Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng về Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam,

 

Sau khi thảo luận bản "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Lê Đức Thọ, Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, trình bày,

 

Quyết nghị:

 

Hoàn toàn tán thành những bài học kinh nghiệm và những phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp về công tác xây dựng Đảng nêu trong bản "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng".

 

Lưu tại Kho Lưu trữ


Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Liên kết website