Người đứng đầu cơ quan chủ quản không được kiêm giữ chức giám đốc NXB
Lãnh đạo NXB cần phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản ít nhất 2 năm, trường hợp đặc biệt, do cơ quan chỉ đạo xuất bản xem xét, quyết định.
Lãnh đạo NXB cần phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản ít nhất 2 năm, trường hợp đặc biệt, do cơ quan chỉ đạo xuất bản xem xét, quyết định.

Tải văn bản tại đây

Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 100-QĐ/TW ngày 28/2 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản (NXB).

Theo đó, đối tượng điều chỉnh bao gồm cơ quan chỉ đạo xuất bản và cơ quan quản lý xuất bản; cơ quan chủ quản NXB và các NXB; lãnh đạo NXB (tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập); tổ chức đảng của NXB và tổ chức đảng của cơ quan chủ quản NXB.

Về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm, lãnh đạo NXB phải bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm; là đảng viên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; tốt nghiệp đại học trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản. Ngoài ra cần phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản ít nhất 2 năm, trường hợp đặc biệt, do cơ quan chỉ đạo xuất bản xem xét, quyết định.

Về độ tuổi bổ nhiệm, với lãnh đạo NXB thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Với lãnh đạo NXB thuộc cơ quan đảng, nhà nước phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên.

Với lãnh đạo NXB thuộc các hội quần chúng được Nhà nước giao nhiệm vụ phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên; tuổi tối đa giữ chức vụ lãnh đạo không quá 65 tuổi đối với nữ và 67 tuổi đối với nam. Trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi, do cơ quan chỉ đạo xuất bản xem xét, quyết định.

Người đứng đầu cơ quan chủ quản NXB không được kiêm giữ chức vụ người đứng đầu NXB; lãnh đạo NXB này không được kiêm giữ chức vụ lãnh đạo NXB khác.

Số lượng lãnh đạo NXB thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Số lượng lãnh đạo NXB thuộc cơ quan đảng, nhà nước thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định của cơ quan chủ quản NXB.

Số lượng lãnh đạo NXB thuộc các hội quần chúng được Nhà nước giao nhiệm vụ có 1 cấp trưởng và tối đa không quá 3 cấp phó.

Cũng theo Quy định, thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm (60 tháng) đối với lãnh đạo NXB. Tổng giám đốc, giám đốc, tổng biên tập không đảm nhiệm chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại 1 NXB.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 282-QĐ/TW, ngày 26/01/2010 của Ban Bí thư./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website