Công tác y tế với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở các vùng dân tộc thiểu số
Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, chống chiến tranh biên giới, đồng bào các dân tộc thiểu số đã được giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột của đế quốc phong kiến và chính sách "chia để trị" của kẻ thù. Nhưng đến nay ở nhiều vùng dân tộc thiểu số, nhất là ở những vùng cao, vùng sâu biên giới, còn có những vấn đề phức tạp. Nguyên nhân của những diễn biến phức tạp trong vùng dân tộc thiểu số hiện nay là: 

Một là, tình trạng du canh du cư không chỉ do điều kiện đất đai, sản xuất khó khǎn mà còn do sự đe doạ của tình trạng ốm đau, bệnh tật. Nhiều nơi đồng bào không bám "trụ" được ở những vùng xa, vùng sâu, vùng biên giới xung yếu hoặc không định cư được tại nơi mới đến cũng do không có điều kiện đảm bảo sức khoẻ. Họ coi đó là đất "không lành" nên không "đậu". 

Hai là, trong khi vấn đề du canh du cư về đời sống vật chất đang tiếp diễn phức tạp. Trong một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang diễn ra tình trạng "du cư" về đời sống tín ngưỡng, tâm linh. Một bộ phận quần chúng đang rời bỏ tín ngưỡng tôn giáo cổ truyền để tìm đến tín ngưỡng tôn giáo mới. Nguyên nhân của tình hình đó có phần do sự bất lực của đồng bào trước sự đe doạ của bệnh tật, tệ nạn có hại cho sức khoẻ. Trong quan niệm của đồng bào các dân tộc thiểu số mà đa số theo tín ngưỡng đa thần cổ truyền, sự đau ốm hay khoẻ mạnh của con người tuỳ thuộc ở thần linh, ma quỷ. Từ đó, không ít người đã trở thành nạn nhân của những kẻ lợi dụng mê tín, lợi dụng tôn giáo để lừa đảo, lôi kéo đồng bào. Xét từ một góc độ khác, sự mê tín lạc hậu của họ là một điều kiện để loại tội phạm này tồn tại. Một số ít do cuồng tín đã tích cực bao che, bảo vệ số này trốn tránh pháp luật. Nguy hiểm hơn, sự phân hoá về tín ngưỡng, tôn giáo đã gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ nhân dân, giữa những người vẫn giữ tín ngưỡng cổ truyền và những người từ bỏ nó. Do đó cũng từ bỏ nhiều giá trị vǎn hoá truyền thống và các mối quan hệ liên kết cộng đồng gắn với tín ngưỡng cổ truyền. Tình hình đó cộng thêm sự lợi dụng của phần tử xấu vì mục đích chia rẽ dân tộc hoặc vụ lợi cá nhân đã gây mất ổn định xã hội ở nhiều nơi. 

Ba là , niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước là cơ sở cǎn bản nhất tạo nên nền tảng an ninh nhân dân. Sau khi nguyện vọng bức bách về độc lập, thống nhất đất nước đã được thực hiện, thì nhu cầu lợi ích cụ thể của đời sống cá nhân ngày càng nổi trội. Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số hiện nay, đó là vấn đề xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống và chǎm sóc sức khoẻ. Đối với mọi người thuộc mọi dân tộc, sức khoẻ là vốn quý, là lợi ích thiết thân thường xuyên của họ. Vì vậy, việc chǎm lo sức khoẻ của nhân dân là một yếu tố trực tiếp quyết định niềm tin của quần chúng đối với Đảng, chế độ ta. Đảng và Nhà nước ta đã có chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong việc khám chữa bệnh nhưng việc thực hiện trong thực tiễn còn nhiều tồn tại và kết quả đạt được còn ở mức rất thấp so với nhu cầu. Có nơi đồng bào dường như bị bỏ rơi. Những khuyết điểm tồn tại đó trong công tác y tế làm cho niềm tin của một bộ phận quần chúng với Đảng bị giảm sút. Cũng do đó, tinh thần tham gia của quần chúng với các phong trào ở địa phương nói chung và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng bị hạn chế. 

Thực tiễn kể trên ở các vùng dân tộc thiểu số cho thấy giữa nhiệm vụ phòng bệnh và chữa bệnh, bảo vệ sức khoẻ con người với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự có mối liên quan với nhau, tác động lẫn nhau. Đó là mối quan hệ khách quan, biện chứng. Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở các vùng dân tộc không thể giải quyết được một cách cơ bản vững chắc nếu như không giải quyết đúng đắn mối quan hệ này. Điều đó đòi hỏi trong nhận thức và thực tiễn công tác an ninh ở các vùng dân tộc - nhất là công tác vận động tổ chức phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc - cần lưu ý giải quyết tốt một số vấn đề chủ yếu sau: 

Một là, cần nhận thức và quán triệt sâu sắc quan điểm: sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân; phải trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của các biện pháp, các lực lượng, trong đó công tác y tế đóng một vai trò trực tiếp. Việc chǎm sóc sức khoẻ của đồng bào các dân tộc không chỉ có ý nghĩa giúp cho họ tǎng cường khả nǎng đề kháng với bệnh tật, với những nhân tố tác động có hại đến thể chất con người mà còn có ý nghĩa nâng cao khả nǎng tự đề kháng đối với các tác động tiêu cực về mặt xã hội. Do đó, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, chính trị, ổn định xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số, công tác y tế thực sự là một "mặt trận" quan trọng và mỗi cán bộ y tế là một chiến sĩ trên mặt trận đó. Việc xây dựng nền an ninh nhân dân, củng cố sự ổn định chính trị - xã hội ở các vùng dân tộc cần phải có sự tham gia thiết thực của lực lượng này. 

Hai là, xuất phát từ mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng và quán triệt bài học "lấy dân làm gốc", cần xác định rõ mục tiêu phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng vào việc bảo vệ lợi ích của nhân dân. Trong đó có nội dung bảo vệ, chǎm lo sức khoẻ của đồng bào. 

Ba là, trong hoạt động cụ thể, mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác vận động, tổ chức quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phải thực sự quan tâm đến lợi ích, sức khoẻ của nhân dân. Trong thực tiễn công tác bảo vệ an ninh ở các vùng dân tộc thiểu số qua nhiều thời kỳ, trải qua các cuộc đấu tranh chống gián điệp, biệt kích, gây phỉ... đến chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền biên giới, nhiều cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân do làm tốt công tác dân vận, luôn gắn bó với quần chúng, hết lòng chǎm lo đến đời sống, sức khoẻ của quần chúng, nên được đồng bào tin cậy, cưu mang.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website