khắc phục nhiều hơn và tác động vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội. Không phải chỉ là xây dựng Đảng “chay”, không phải chỉ là đi chống tiêu cực rồi làm ảnh hưởng đến công việc, làm nhụt chí. “Chính làm tốt công tác xây dựng đảng, phát huy ưu điểm, chống suy thoái, chống sự thoái hóa biến chất đã có tác động thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Rõ ràng, kết quả năm 2017 chứng tỏ điều đó, không làm cho phong trào đi xuống mà còn đi lên. Kinh  tế-xã hội Quý I năm 2018 lần đầu sau 10 năm đạt 7,38%... Ưu điểm nổi bật, mặt được vừa qua là ở chỗ đó. Bây giờ tạo phong trào toàn dân tham gia xây dựng Đảng, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống tiêu cực.  ” – Tổng Bí thư nêu rõ.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng: công tác xây dựng Đảng được coi trọng hơn, ý thức toàn đảng, toàn dân chăm lo xây dựng đảng nhiều hơn, đặc biệt vai trò của người đứng đầu thấy được trách nhiệm của mình, trách nhiệm của cấp ủy Đảng. Tất cả điều này đã làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, được thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Đảng cũng có thêm kinh nghiệm để làm tốt hơn, đó là việc kết hợp giữa xây và chống, xây phải cơ bản, chống cũng phải quyết liệt.

 Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, sự chuyển biến chưa đồng bộ, toàn diện giữa các cấp, ngành, lĩnh vực, giữa trên và dưới. Việc học tập Nghị quyết, Chỉ thị còn qua loa hình thức, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn sơ sài; chưa phát huy hết vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc. Công tác tự kiểm tra còn yếu, tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh; kiểm soát quyền lực chưa tốt. Tính công khai đã khá hơn nhiều, nhưng cần được tăng cường hơn nữa. Nội hàm tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng chính trị chưa được chú ý, mà mới nặng về đạo đức lối sống, xử lý các sai phạm kinh tế. Cái sâu xa là trung thành tuyệt đối với Đảng, kiên định với chế độ. Cần chú ý ngăn chặn những biểu suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Việc học tập, làm theo Bác chưa có nhiều sáng kiến, đổi mới. 

Phân tích về nguyên nhân của những hạn chế, Tổng Bí thư cho rằng, ngoài nguyên nhân khách quan là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 là việc khó, phức tạp, liên quan đến con người, tổ chức, danh dự, quyền lợi; sự chống phá các thế lực thù địch thì vẫn còn nguyên nhân chủ quan đó là sự chưa quyết liệt của người đứng đầu, vẫn còn trình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thực sự cầu thị, còn tư tưởng thành tích chủ nghĩa.

Do đó, Tổng Bí thư cho rằng, kinh nghiệm rất lớn là làm toàn diện, đồng bộ, quyết tâm kiên trì, huy động rộng rãi các lực lượng, sức mạnh. Không chỉ bằng hô hào, khuyên bảo, kêu gọi mà phải bằng cơ chế, luật pháp, xử lý sai phạm thì mới có tác dụng tốt. Vai trò của người đứng đầu là vô cùng quan trọng, vai trò kiểm tra giám sát quan trọng, công tác tuyên truyền quan trọng, làm là liên thông, liên tục, quyết liệt, đặc biệt nêu gương người đứng đầu.

Tổng Bí thư đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổng hợp, thông báo công khai, phổ biến cho các nơi từ kết quả kiểm tra 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương để thấy được phương hướng chỉ đạo, để tiếp tục kiểm tra thời gian tới./.

 

Hiền Hòa

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

CPTPP: Cánh cửa lớn nhưng nhiều thách thức

Ngày 14/1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều ngành hàng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế....

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

(ĐCSVN) – Đó là các luật: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc...

Quy hoạch cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

(ĐCSVN) – Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu...

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch....

Cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính

(ĐCSVN) - Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính (TTHC) trong đó, rà soát cắt giảm 148 TTHC, đơn giản hóa 28 TTHC thuộc 13 lĩnh vực....

Khắc phục tình trạng nể nang trong kiểm điểm, xếp loại hằng năm

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 16 - HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website