Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA, ngày 4/5/2016 của liên Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
  • Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao
  • 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA
  • Thông tư
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • 04/05/2016
  • 25/06/2016
  • Liên Bộ
  • Tô Lâm, Nguyễn Ngọc Thiện
Nội dung:

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH-BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật an ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn phi hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân và cơ quan, tổ chức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (sau đây viết gọn là bảo đảm an ninh, trật tự) trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân, cơ quan, tổ chức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ trung ương đến địa phương.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của pháp luật, nguyên tắc hoạt động của mỗi ngành.

2. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

3. Chủ động, tích cực, chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả.

4. Phối hợp trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để phối hợp giải quyết.

5. Không làm cản trở đến hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi thông tin.

2. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị sơ kết, hội nghị tổng kết.

3. Thành lập các đoàn công tác, kiểm tra liên ngành.

4. Hình thức khác theo sự thống nhất của các bên.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Nguyên tắc trao đổi thông tin:

a) Mọi hoạt động trao đổi thông tin liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch phải bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và nguyên tắc hoạt động của mỗi ngành;

b) Việc trao đổi thông tin được các đơn vị chuyên môn của các bên trực tiếp thực hiện.

2. Nội dung trao đổi thông tin:

a) Thông tin về chương trình và nội dung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự;

b) Thông tin về tình hình an ninh, trật tự, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống đối và các loại tội phạm thường lợi dụng lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch để hoạt động; thông tin về chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh, trật tự;

c) Thông tin về tổ chức, cá nhân ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tham gia các hoạt động phức tạp về chính trị, an ninh, trật tự, lợi dụng dân chủ nhân quyền, tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thông tin khác có liên quan đến công tác bảo vệ nội bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

d) Thông tin bảo vệ bí mật nhà nước bao gồm:

- Thông tin về cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức cung cấp tin, nhận tin; loại tin, phạm vi, mục đích sử dụng tin trong trường hợp cung cấp tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch cho cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức nước ngoài;

- Thông tin về tài liệu, vật mang bí mật nhà nước bị mất, hư hỏng, đánh tráo, bị lộ, lọt hoặc xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

đ) Thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm:

- Thông tin về những đề ngh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- Thông tin về hoạt động đối ngoại ở quy mô quốc gia và quốc tế; đoàn Việt Nam ra nước ngoài, đoàn nước ngoài vào Việt Nam; các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam, tổ chức cá nhân Việt Nam ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, giảng dạy, hun luyện, biu din và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép, hồ sơ đề nghị cấp phép trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch có yếu tố nước ngoài;

- Thông tin về cá nhân được xét phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, tác giả, các đồng tác giả có tác phẩm được xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật”; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” và các hình thức khen thưởng khác trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- Danh mục phim, xuất bản phẩm, bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu bị đình chỉ phát hành, cấm phát hành;

- Thông tin về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và chủ sở hữu trong trường hợp đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào trong nước; thông tin về di vật, cổ vật nghi bị trộm cp, mua bán trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam trên cơ sở hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu cổ vật bị mất cắp của tổ chức INTERPOL; việc làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

- Thông tin về công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, quần thể di tích được xếp hạng; các đim, khu vực được xác định là khu di tích đang được nghiên cứu, xem xét trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; các hoạt động khảo cổ trong lãnh thổ đất liền và biển đảo thuộc chủ quyền Việt Nam;

- Thông tin về chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội, giải thi đấu thể thao, sự kiện văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- Thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài;

- Thông tin về số vụ bạo lực gia đình; nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện và tư vấn, hỗ trợ; người gây bạo lực gia đình được phát hiện, được tư vấn tại cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình; số cơ sở tư vấn, trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình;

- Thông tin về các môn thể thao, phương pháp luyện tập thể thao, hoạt động của các môn phái thể thao mới có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự;

- Thông tin về những địa bàn cụ thể không được tổ chức cho khách du lịch đến; những địa bàn trọng điểm về quốc phòng và an ninh cần được tham khảo ý kiến của cơ quan công an trước khi mở tuyến, điểm du lịch mới ti những khu vực này;

- Thông tin về khách du lịch nhập cảnh, xuất cảnh;

