Luật Đất đai: 11 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai

1- Lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất.

2- Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai.

3- Vi phạm chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

4- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

5- Không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin đất đai không chính xác, không đáp ứng yêu cầu về thời hạn theo quy định của pháp luật.

6- Không ngăn chặn, không xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

7- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

8- Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

9- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

10- Cản trở, gây khó khăn đối với việc sử dụng đất, việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

11- Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website