Niên biểu toàn khóa

I. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 3,1 triệu

Số lượng tham dự Đại hội: 1.176 đại biểu

Tổng bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nông Đức Mạnh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 160 uỷ viên chính thức, 21 ủy viên dự khuyết.

Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Dự Đại hội có 1.176 đại biểu, thay mặt cho 3,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội của trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững. Đại hội diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự nghiệp đổi mới trên đất nước ta đã trải qua 20 năm. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, cũng là 5 năm đầu tiên của thế kỷ XXI.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 160 uỷ viên chính thức, 21 ủy viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm có 14 uỷ viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã họp 15 lần để bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó có một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước; Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự nghiệp đổi mới trên đất nước ta đã trải qua 20 năm. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, cũng là 5 năm đầu tiên của thế kỷ XXI. Nhìn khái quát 20 năm đổi mới chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đã đưa lại cho đất nước ta một sự thay đổi cơ bản, toàn diện, làm cho thế và lực, uy tín quốc tế của nước ta tăng lên nhiều so với trước.

Trong những năm sắp tới, tình hình quốc tế sẽ có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta có những thuận lợi và cơ hội lớn để tiến lên, đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức không thể xem thường.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện thành tựu và những yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005), chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và nhìn lại 20 năm đổi mới; từ đó tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối, quan điểm, định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm tới (2006 - 2010); phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng; bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Báo cáo chính trị: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển” đã trình bày 12 vấn đề:

- Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và nhìn lại 20 năm đổi mới

- Mục tiêu và phương hướng phát triển đất nước 5 năm 2006-2010

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực

- Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển

- Phát triển văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội

- Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân

- Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

- Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về các văn kiện trình Đại hội X.

Đồng chí Phan Diễn, Uỷ viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đọc Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã quyết định:

- Thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX trình Đại hội; giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành.

- Thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.

- Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và các cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương đã nêu trong các văn kiện Đại hội.

II. Các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

1. Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên, Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm 7 Ủy viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

(Tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã bầu bổ sung đồng chí Tô Huy Rứa vào Bộ Chính trị. Tại Hội nghị Trung ương 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Hồ Đức Việt vào Ban Bí thư. Tại Hội nghị Trung ương 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Ngô Văn Dụ, Hà Thị Khiết vào Ban Bí thư).

2. Trong hai ngày 27 và 28/5/2006, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị thứ hai. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất việc lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước để Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI theo quy định của pháp luật.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ và đã thống nhất cao với những vấn đề do Bộ Chính trị trình Trung ương.

3. Từ ngày 24 đến 29/7/2006, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị thứ ba. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã bàn và quyết định: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá X); Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (khoá X); Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X); Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Những quy định của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân và quyết định một số vấn đề khác.

4. từ ngày 15 đến ngày 24/01/2007, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị thứ tư. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Về Chương trình làm việc, Hội nghị đã tập trung thảo luận một số vấn đề chính: về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế sau khi nước ta trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); về Chiến lược biển; về phương hướng chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XII; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức các ban đảng và cơ quan nhà nước. 

Về Quy chế làm việc, Hội nghị đã nghe Bộ Chính trị, Ban Bí thư báo cáo về sự lãnh đạo, chỉ đạo từ sau Đại hội X đến hết năm 2006; về kết quả những công việc quan trọng đã được giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; kết quả công tác kiểm tra, giám sát từ sau Đại hội X đến cuối năm 2006 và về công tác tài chính của Đảng năm 2006.

Liên quan đến vấn đề Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ra Nghị quyết “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới”

5. Từ ngày 5 đến ngày 14/7/2007, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ năm. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và quyết định các vấn đề về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII; Giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu và phê chuẩn; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

6. Từ ngày 14 đến ngày 22/01/2008, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ sáu. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận một số vấn đề chính: Xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế; Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012; thành lập Tiểu ban tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới; thành lập Tiểu ban tổng kết tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (201l - 2020); bổ sung uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị đã ra Nghị quyết Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nghị quyết nêu rõ, giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm qua đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, cơ cấu và chất lượng được cải thiện, tiếp tục phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng, cơ cấu, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp của công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế; việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân còn nhiều khó khăn, lợi ích mà một bộ phận công nhân được hưởng chưa tương xứng với thành tựu của công cuộc đổi mới và sự đóng góp của chính họ. Tình hình trên bắt nguồn từ những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế, xã hội; sự quan tâm chưa đầy đủ của Đảng đối với giai cấp công nhân; bản thân giai cấp công nhân chưa đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá...