- Thông tin về tình hình tội phạm liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; kinh nghiệm của các nước trong việc bảo vệ an ninh, trật tự trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- Thông tin về kết quả điều tra, kết luận thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình;

- Thông tin về các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch khi ra nước ngoài có những biểu hiện làm phương hại đến an ninh quốc gia hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế;

- Thông tin về các chuyên gia nước ngoài đến tư vấn, nghiên cứu khoa học... liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- Thông tin về dự án đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao và du lịch liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thông tin về tổ chức, cá nhân nước ngoài đang có nhu cầu, chủ trương, kế hoạch hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

- Các thông tin khác có liên quan.

3. Trách nhiệm của các bên

a) Các cơ quan chủ động hoặc theo đề nghị có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này; trường hợp từ chối cung cấp thông tin, cơ quan được đề nghị có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chi;

b) Cơ quan tiếp nhận thông tin có trách nhiệm xem xét, xử lý thông tin và phản hồi kết quả xử lý thông tin.

Điều 6. Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

1. Nội dung phi hợp bao gồm:

a) Về di sản văn hóa

- Phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hành vi chiếm đoạt, làm sai lệch di tích, hủy hoại hoặc nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa, đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích và các hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi;

- Phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hành vi trộm cắp, mua bán, trao đổi, vận chuyển, đào bi, trục vớt trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích và di vật, cổ vật có nguồn gốc bất hợp pháp; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài;

- Xây dựng và chỉ đạo thực thi phương án bảo vệ cụ thể đối với địa điểm khảo cổ, khu vực bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được lưu giữ tại các di tích, các bảo tàng công lập hoặc được triển lãm, trưng bày, nghiên cứu hoặc bảo quản trong nước và nước ngoài; hỗ trợ bảo vệ đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng ngoài công lập và sở hữu tư nhân theo yêu cu của chủ sở hữu hợp pháp.

b) Về nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

- Thẩm định các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị cấp quốc gia, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cần tham khảo ý kiến của cơ quan Công an;

Phối hợp xử lý trong trường hợp phát sinh các hình thức nghệ thuật biểu diễn, trưng bày, triển lãm văn hóa nghệ thuật, nhiếp ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng xu đến tình hình an ninh, trật tự.

c) Về văn học

Phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền tổ chức, cá nhân sáng tác, lưu giữ, truyền bá tác phẩm văn học có nội dung vi phạm pháp luật. Những tác phẩm văn học có yếu tố nước ngoài cần tham khảo ý kiến của cơ quan Công an trước khi xuất bản.

d) Về điện ảnh

- Thẩm định phim tham dự liên hoan phim quốc tế, liên hoan phim, tuần phim nước ngoài tại Việt Nam, kịch bản phim có yếu tố nước ngoài cần tham khảo ý kiến của cơ quan công an;

- Xử lý theo thẩm quyền các trường hợp sản xuất, nhập khẩu, phát hành, phổ biến và lưu trữ phim vi phạm quy định của pháp luật.

đ) Về quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo;

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật về hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

e) Về thư viện

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hành vi đánh tráo, hủy hoại tài liệu thư viện, tàng trữ trái phép hoặc lợi dụng thư viện để truyền bá tài liệu có nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Pháp lệnh thư viện.

g) Về quyền tác giả, quyền liên quan

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan;

- Lập cơ sở dữ liệu về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và tăng cường công tác thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

h) Về phòng, chống bạo lực gia đình

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác khi có yêu cầu;

- Thiết lập đường dây nóng để tư vấn, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình; phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

i) Về thể dục, thể thao

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hành vi cá độ, bạo lực, gârối trật tự công cộng, gian lận và các hành vi tiêu cực khác trong hoạt động thể dục, thể thao;

- Ngăn chặn và xử lý các môn phái phản động, các phương pháp bị cấm trong tập luyện và thi đấu thể thao;

- Quản lý các đoàn cán bộ, vận động viên thể thao Việt Nam ra nước ngoài công tác, tập huấn và thi đấu khi có yêu cầu.

k) Về du lịch

- Bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường du lịch, an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch và của các cơ quan, doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài;

- Xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại các địa bàn, tuyến, điểm du lịch để bảo đảm an ninh, trật tự cho các hoạt động kinh doanh và khách du lịch trên địa bàn;

- Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch phù hợp pháp luật; hướng dẫn khách du lịch thực hiện đúng quy định về cư trú, đi lại tại Việt Nam và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Trách nhiệm của các bên

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan nhà nước về văn hóa, ththao và dlịch và cơ quan công an có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hp thực hiện nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và đề xuất các giải pháp thực hiện;

c) Cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của cơ quan chủ trì, trường hợp cn thiết cử người tham gia thực hiện các nhiệm vụ phối hợp đã được thống nhất.

