Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 mở rộng về việc thi hành kỷ luật đối với một số đồng chí Trung ương phạm sai lầm trong cônhg tác cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức

Về trách nhiệm đối với sai lầm đã phạm phải trong công tác cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mở rộng) đã nhận định rằng Bộ Chính trị chịu trách nhiệm trước Trung ương về những sai lầm đã xảy ra, song trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là ở một số đồng chí uỷ viên Trung ương phụ trách Đảng tổ Uỷ ban cải cách ruộng đất và Ban Tổ chức Trung ương.

Với mức độ nghiêm trọng khác nhau, sai lầm của các đồng chí đó chủ yếu là:

Về lãnh đạo tư tưởng, đã chống hữu khuynh một chiều;

Về lãnh đạo chính sách, đã không chấp hành đúng đắn chính sách cụ thể của Trung ương, thậm chí có đồng chí đã tự động ra những chỉ thị sai lầm;

Về lãnh đạo tổ chức thì có nhiều khuyết điểm trong chính sách cán bộ;

Về tác phong thì quan liêu, không nắm tình hình, mệnh lệnh, độc đoán, không lắng nghe ý kiến quần chúng, nên đã báo cáo không đúng, thậm chí đưa ra những đề nghị sai lầm;

Về tư tưởng, thì chủ quan, tự mãn, do đó mà thiếu tôn trọng nguyên tắc, Điều lệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cǎn cứ nhận định ấy, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 quyết định:

Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hồ Viết Thắng:

Đồng chí Hồ Viết Thắng giữ nhiệm vụ thường trực trong Đảng tổ Uỷ ban CCRĐ Trung ương, trực tiếp chỉ đạo công tác CCRĐ. Những khuyết điểm của đồng chí Hồ Viết Thắng về mặt tư tưởng và tác phong cũng như về mặt chỉ đạo chính sách và chỉ đạo tổ chức đã gây ra những sai lầm nghiêm trọng trong công tác phát động quần chúng giảm tô và CCRĐ.

Trong thời gian gần đây, đồng chí Hồ Viết Thắng đã tỏ ra hối hận và lo lắng về việc sửa chữa sai lầm.

Hội nghị Trung ương lần thứ 10 quyết định đưa đồng chí Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Vǎn Lương:

Đồng chí Lê Vǎn Lương là người phụ trách chỉ đạo trực tiếp công tác chỉnh đốn tổ chức, đặc biệt ở các cấp tỉnh và huyện. Những khuyết điểm của đồng chí Lê Vǎn Lương do nhận định sai về tình hình tổ chức đảng đã đưa đến những chủ trương sai lầm, gây nên những tổn thất nặng cho Đảng.

Sau khi phát hiện sai lầm, đồng chí Lê Vǎn Lương đã hết sức tích cực trong việc giúp Trung ương lãnh đạo việc sửa chữa.

Theo lời yêu cầu của đồng chí Lê Vǎn Lương, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 quyết định đồng ý đồng chí Lê Vǎn Lương rút ra khỏi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đưa xuống làm Uỷ viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương.


Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website