Ban Tuyên giáo Trung ương

I. CHỨC NĂNG:

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, đường lối của Đảng trong các lĩnh vực: Tuyên truyền, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em... (sau đây gọi chung là lĩnh vực tuyên giáo); đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Nghiên cứu, tham mưu

a) Chủ trì, nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, đường lối, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo; tham gia chuẩn bị dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng.

b) Chủ trì, phối hợp giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận; cụ thể hóa Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu các đề án thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hóa và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo.

c) Nghiên cứu tình hình tư tưởng trong Đảng, trong xã hội, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

d) Tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về học tập, nghiên cứu về ý nghĩa vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

đ) Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, phân tích những âm mưu, thủ đoạn và các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; kịp thời đề xuất đối sách, biện pháp và chỉ đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chủ trì, phối hợp thống nhất nội dung đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa và văn học - nghệ thuật.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

a) Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

b) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng; việc tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo đối với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

c) Chỉ đạo, định hướng về chính trị, tư tưởng trong chương trình đào tạo lý luận chính trị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung các chương trình đào tạo lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp, cao cấp và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ngoài đối tượng của hệ thống trường chính trị (Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy); kiểm tra về chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội - nhân văn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

đ) Chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, các cơ quan thông tin, tuyên truyền, các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo, hội xuất bản, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và địa phương. Chủ trì, phối hợp hoặc chỉ đạo, hướng dẫn ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy (khi cần thiết) kiểm tra về quan điểm chính trị, tư tưởng, công trình nghiên cứu khoa học, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản,...; định hướng tư tưởng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nội dung tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở.

e) Chỉ đạo hệ thống các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ Trung ương đến địa phương tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

g) Chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng, của đất nước; ngày lễ quốc tế; 100 năm, trên 100 năm ngày sinh các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; ngày kỷ niệm năm tròn, năm chẵn của các tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương.

h) Chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong định hướng tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

i) Tổ chức biên soạn, phối hợp phát hành các tài liệu nội bộ phục vụ học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng và tài liệu phổ biến kiến thức về giáo dục lý luận chính trị,...

3. Thẩm định

Phối hợp thẩm định, đánh giá tác động về tư tưởng chính trị, công tác tuyên truyền của các chương trình, dự án, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội có tính chất phức tạp, nhạy cảm, Nhân dân quan tâm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4. Tham gia, phối hợp trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo

a) Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế ban tuyên giáo các cấp.

b) Tham gia với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về phương hướng công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo, về tổ chức bộ máy, về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ trong lĩnh vực tuyên giáo theo phân cấp quản lý.

c) Tham gia thẩm định nhân sự về tư tưởng, chính trị, đạo đức đối với cán bộ lĩnh vực tuyên giáo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý khi có yêu cầu.

d) Nghiên cứu và tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác tuyên giáo các cấp, các ngành, các đoàn thể.

đ) Phối hợp, tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan trong công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, các cơ quan thông tin, tuyên truyền, các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo, hội xuất bản, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật và các cơ quan Trung ương thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

e) Chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thẩm định, kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo; việc cấp phép, thành lập cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ theo quy định của Đảng, Nhà nước.

5. Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế

a) Phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo, biên giới, lãnh thổ và công tác nhân quyền.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án tuyên truyền và chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

d) Phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tuyên giáo đối với các chính đảng, tổ chức trên thế giới.

6. Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

a) Chủ trì, phối hợp đề xuất chủ trương, định hướng tư tưởng, chính trị trong công tác nghiên cứu lý luận và giáo dục chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống và đạo đức cách mạng. Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống trường chính trị, hệ thống trường của các ngành, đoàn thể và các trung tâm chính trị cấp huyện.

b) Theo dõi, chỉ đạo các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

c) Nghiên cứu và tham gia xây dựng chủ trương, chính sách đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ.

d) Định hướng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của các ban đảng Trung ương.

đ) Phối hợp với các ban, bộ, ngành ở Trung ương trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Nhân dân quan tâm.

e) Thường trực và tham gia một số ban chỉ đạo Trung ương do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

g) Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban


1. Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban

2. Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực

3. Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban kiêm nhiệm

4. Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban kiêm nhiệm

5. Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban

6. Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng ban

7. Phan Xuân Thủy  - Phó Trưởng ban

8. Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban

 2. Cơ cấu tổ chức

a) Các vụ, đơn vị trực thuộc:

- Vụ Lý luận chính trị.

- Vụ Tuyên truyền.

- Vụ Báo chí - Xuất bản.

- Vụ Văn hóa - Văn nghệ.

- Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Vụ Giáo dục.

- Vụ Xã hội.

- Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Vụ Tổng hợp.

- Cơ quan thường trực khu vực miền Nam.

- Cơ quan thường trực khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

- Vụ Tổ chức - Cán bộ.

- Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

- Văn phòng.

- Viện Dư luận xã hội.

- Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo.

- Tạp chí Tuyên giáo.

- Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

b) Các đơn vị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trực tiếp quản lý:

- Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương.

- Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (có Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật).

- Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương (có Trang Thông tin đối ngoại điện tử).

3. Về biên chế

Bộ Chính trị quyết định biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương được sử dụng chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, chế độ cộng tác viên phục vụ cho công tác của Ban.

----------------

(Theo Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị về chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương)


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định mới về Lấy phiếu tín nhiệm

(ĐCSVN) - Lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ; cán bộ giữ nhiều chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thì lấy phiếu tín nhiệm tối đa ở 2 nơi cán bộ công tác và sinh hoạt.

Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

(ĐCSVN) – Bộ Chính trị yêu cầu, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị; xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải bảo đảm sự đồng thuận của Nhân dân.

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website