Quyết định số 1284/QĐ-TTg, ngày 6/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án xây dựng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học
  • Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án xây dựng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học
  • 1284/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Đầu tư - Xây dựng
  • 06/07/2016
  • 06/07/2016
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 03 DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỂ THAO PHỤC VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRƯỜNG HỌC


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Về đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại tờ trình số 155a-TTr/TWĐTN-VP ngày 26 tháng 02 năm 2016, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại ttrình số 14a/TTr-ĐCT-KHTC ngày 01 tháng 3 năm 2016, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại công văn số 1383-CV/HNDTW ngày 09 tháng 3 năm 2016; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8087/BKHĐT-LĐVX ngày 23 tháng 10 năm 2015, số 9194/BKHĐT-LĐVX ngày 29 tháng 10 năm 2015 và số 11283/BKHĐT-LĐVX ngày 23 tháng 12 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 (ba) dự án xây dựng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, gồm:

1. Dự án đầu tư một số hạng mục hạ tầng và rèn luyện thể chất tại Phân viện miền Nam (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quản lý.

2. Dự án xây dựng Khu Giáo dục thể chất Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý.

3. Dự án xây dựng Nhà Thể chất Học viện Phụ nữ Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý.

Về mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư dự kiến, cơ cấu nguồn vốn, thời gian và địa điểm thực hiện từng dự án chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các tổ chức chính trị - xã hội quản lý các dự án nêu trên chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật thể dục, thể thao, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án chuẩn bị mặt bằng; chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện và hoàn thành các dự án theo quy định, bảo đảm mục tiêu đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

------------

PHỤ LỤC I

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỘT SỐ HẠNG MỤC HẠ TẦNG VÀ RÈN LUYỆN THỂ CHẤT TẠI PHÂN VIỆN MIỀN NAM (HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 
1284/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Đầu tư một số hạng mục hạ tng và rèn luyện thể chất tại Phân viện miền Nam (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam).

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Phân viện miền Nam thuộc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

4. Mục tiêu đầu tư: Từng bước đầu tư hợp lý cơ sở vật chất để bảo đảm tiêu chuẩn của cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ đoàn, đội cho các địa phương khu vực phía nam, từng bước đưa Phân viện miền Nam (Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam) hòa nhập vào hệ thống giáo dục đại học quốc dân.

5. Quy mô, nội dung đầu tư: Xây dựng một số hạng mục hạ tầng; khu thể dục, thể thao và sân khấu ngoài trời

6. Tổng mc đầu tư dự kiến: 20.000 triệu đồng (Hai mươi tỷ đồng).

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương, vốn ngành giáo dục 100%.

8. Địa điểm đầu tư: Phân viện miền Nam (Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam), số 261 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2017 - 2018.

 

PHỤ LỤC II

DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 
1284/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Xây dựng Khu Giáo dục thể chất Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

4. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất của học viên, cán bộ, công chức, viên chức Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, góp phần hoàn thiện giáo trình giảng dạy, đáp ứng quy mô đào tạo nguồn nhân lực cho Hội Nông dân Việt Nam.

5. Quy mô, nội dung đầu tư: Xây dựng Khu Giáo dục thể chất cao 02 (hai) tầng và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật (sân vườn, cây xanh, đường giao thông); lắp đặt các trang thiết bị cần thiết, phục vụ hoạt động đồng bộ.

6. Tổng mc đầu tư dự kiến: 10.300 triệu đồng (Mười tỷ ba trăm triệu đồng).

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương và nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó:

Ngân sách trung ương, vốn ngành thể thao: Hỗ trợ không quá 10.000 triệu đồng (mười tỷ đồng).

8. Địa điểm đầu tư: Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, xóm Sở, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2017.

 

PHỤ LỤC III

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ THỂ CHẤT HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 
1284/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tên dự án: Dự án xây dựng Nhà Thể chất Học viện Phụ nữ Việt Nam.

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

3. Cơ quan chủ đầu tư: Học viện Phụ nữ Việt Nam.

4. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ dạy và học môn giáo dục thể chất, phát triển hài hòa trí tuệ và thể lực, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghề nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

5. Quy mô, nội dung đầu tư: Xây dựng Nhà Thể chất cao 03 (ba) tầng; trang bị hệ thống kỹ thuật đồng bộ (cấp điện, cấp và thoát nước, điều hòa không khí, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy, chống sét...); trang thiết bị phục vụ tập luyện giáo dục thể chất.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 24.997 triệu đồng (Hamươi bốn tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu đng).

7. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách trung ương, vốn ngành thể thao, hỗ trợ không quá 25.000 triệu đồng (Hai mươi năm tỷ đồng).

8. Địa điểm đầu tư: Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2017 - 2019.

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
75/2016/NĐ-CP
01/07/2016
01/07/2016
72/2016/NĐ-CP
01/07/2016
15/08/2016

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(ĐCSVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/202 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị có Chỉ thị về...

Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

Khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

(ĐCSVN) - Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước....

Chính thức giãn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(ĐCSVN) - Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị...

Ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi...

Xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ nói chung, công tác tuyển dụng cán...

Bầu cử trong Đảng: Đề cử người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xử lý

(ĐCSVN) – Hướng dẫn nêu rõ: người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Hướng dẫn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

(ĐCSVN) - Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Liên kết website