Quyết định số 2265/QĐ-TTg, ngày 15/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Tổng Công ty thiết bị y tế Việt Nam
  • Phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Tổng Công ty thiết bị y tế Việt Nam
  • 2265/QĐ-TTg
  • Quyết định
  • Y tế - Sức khỏe
  • 15/12/2015
  • 15/12/2015
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Vũ Văn Ninh
Nội dung:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:2265/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP.

- Tên tiếng Anh: Vietnam Medical Equiment Corporation - Joint Stock Company.

- Tên giao dịch: Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam.

- Tên viết tắt: VINAMED.

- Trụ sở chính: Số 1 ngõ 135 ph Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 3823 5679; Fax: (04) 3844.3260

- Email: vinamed@hn.vnn.vn

- Website: vinamed.com.vn

- Biểu trưng (logo):

 

 

2. Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam trước khi chuyển đổi, được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa: Bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

a) Vốn điều lệ: 88.000.000.000 đồng (Tám mươi tám tỷ đồng).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 8.800.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 1.760.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 17.200 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ. Trong đó:

+ Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 17.200 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ;

+ Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn: 0 cổ phần;

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 3.500.000 cổ phần, chiếm 39,77% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 3.522.800 cổ phần, chiếm 40,03% vốn điều lệ.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế của doanh nghiệp, quyết định và chịu trách nhiệm về mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu. Chỉ đạo Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP là Bộ Y tế.

7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định tiêu chí, phương thức bán và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

8. Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

9. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 15 người.

- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần: 14 người.

- Số lao động nghỉ việc sau thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 1 người.

10. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Y tế phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Y tế:

- Quyết định các nội dung quy định tại Khoản 5, Khoản 7 Điều 1 Quyết định này.

- Chỉ đạo Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phầnhóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP. Thực hiện chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sau 01 năm khi Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP.

3. Chủ tịch Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Chủ tịch Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Vũ Văn Ninh

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website