Về vấn đề thể chế kinh tế thị trường trong hội nhập kinh tế quốc tế, Nghị quyết Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã nêu những chủ trương và giải pháp để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:

Một là, thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta;

Hai là, hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh;

Ba là, hoàn thiện thể chế bảo đảm đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường;

Bốn là, hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường;

Năm là, hoàn thiện thể chế nâng cao vai trò lãnh đạo của Ðảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế, tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và của nhân dân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Hội nghị khẳng định: trong 5 năm tới cần phấn đấu đạt được các mục tiêu: thứ nhất, tập trung sức để xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thứ hai, kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng ở cơ sở; thứ ba, chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

7. Từ ngày 09 đến ngày 17/7/2008, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ bẩy. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Hội nghị khẳng định, “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá" vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. Trên thực tế, thanh niên ta đã có những đóng góp xứng đáng.

Tuy nhiên, trong thanh niên và phong trào thanh niên vẫn còn không ít hạn chế, thiếu sót và khuyết điểm. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, thanh niên nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội mới và cả những thách thức mới. Từ nay đến năm 2020, tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng và tác phong lao động tập thể, là những công dân tốt của đất nước.  

Cùng với đó, Nghị quyết về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế được coi là một phần tất yếu của cuộc sống. Bác Hồ và Đảng ta luôn coi trọng tri thức, quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức và đã có những thành công lớn.

8. Từ ngày 02 đến ngày 04/10/2008, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ tám. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

9. Từ ngày 05 đến này 13/1/2009,  tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ chín. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006 - 2008); 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

10. Từ ngày 29/6 đến 4/7/2009, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ mười. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận về Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991); Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001 - 2010 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 - 2020; định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và đại hội đảng các cấp; thành lập tiếp các tiểu ban chuẩn bị Đại hội và một số vấn đề quan trọng khác.

11. Từ ngày 05 đến ngày 10/10/2009, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ 11. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo Văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng; Báo cáo về một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; và một số vấn đề quan trọng khác.

12. Từ ngày 22 đến ngày 28/3/2010, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ 12. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị có các nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất,  thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Thứ hai, thảo luận về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Thứ ba, quyết định về số lượng và phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và một số vấn đề khác.

Về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Hội nghị đã tập trung xem xét toàn văn dự thảo và trước hết xác định những đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Hội nghị nhất trí đề ra mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng xong về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, phấn đấu xây dựng đất nước từ nay đến khoảng giữa thế kỷ XXI trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Hội nghị đã nhất trí đề ra mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Ban Chấp hành Trung ương đã xác định tiêu đề Báo cáo và mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2011-2015: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Về Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, Hội nghị đã xác định đây là một vấn đề quan trọng và cần thiết trong nhiệm vụ xây dựng Đảng về tổ chức. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những yếu kém Hội nghị đã thảo luận việc bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng, đồng thời nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung này cần bám sát 3 quan điểm chỉ đạo: kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, các văn bản quy định thi hành Điều lệ Đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ trong thảo luận, tập hợp đầy đủ, trung thực ý kiến tham gia của đảng viên, cán bộ, của các cấp uỷ, tổ chức đảng...

Về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Hội nghị đã tổng kết công tác chuẩn bị nhân sự từ khoá VI đến khoá X, từ đó tiếp tục thảo luận phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, xác định yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương; tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; quy trình xây dựng phương hướng công tác nhân sự và phát hiện, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Hội nghị cũng đã thảo luận và đóng góp một số ý kiến bổ sung về việc phân bổ đại biểu, tổng số đại biểu dự Đại hội XI của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

13. Từ ngày 07 đến ngày 14/10/2010, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ 13. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị Trung ương đã tập trung xem xét ba nhiệm vụ chính: Thứ nhất, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm 2011 - 2015. Thứ hai, nghe Báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận, huyện và phường và kiến nghị chủ trương tiếp theo. Thứ ba, thảo luận bước đầu về phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI trình Đại hội lần thứ XI của Đảng. Ngoài ra, Hội nghị cũng thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

14. Từ ngày 13 đến ngày 22/12/2010, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá X trình Đại hội XI và Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá X; thảo luận, thông qua phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

15. Ngày 9/1/2011, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã họp Hội nghị lần thứ 15. Hội nghị được tổ chức nhằm hoàn tất các bước chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng.

Bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, với 15 kỳ Hội nghị Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí ủy viên Trung ương (khóa X) đã thể hiện tinh thần đoàn kết, làm việc dân chủ, tập thể và với ý thức trách nhiệm cao, giữ vững các nguyên tắc về sinh hoạt Đảng, đề cao tự phê bình và phê bình, hết lòng hết sức thực hiện công việc chung của Đảng, phục vụ nhân dân. Nhờ đó, Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành được các nhiệm vụ đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống và chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội lần thứ XI của Đảng./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website