Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 9/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Olympic vật lý châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam
  • Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic vật lý châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam
  • 1509/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Giáo dục - Đào tạo
  • 09/10/2017
  • 09/10/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Vũ Đức Đam
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC OLYMPIC VẬT LÝ CHÂU Á LẦN THỨ 19 NĂM 2018 TẠI VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các Tờ trình: số 262/TTr-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2017; số 358/TTr-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2017 và số 673/TTr-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích:

Tổ chức tốt Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam (sau đây viết tắt là APhO 2018) nhằm khuyến khích học tập và giảng dạy môn Vật lý trong nhà trường; góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh tài năng về Vật lý và thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.

2. Yêu cầu:

a) Tuân thủ đúng Quy chế Olympic Vật lý Châu Á (sau đây viết tắt là Quy chế APhO), các quy định của Trung tâm Điều hành quốc tế đối với nước đăng cai tổ chức APhO và luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Huy động sự tham gia của các bộ, ngành địa phương liên quan trong tổ chức APhO 2018, bảo đảm khoa học, tiết kiệm an ninh, an toàn và hiệu quả;

c) Thể hiện được tình hữu nghị, tinh thần đoàn kết, lòng mến khách, tạo được ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

3. Quy mô:

APhO 2018 được tổ chức với sự tham gia của khoảng 30 đoàn đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ (mỗi đoàn có 08 học sinh tham gia và 02 người phụ trách); 60 quan sát viên khoa học, 60 khách đi cùng đoàn các nước và 17 khách mời quốc tế.

4. Thời gian:

Trong 9 ngày, từ ngày 05 tháng 5 năm 2018 đến ngày 13 tháng 5 năm 2018.

5. Địa điểm tổ chức chính:

Tại thành phố Hà Nội.

6. Các hoạt động chủ yếu của APhO 2018:

a) Tổ chức APhO 2018 theo Quy chế APhO hiện hành và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Tổ chức đón, tiễn các đoàn và khách mời tham dự APhO 2018; hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn thực hiện các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh;

c) Tổ chức soạn thảo đề thi, coi thi, chấm thi, công bố kết quả và trao huy chương, giấy khen cho thí sinh đoạt giải theo Quy chế APhO;

d) Tổ chức tuyển chọn bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên môn bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ theo Quy chế APhO;

đ) Tổ chức ăn, ở đi lại cho các đoàn dự thi và những người tham gia tổ chức chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn;

e) Chuẩn bị cơ sở vật chất, các dịch vụ kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của APhO 2018;

g) Tổ chức đội ngũ phụ trách viên, tình nguyện viên phục vụ các đoàn tham dự APhO 2018 và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch cho các đoàn tham gia;

h) Thực hiện các công tác khác: Tổ chức các cuộc họp; thông tin, tuyên truyền; tài chính, vận động tài trợ; nghi lễ, lễ tân, an ninh, an toàn, y tế và an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm thông suốt, hậu cần và dịch vụ công cộng trong suốt thời gian tổ chức APhO 2018.

7. Kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí chuẩn bị và tổ chức APhO 2018 được thực hiện từ các nguồn:

- Ngân sách nhà nước;

- Lệ phí đóng góp của các đoàn tham dự;

- Các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

b) Việc xây dựng, phê duyệt và quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả;

c) Việc phân bổ kinh phí thực hiện cần căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ cụ thể và thực hiện theo hướng dẫn quản lí kinh phí tổ chức APhO 2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia APhO 2018:

a) Ban Chỉ đạo quốc gia APhO 2018 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Phó trưởng ban; Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội làm ủy viên thường trực;

b) Ban Chỉ đạo quốc gia có nhiệm vụ:

- Phối hợp các bộ, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị và tổ chức APhO 2018;

- Chỉ đạo, giám sát, việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác chuẩn bị và tổ chức APhO 2018;

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức APhO 2018; trực tiếp giám sát hoạt động Ban Tổ chức APhO 2018;

- Chỉ đạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức APhO 2018;

- Chỉ đạo các trường đại học khác và Hội Vật lý Việt Nam tham gia phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức APhO 2018;

- Đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách cần thiết nhằm bảo đảm các điều kiện tổ chức tốt APhO 2018;

- Quyết định phân bổ kinh phí hoạt động cho các chủ thể tham gia tổ chức APhO 2018 và giám sát việc thực hiện chế độ kinh phí được phân bổ;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức.

2. Phân công trách nhiệm

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với Hội Vật lý Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch tổ chức APhO 2018;

- Chủ trì xây dựng dự toán kinh phí tổ chức APhO 2018, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật;

- Chủ trì chỉ đạo thực hiện việc thu, chi và quyết toán kinh phí theo quy chế quản lý kinh phí tổ chức APhO 2018 tại Việt Nam;

- Phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch tổ chức APhO 2018.

b) Bộ Tài chính:

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn quản lý kinh phí tổ chức APhO 2018; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự toán kinh phí tổ chức APhO 2018;

- Thẩm định, cân đối kinh phí tổ chức APhO 2018 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm kịp thời, phù hợp với tiến độ tổ chức APhO theo Đề án được duyệt.

c) Bộ Ngoại giao:

Phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia và Trưởng Ban Tổ chức APhO 2018 xây dựng và triển khai kế hoạch đón tiếp các đoàn và công tác lễ tân; chỉ đạo các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến việc tổ chức APhO 2018.

d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức APhO 2018 xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện các chương trình tham quan, du lịch cho lãnh đạo, học sinh và thành viên các đoàn tham dự APhO 2018; thực hiện tốt công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

đ) Bộ Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong và ngoài nước về APhO 2018.

e) Bộ Công an:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian tổ chức APhO 2018.

g) Bộ Y tế:

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan bảo đảm dịch vụ y tế, kiểm dịch biên giới, an toàn - vệ sinh thực phẩm phục vụ APhO 2018.

h) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành và Ban Tổ chức APhO 2018 thực hiện kế hoạch bảo đảm giao thông, an ninh, an toàn, trật tự xã hội, dịch vụ công cộng và các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức APhO 2018 trong phạm vi địa bàn quản lý.

i) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức APhO 2018, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về APhO 2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Vũ Đức Đam

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
98-QĐ/TW
07/10/2017
07/10/2017

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(ĐCSVN)- Ngày 11-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Báo điện tử ĐCSVN trân trọng...

Chính thức bỏ chế độ “viên chức suốt đời” từ 1/7/2020

(ĐCSVN) – Chiều ngày 25/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,20% tổng số đại biểu Quốc hội....

Quốc hội chốt lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 60 với nữ, 62 với nam

(ĐCSVN) – Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035....

Ban hành Quy định Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 23/9/2019 về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bộ Chính trị kết luận về độ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 60-KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự...

Liên kết website