Quyết định số 395/QĐ-TTg, ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án Cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp
  • Phê duyệt phương án Cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp
  • 395/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 11/03/2016
  • 11/03/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Vũ Văn Ninh
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:395/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phhóa Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp với những nội dung chính sau đây:

1. Tên gọi, trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

- Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần

- Tên giao dịch quốc tế: MACHINES AND INDUSTRIAL EQUIPMENT CORPORATION

- Tên viết tắt: MIE;

- Trụ sở chính: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Điện thoại: 04. 38252498

- Fax: 04. 38261129

2. Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp sau cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài Khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa:

- Hình thức cổ phần hóa: Bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

4. Cơ cấu cổ phần và vốn Điều lệ:

- Vốn Điều lệ: 1.419.915.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm mười chín tỷ chín trăm mười lăm triệu), tương đương 141.991.500 cổ phn.

- Cơ cấu vốn Điều lệ:

+ Cổ phần Nhà nước: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ;

+ Cổ phần bán cho người lao động theo giá ưu đãi và mua thêm: 1.159.600 cổ phần, chiếm 0,82% vốn Điều lệ;

+ Cổ phần bán đấu giá công khai ra bên ngoài: 140.831.900 cổ phần, chiếm 99,18% vốn Điều lệ.

+ Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/cổ phần.

5. Thủ tưng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Công Thương quyết định mức giá khởi Điểm bán đấu giá cổ phần ln đầu, Điều chỉnh cơ cấu vốn Điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời Điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 707 người;

- Lao động chuyển sang công ty cổ phần: 674 người;

- Tổng số lao động nghỉ việc: 33 người. Trong đó:

+ Lao động dôi dư theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày: 26 người;

+ Lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng và đủ Điều kiện nghỉ hưu: 7 người.

8. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Công Thương phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công Thương:

- Quyết định các nội dung quy định tại Khoản 5, Khoản 8, Điều 1 Quyết định này.

- Chỉ đạo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng.

- Chỉ đạo Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp tiếp thu, Điều chỉnh các nội dung tại phương án cổ phần hóa về xử lý các tồn tại tài chính, phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa, tiền thu được từ bán cổ phần, trợ cấp mất việc làm cho người lao động như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6163/VPCP-ĐMDN ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và công bố đầy đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, trong đó có nội dung Điều chỉnh nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
06/2016/TT-BYT
08/03/2016
01/07/2016

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website