Quyết định số 1669/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam”
  • Phê duyệt “Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam”
  • 1669/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Thông tin - Truyền thông
  • 31/10/2017
  • 31/10/2017
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Vũ Đức Đam
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1669/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN MỘT SỐ BÁO IN VÀ BÁO ĐIỆN TỬ ĐỐI NGOẠI QUỐC GIA CỦA THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM”

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đi ngoại;

Căn cứ Nghị định số 88/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

A. GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020

1. Phát triển báo in Việt Nam News, tạp chí in Báo ảnh Việt Nam và báo điện tử VietnamPlus của Thông tấn xã Việt Nam thành các báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước ta.

2. Các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam đạt được các tiêu chí cụ thể sau đây:

a) Báo in Việt Nam News:

- Tăng số lượng và chất lượng tin, bài chuyên sâu và các chuyên trang, chuyên mục đảm bảo chất lượng thông tin và đạt hiệu quả cao về tuyên truyền đối ngoại.

- Phát triển báo in dưới dạng điện tử (e-paper) để hỗ trợ và từng bước thay thế dần việc phát hành báo giấy.

- Mở rộng đối tượng bạn đọc nước ngoài truy cập trang thông tin điện tử Việt Nam News từ 150 nước hiện nay lên 190 nước.

b) Tạp chí in Báo ảnh Việt Nam:

- Mở rộng địa bàn thông tin đối ngoại của tạp chí in Báo ảnh Việt Nam nhằm tăng cường sự hiện diện, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến độc giả quốc tế. Tăng phát hành miễn phí tạp chí in Báo ảnh Việt Nam từ 140 nước lên 160 nước, trước mắt ưu tiên độc giả vùng biên giới Việt Nam với Lào, Trung Quốc và các nước khu vực Mỹ Latinh.

- Tăng số lượng phát hành Báo ảnh Việt Nam các ngữ cụ thể như sau:

+ Báo tiếng Anh tăng 3.500 cuốn (từ 4.500 cuốn lên 8.000 cuốn);

+ Báo tiếng Trung Quốc tăng 3.000 cuốn (từ 2.000 cuốn lên 5.000 cuốn);

+ Báo tiếng Tây Ban Nha tăng trang, tăng kỳ phát hành từ 2 tháng/số lên 1 tháng/số và tăng 5.000 cuốn (từ 3.000 lên 8.000 cuốn);

+ Báo tiếng Lào tăng 1.500 cuốn (từ 1.500 cuốn lên 3.000 cuốn) và tăng trang, tăng kỳ phát hành lên hàng tháng.

- Tăng cường phát hành Báo ảnh Việt Nam để làm công tác dân vận, tuyên truyền đối ngoại tại các cửa khẩu biên giới; qua các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đến độc giả nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.

c) Báo điện tử VietnamPlus:

- Xây dựng phiên bản tiếng Nga trên báo điện tử VietnamPlus nâng tổng số ngôn ngữ của Báo lên thành 6 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc và tiếng Nga).

- Nâng cao chất lượng biên tập, biên dịch trên báo điện tử VietnamPlus và phấn đấu trở thành báo điện tử tích hợp nhiều loại hình thông tin nhất, đi đầu về ứng dụng các công nghệ mới vào quy trình sản xuất thông tin điện tử, đáp ứng yêu cầu của độc giả.

- Phấn đấu đề VietnamPlus trở thành 1 trong 5 báo điện tử có lượng truy cập cao nhất từ nước ngoài.

B. GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2030

- Phát triển thêm các ngữ mới: Tiếng Pháp, tiếng Khmer và tiếng Nga trên Báo ảnh Việt Nam (bản in); tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc và tiếng Đức trên báo điện tử VietnamPlus.

