Khuôn khổ Hỗ trợ phát triển Liên hợp quốc (UNDAF) - United Nations Development Assistance Framework (UNDAF)

UNDAF là một văn kiện xác định khuôn khổ dể lập kế hoạch chiến lược và xây dựng chương trình phối hợp, góp phần xác định những ưu tiên trong hoạt động của Liên hợp quốc ở cấp quốc gia. UNDAF là cơ sở để tăng cường sự hợp tác của Liên hợp quốc ở cấp quốc gia với sự nhất trí của Chính phủ sở tại. UNDAF còn giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp với các đối tác phát triển nước sở tại.

 - UNDAF không phải là văn kiện về chương trình hoạt động mà là khuôn khổ hướng dẫn chung cho hoạt động chương trình của từng tổ chức Liên hợp quốc. Cụ thể là, trên cơ sở văn kiện UNDAF, từng tổ chức quốc tế xây dựng một khuôn khổ hợp tác riêng với Chính phủ. UNDAF không phải văn kiện đề cập đến tất cả mọi nhu cầu phát triển mà chỉ nhằm đáp ứng những nhu cầu phát triển được ưu tiên của Chính phủ và Liên hợp quốc, do nguồn lực của Liên hợp quốc chỉ ở mức hạn chế. Phạm vi hỗ trợ phát triển cho các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc không phải là toàn diện mà mang tính chất xúc tác. 

 - UNDAF không phải là khuôn khổ để điều phối phát triển tổng thể của Chính phủ và các nhà tài trợ. 
Mục tiêu, nội dung của UNDAF 

 Mục tiêu của UNDF là nhằm nâng cao tác động của các hoạt động hỗ trợ của Liên hợp quốc ở cấp quốc gia trên cơ sở: Chú trọng vào kết quả; Thống nhất về mục đích; Tăng cường sự phối hợp của các tổ chức Liên hợp quốc; Sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực.

 Nội dung của UNDAF thường bao gồm các phần sau: Tóm tắt văn kiện UNDAF; Thông tin cơ sở và giới thiệu; Các mục tiêu bao trùm và mục tiêu cụ thể; Các chiến lược hợp tác; Theo dõi và tổng kết đánh giá; Khuôn khổ kinh phí của chương trình; Các phụ lục. 

 Các đối tác tham gia UNDAF 
Các đối tác tham gia UNDAF gồm: các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống phát triển Liên hợp quốc và các cơ quan tài chính quốc tế Britton Ut có văn phòng tại nước sở tại; các NGOs; Cộng đồng tài trợ; và sự tham gia của các cơ quan đối tác liên quan của Chính phủ sở tại.

 Việt Nam là một trong số 18 nước được Liên hợp quốc chọn để xây dựng thí điểm văn kiện UNDAF. Cho đến nay, các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống phát triển Liên hợp quốc đã xây dựng hai UNDAF cho Việt Nam (UNDAF I cho giai đoạn 1997-2000, UNDAF II cho giai đoạn 2001-2005 và hiện nay đang chuẩn bị đề án xây dựng UNDAF III cho giai đoạn 2006-2010). Việc xây dựng UNDAF không chỉ nhằm tạo ra một sản phẩm thực sự mà còn là một quá trình xây dựng tinh thần cộng tác tập thể. Ngoài phạm vi các quỹ, chương trình và tổ chức thuộc Liên hợp quốc, việc xây dựng UNDAF còn dựa trên cơ sở tham khảo rộng rãi các cơ quan chính phủ, các tổ chức quần chúng, quốc hội, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các nhà tài trợ song phương. 

(Nguồn: Các tổ chức quốc tế và Việt Nam. NxbCTQG)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy hoạch báo chí chính thức được Thủ tướng phê duyệt

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. ...

CPTPP: Cánh cửa lớn nhưng nhiều thách thức

Ngày 14/1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ chính thức có hiệu lực với Việt Nam, hứa hẹn mở ra cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều ngành hàng, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế....

Quy hoạch cán bộ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

(ĐCSVN) – Trung ương nhấn mạnh và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu...

Chọn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng vào quy hoạch

(ĐCSVN) – Yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương cần tiến hành thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chống “chạy” chức, “chạy” quy hoạch....

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp lại vào Đảng đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách DS&KHHGĐ

(ĐCSVN) – Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng, lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS&KHHGĐ); quần chúng đã vi phạm chính sách DS&KHHGĐ trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên. Cả hai trường hợp này đều không được...

Cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

(ĐCSVN) - Đó là một trong những nội dung chính trong Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), vừa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam...

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 người (giảm hơn 5.000 so với năm 2018). ...

Bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả tại các cơ quan giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 04-QĐi/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy....

Không có “vùng cấm”

(ĐCSVN) – Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm trong đó có cả một số cán bộ cấp tướng. Điều đó chứng minh cho quan điểm của Đảng là không có “vùng cấm” trong...

Liên kết website