Công văn số 10096-CV/BTGTW ngày 19/1/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
  • 10096-CV/BTGTW
  • Công văn
  • Thông tin - Truyền thông
  • 19/01/2021
  • 19/01/2021
  • Ban Tuyên giáo Trung ương
  • Phan Xuân Thủy
  • Tải về
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 10096 - CV/BTGTW

V/v gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội

của Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

- Các ban Đảng Trung ương,

- Các văn phòng: Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,

- Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội,

- Các cơ quan báo, đài Trung ương,

 

      Nhằm tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền và giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có thêm thông tin tìm hiểu, nghiên cứu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp tài liệu về 12 Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đề nghị các đồng chí triển khai tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến rộng rãi trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân.

Trân trọng!

 

Nơi nhận

- Như trên,

- Đ/c Trưởng ban (để b/c),

- Lãnh đạo Ban,

- Các vụ, đơn vị trong Ban,

- Vụ Tuyên truyền (10),

- Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Phan Xuân Thủy

 

 


Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
01/2021/NĐ-CP
04/01/2021
04/01/2021

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ…

Liên kết website