Nghị quyết số 942/NQ-UBTVQH15, ngày 28/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
  • Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
  • 942/NQ-UBTVQH15
  • Nghị quyết
  • Tài chính - Ngân hàng
  • 28/12/2023
  • 28/12/2023
  • Quốc hội
  • Vương Đình Huệ
  • Tải về
Nội dung:

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

---------------- 

Số: 942/NQ-UBTVQH15

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------ 

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương

------------------------ 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14 và Luật số 03/2022/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 về Chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023 về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Sau khi xem xét Tờ trình số 614/TTr-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 và Tờ trình số 629/TTr-CP ngày 05 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 1727/BC-UBTCNS15 và Báo cáo thẩm tra số 1728/BC-UBTCNS15 ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 3230/TB-TTKQH ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Tổng Thư ký Quốc hội,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025

Điều chỉnh giảm 33,031 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đã phân bổ cho tỉnh Hòa Bình để điều chỉnh tăng tương ứng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Văn phòng Chủ tịch nước 24,73 tỷ đồng và Văn phòng Quốc hội 8,301 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này)

 

Điều 2Phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các Bộ, địa phương

Phân bổ 3.307,447 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho 03 Bộ và 06 địa phương để thực hiện các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này)

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm trong việc điều chỉnh, giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tại Điều 1 của Nghị quyết này chi tiết cho từng nhiệm vụ, dự án; giao dự toán và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho các Bộ, địa phương tại Điều 2 của Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội.

2.  Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí.

3. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, giám sát, kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như khoản 3 Điều 3;

- Chủ tịch Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các PCTQH, Ủy viên UBTVQH;

- VPTW Đảng, VPCTN, VPQH, VPCP;

- Các Bộ: TC, KHĐT;

- Các Bộ, cơ quan TW và địa phương theo Phụ lục của Nghị quyết này;  

- Lưu: HC, TCNS.

- E-pas: 187482

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Vương Đình Huệ


Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
10/2023/TT-BKHĐT
01/11/2023
15/12/2023

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website