- Các báo in cơ bản chuyển sang phát hành dưới dạng điện tử (e-paper), tiếp tục đẩy mạnh các trang thông tin điện tử. Mở rộng địa bàn truy cập của các báo đến các khu vực trọng điểm trên thế giới, các nước lớn với lượng truy cập tăng cao hơn giai đoạn trước.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao số lượng và chất lượng thông tin:

a) Nâng cao số lượng và chất lượng thông tin đối ngoại, thông tin kịp thời, có sức thuyết phục về tình hình đất nước và con người Việt Nam.

b) Xây dựng và tăng cường số lượng, chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, nhu cầu của từng nước và theo lĩnh vực để thu hút độc giả. Tăng cường sử dụng chuyên gia nước ngoài có chuyên môn, trình độ ngôn ngữ báo chí để nâng cao chất lượng biên tập, biên dịch và tăng lượng thông tin đối ngoại viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài để phù hợp văn phong, ngôn ngữ và hấp dẫn độc giả.

c) Tăng cường sản xuất các sản phẩm thông tin đa phương tiện theo xu hướng báo chí mới, hiện đại trên nền tảng công nghệ số, bao gồm cả cung cấp thông tin lên các trang mạng xã hội để thu hút độc giả.

2. Công tác quảng bá và phát hành sản phẩm:

a) Đa dạng hóa các kênh phát hành của báo in thông qua đường ngoại giao, du lịch, đầu tư, hợp tác trao đổi thông tin với các hãng thông tấn báo chí quốc tế... Phát triển mạnh báo in dưới dạng điện tử (e-paper) để mở rộng phạm vi phát hành đến những địa bàn xa, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm.

b) Xây dựng kế hoạch chung cho công tác quảng bá, tuyên truyền cho các tờ báo đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam theo đối tượng, mục tiêu từng giai đoạn của Đề án, Tận dụng tối đa các kênh truyền thông xã hội nhằm lan tỏa thông tin, tiết kiệm chi phí và phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ, sự thay đổi trong thói quen của người tiếp nhận thông tin.

3. Kỹ thuật và công nghệ:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ báo chí hiện đại, đầu tư trang thiết bị và công nghệ đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại, đa phương tiện ở tất cả các khâu: Sản xuất, biên tập, quản lý, lưu trữ, chế bản điện tử, quản lý điều hành...

4. Nhân lực:

a) Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên làm thông tin đối ngoại chuyên nghiệp, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức của người làm báo, thành thạo ngoại ngữ, có kiến thức chuyên môn sâu, tâm huyết với nghề.

b) Thường xuyên đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại cho các phóng viên, biên tập viên.

5. Hợp tác quốc tế:

Đẩy mạnh việc hợp tác, trao đổi thông tin quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực với các hãng thông tấn lớn trên thế giới để tăng cường ảnh hưởng của các sản phẩm thông tin đối ngoại của Thông tấn xã Việt Nam và nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho phóng viên làm thông tin đối ngoại.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động các báo in và báo điện tử quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam theo Đề án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tấn xã Việt Nam:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án; định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Thông tin truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án.

b) Xây dựng dự toán kinh phí theo giai đoạn và hàng năm gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng thông tin đối ngoại cho các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam trong từng giai đoạn.

2. Trách nhiệm của các bộ, ngành chức năng:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông: Kiểm tra, đôn đốc, định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án.

b) Bộ Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

c) Bộ Ngoại giao: Hỗ trợ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam hoạt động tại địa bàn nước ngoài và hợp tác, cung cấp thông tin về các sự kiện đối ngoại, hỗ trợ trong công tác phát hành các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia ra nước ngoài.

d) Bộ Quốc phòng: Hợp tác quảng bá, tuyên truyền và hỗ trợ Thông tấn xã Việt Nam trong việc phát hành các sản phẩm thông tin đối ngoại quốc gia tại các cửa khẩu biên giới.

Các bộ, ngành chức năng khác và các cơ quan báo chí, xuất bản triển khai thực hiện Đề án theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các cơ quan báo chí, xuất bản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Vũ Đức Đam

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
21-NQ/TW
25/10/2017
25/10/2017

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

(ĐCSVN) - Mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại 4 vùng được quy định như sau: Vùng I: tăng 280.000 đồng, từ 4.680.000 đồng/tháng lên 4.960.000 đồng/tháng; Vùng II: tăng 250.000 đồng, từ 4.160.000 đồng/tháng lên 4.410.000 đồng/tháng; Vùng III: tăng 220.000 đồng từ 3.640.000 đồng/tháng lên 3.860 đồng/tháng; Vùng IV: tăng 200.000 đồng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.450.000 đồng/tháng.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website