Quyết định số 113-QĐ/TW ngày 09/7/2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương
  • Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương
  • 113-QĐ/TW
  • Quyết định
  • Cơ cấu - Tổ chức
  • 09/07/2012
  • 09/07/2012
  • Bộ Chính trị
  • Lê Hồng Anh
Nội dung:


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 113-QĐ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy

của Ban Tuyên giáo Trung ương

 

1. Chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo (khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, dạy nghề và một số lĩnh vực xã hội...); đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

2. Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương

1- Nghiên cứu, đề xuất

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, quan điểm, chính sách và giải pháp của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Tham gia chuẩn bị dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng; các nghị quyết, chỉ thị và quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, cụ thể hoá Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu về nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị, tổ chức tổng kết thực tiễn, nghiên cứu một số đề án thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

- Nghiên cứu tình hình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

- Nghiên cứu và tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, các ngành, các đoàn thể.

- Chủ trì, phối  hợp nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những âm mưu thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta của các thế lực thù địch, kịp thời đề xuất đối sách và biện pháp chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch.

2- Thẩm định

Thẩm định các đề án, văn bản liên quan đến chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo của các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận, tổ chức đoàn thể và các địa phương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3- Hướng dẫn, kiểm tra

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng đối với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ngoài đối tượng thuộc hệ thống trường chính trị - hành chính của Trung ương, của các tỉnh uỷ, thành uỷ; kiểm tra về quan điểm chính trị, định hướng tư tưởng trong nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, khoa học xã hội - nhân văn trong hệ thống trường chính trị - hành chính, hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống các trường ngành, đoàn thể.

- Định hướng tư tưởng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nội dung tuyên truyền bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động cho hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở.

- Định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giam sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, các cơ quan thông tin tuyên truyền đối ngoại ở Trung ương và địa phương. Khi cần thiết chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các công trình nghiên cứu khoa học; các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất bản...

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo.

- Tổ chức biên soạn, phối hợp phát hành các tài liệu nội bộ phục vụ học tập nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và tài liệu phổ biến kiến thức về giáo dục lý luận chính trị…

4- Tham gia công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và biên chế cho ban tuyên giáo các cấp.

- Tham gia với các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương về phương hương công tác xây đựng Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; về tổ chức bộ máy, về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực tuyên giáo theo phân cấp quản lý.

- Tham gia, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí kiểm tra, giám sát, thẩm định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí theo phân cấp quản lý.

5- Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế

- Mở rộng tuyên truyền thông tin đối ngoại.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực tuyên giáo đối với các đảng cộng sản, đảng công nhân và một số đảng cầm quyền trên thế giới.

6- Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

- Chủ trì, phối hợp đề xuất chủ trương, kế hoạch nghiên cứu, chỉ đạo, quản lý công tác nghiên cứu lý luận và giáo dục lý luận chính trị. Chủ trì, phối hợp chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống trường chính trị - hành chính, hệ thống trường của các ngành, đoàn thể và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện.

- Chủ trì, chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, các cơ quan thông tin, tuyên truyền đối ngoại, các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo, hội xuất bản, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trong công tác tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị này.

- Nghiên cứu và tham gia xây dựng chủ trương, chính sách phát hiện, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và đãi ngộ nhân tài.

- Xây dựng kế hoạch và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của các ban đảng Trung ương.

- Được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công thường trực và tham gia một số ban chỉ đạo, hội đồng Trung ương.

- Thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

1- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

Có Trưởng ban và các phó trưởng ban, trong đó có một số phó trưởng ban kiêm nhiệm.

2- Cơ cấu tổ chức của Ban

2.1 - Các vụ, đơn vị trực thuộc :

1 - Vụ Lý luận chính trị

2- Vụ Tuyên truyền

3- Vụ Báo chí - Xuất bản

4- Vụ Văn hoá - Văn nghệ

5- Vụ Khoa học và Công nghệ, Môi trường

6- Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề

7- Vụ Các vấn đề xã hội

8- Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế

9- Vụ Tổng hợp

10- Vụ Tổ chức Cán bộ

11- Văn phòng

12- Viện Nghiên cứu dư luận xã hội

13- Trung tâm Thông tín công tác tuyên giáo

14- Trung tâm Nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ và tư liệu

15- Tạp chí Tuyên giáo

16- Tạp chí Thông tin đối ngoại

17- Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

18- Cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh

19- Cơ quan thường trực tại thành phố Đà Nẵng

2.2- Các đơn vị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao là cơ quan thường trực hoặc trực tiếp quản lý : Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương…

3- Về biên chế

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương thống nhất xác định biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức.

Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương được sử dụng chế độ chuyên gia, chế độ cộng tác viên phục vụ cho công tác của Ban.

Điều 4. Quy chế làm việc

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban.

- Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp và theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Quyết định này thay thế Quyết định số 80-QĐ/TW, ngày 28-8-2007 của Bộ Chính trị khoá X về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Ban Tuyên giáo Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ, các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

(Đã ký)

Lê Hồng Anh

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
664/QĐ-TTg
30/05/2018
30/05/2018

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn một số quy định đối với lãnh đạo cơ quan báo chí

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 về thực hiện một số điều trong Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Những trường hợp không được chi trả bảo hiểm cháy, nổ

(ĐCSVN) - Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 của Chính phủ quy định rõ những trường hợp loại trừ không được chi trả bảo hiểm cháy, nổ.

4 loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng ô tô

(ĐCSVN) - 4 loại giấy tờ cảnh sát giao thông được kiểm tra khi dừng ô tô được quy định tại khoản 2, Điều 12 của Thông tư 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ Công an.

Chủ tịch, phó chủ tịch Hội giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ

(ĐCSVN) - Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 118-QĐ/TW về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (sau đây gọi tắt là hội). Theo đó, có 30 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Liên kết website