Kế hoạch số 40-KH/BNCTW ngày 15/9/2014 của Ban Nội chính Trung ương thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
  • Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
  • 40-KH/BNCTW
  • Văn bản khác
  • Chính sách
  • 15/09/2014
  • 15/09/2014
  • Ban Nội chính Trung ương
  • Phan Đình Trạc
Nội dung:

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN NỘI CHÍNH

*

Số 40-KH/BNCTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 

 


KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

___________

 

Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13/8/2014 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Nội chính Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các cấp ủy và tổ chức đoàn thể về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

2. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò của Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan.

3. Xác định nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

II. Nội dung, giải pháp

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Rà soát, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng và xây dựng hoàn thiện các quy định, hướng dẫn của cơ quan phù hợp với tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả; trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua của cơ quan, các vụ, đơn vị cần tập trung:

a) Xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể của đơn vị để phát động và triển khai phong trào thi đua; đề ra biện pháp, tiêu chí đánh giá thi đua. Lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị làm trọng tâm trong thi đua. Chống biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích.

b) Xây dựng chủ đề thi đua thường xuyên hàng năm; phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khi xuất hiện những vấn đề, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, cấp bách để thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

c) Xây dựng điển hình tiên tiến, chú trọng đồng thời ở cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Hàng năm mỗi vụ, đơn vị lựa chọn được ít nhất một điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn diện hoặc mô hình mới, cách làm hay để phổ biến, nêu gương và nhân rộng.

d) Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, theo dõi, đánh giá sơ kết, tổng kết phong trào; lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khen thưởng kịp thời.

3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

a) Thực hiện chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch trong việc xét tặng hoặc đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; biện pháp chủ yếu là:

- Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức hàng năm theo Quy chế đánh giá cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị và Luật cán bộ, công chức, làm cơ sở cho việc xét tặng Bằng khen.

- Việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải bảo đảm đủ căn cứ, đúng tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng; ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng; tránh khen thưởng tràn lan, không thực chất.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Hội đồng sáng kiến trong việc xét công nhận sáng kiến, giải pháp, đề tài khoa học cấp cơ sở và cấp Ban hàng năm.

- Công khai kết quả xét đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức trước khi trình lãnh đạo Ban xem xét quyết định.

b) Trưởng các vụ, đơn vị cần quan tâm, kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các gương điển hình tiên tiến để nhân rộng, tuyên truyền và đề nghị khen thưởng.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua, khen thưởng

a) Kiện toàn Hội đồng thi đua theo quy định pháp luật; gắn trách nhiệm của thành viên Hội đồng với phong trào thi đua ở đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách; củng cố và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

b) Tham mưu giúp lãnh đạo Ban phát động, đánh giá sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; xây dựng các quy định, hướng dẫn của Ban về công tác thi đua, khen thưởng; tham mưu việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các tập thể đơn vị trong Ban và việc xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt các quy trình, thủ tục khen bậc cao và khen quá trình cống hiến.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng theo kế hoạch, gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hướng tới Hội nghị Điển hình tiên tiến của Ban và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vào năm 2015.

6. Đối với Cụm thi đua các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy

- Triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị vào hoạt động của Cụm thi đua; tổ chức thực hiện tốt Quy định số 19-QĐ/BNCTW, Hướng dẫn số 01-HD/BNCTW ngày 27/5/2014 của Ban Nội chính Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng Ngành Nội chính Đảng và các quy định, kế hoạch hoạt động của Cụm.

- Chú ý phát hiện, khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

- Phát động các phong trào thi đua để thực hiện tốt nội dung ký giao ước thi đua của các Cụm; lựa chọn những nội dung, lĩnh vực khó khăn, phức tạp để phát động thi đua theo chuyên đề.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đề nghị Đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Chi ủy, chi bộ và Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên về công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 34-CT/TW và các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

2. Trưởng các vụ, đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. Vụ 6 và Vụ 8 phối hợp với các Cụm trưởng, tham mưu thực hiện tốt nội dung thi đua ở các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

3. Vụ Tổ chức - Cán bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình; định kỳ báo cáo lãnh đạo Ban kết quả thực hiện./.

 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Phan Đình Trạc

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
135/2015/NĐ-CP
31/12/2015
15/02/2016

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website