Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp uỷ tỉnh và tương đương đến cơ sở

Tải văn bản tại đây.

Theo đó, các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp uỷ tỉnh và tương đương đến cơ sở được tiến hàn theo 3 bước: Bước chuẩn bị, bước tiến hành và bước kết thúc.

Đáng chú ý, ở quy trình thi hành kỷ luật đảng của cấp uỷ tỉnh và tương đương đến cơ sở gồm :

I- Bước chuẩn bị: Thành lập đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch thi hành kỷ luật. II- Bước tiến hành:

1. Đoàn kiểm tra hoặc đại diện đoàn kiểm tra triển khai kết luận kiểm tra hoặc quyết định, kế hoạch thi hành kỷ luật với đối tượng vi phạm và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên.

2. Đối tượng vi phạm chuẩn bị kiểm điểm bằng văn bản và hồ sơ, tài liệu có liên quan.

3. Đoàn kiểm tra thẩm tra, xác minh:

4. Đoàn kiểm tra gửi báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đến các đồng chí uỷ viên ban thường vụ hoặc cấp uỷ viên theo quy chế làm việc

III- Bước kết thúc

Sau khi ban thưòng vụ cấp uỷ hoặc cấp uỷ xem xét, kết luận, đoàn kiểm tra phối họp với văn phòng cấp uỷ hoàn chỉnh quyết định kỷ luật. Đại diện ban thường vụ cấp uỷ công bố quyết định kỷ luật đến đối tượng vi phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau cùng, đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất với cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ (nếu có); Giao uỷ ban kiểm tra cấp uỷ cùng cấp và đồng chí cấp uỷ viên theo dõi địa bàn, lĩnh vực đôn đốc, giám sát đối tượng vi phạm chấp hành quyết định thi hành kỷ luật.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website