Điều 7. Phối hợp trong bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Trách nhiệm của cơ quan công an

a) Phối hợp, hỗ trợ đơn vị có liên quan thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về an toàn thông tin mạng;

b) Xây dựng và phối hợp triển khai phương án bảo vệ tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ Tối mật, Tuyệt mật trong việc vận chuyển, giao nhận, cất giữ theo đề nghị của cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch;

c) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện điều tra, xác minh, xử lý các vụ lộ, lọt, mất bí mật nhà nước liên quan.

2. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch

a) Triển khai thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về an toàn thông tin mạng;

b) Cung cấp thông tin, tài liệu cho các đơn vị Công an phục vụ công tác xác minh, điều tra và xử lý các vụ lộ, lọt, mất bí mật nhà nước, các vụ vi phạm pháp luật về an ninh mạng;

c) Phối hợp với cơ quan Công an bổ sung, sửa đổi danh mục bảo vệ bí mật nhà nước của ngành; xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn trong vận chuyển, mang ra nước ngoài hoặc tiêu hủy tài liệu, vật có mức độ tối mật, tuyệt mật.

Điều 8. Phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

1. Trách nhiệm của cơ quan công an

a) Hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch về nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng chế độ, nội quy bảo vệ cơ quan; công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin mạng; củng cố, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các quy định, hoạt động liên quan đến an ninh, trật tự;

b) Hướng dẫn hoạt động đấu tranh phản bác lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

2. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch

a) Phối hợp với cơ quan công an cùng cấp tổ chức các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan; lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

b) Phối hợp với cơ quan công an tổ chức các buổi phổ biến chuyên đề nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

Điều 9. Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

1. Cơ quan công an có trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ sau đây nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi diễn ra các sự kiện:

a) Xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi diễn ra các sự kiện; bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời quốc tế, quần chúng nhân dân tham dự sự kiện;

b) Xây dựng, triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn;

c) Quản lý, kiểm soát chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, các loại pháo, công cụ hỗ trợ, vật cấm khác;

d) Hướng dẫn, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; bố trí lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thường trực bảo vệ các khu vực và tại địa điểm tổ chức sự kiện;

đ) Tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng trên các tuyến giao thông, nơi diễn ra các sự kiện;

e) Giám sát, hướng dẫn cá nhân, khách mời quốc tế tham dự sự kiện tuân thủ quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an ninh, trật tự;

g) Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng quá khích và các mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực, gây rối trật tự công cộng, hành vi đánh bạc, mê tín dị đoan, lưu hành và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước, kinh doanh văn hóa phẩm trái pháp luật.

2. Cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch có trách nhiệm phi hợp với cơ quan công an xây dựng và triển khaphương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch này và đặc điểm, tình hình bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch của từng địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia trật tự, an toàn xã hội giữa cơ quan công an và cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, thủ trưởng cơ quan nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, thủ trưởng cơ quan công an các cấp ở địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phổ biến, tổ chức triển khai thi hành, định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện Thông tư liên tịch này.

3. Giao Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục An ninh Bộ Công an là hai đơn vị thường trực theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ hàng năm, tham mưu Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch này trong phạm vi toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Công an.

4. Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp dưới, Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch triển khai xây dựng kế hoạch phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tại địa phương.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2016.

2. Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Công an (qua Tổng cục An ninh), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ pháp chế) để tổng hợp, phối hợp nghiên cứu, kịp thời giải quyết./.

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN

(đã ký)

Thượng tướng Tô Lâm

BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Ngày 19/3/2024, đồng chí Trương Thị Mai ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website