Ban Bí thư quy định tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng

Theo đó, về tiêu chuẩn, điều kiện, lãnh đạo hội phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có năng lực lãnh đạo, quản lý, có kinh nghiệm trong công tác quần chúng.

Đối với lãnh đạo hội còn trong độ tuổi lao động thì thực hiện theo các quy định chung về cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Đối với lãnh đạo hội đã hết tuổi lao động phải có đủ sức khoẻ để làm việc; có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực, uy tín cao trong cán bộ, hội viên.

Lãnh đạo các hội chuyên ngành phải có chuyên môn phù hợp.

Về tuổi tham gia lãnh đạo hội, Kết luận nêu rõ:

Đối với nhân sự đã hết tuổi lao động thì tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử lãnh đạo hội không quá 65 tuổi. Đối với chủ tịch hội, trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi, do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với lãnh đạo hội trong độ tuổi lao động khi đến tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

Về nhiệm kỳ, Chủ tịch hội giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Trường hợp đã giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp mà chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch hay bố trí công tác khác.

Về thẩm quyền giới thiệu nhân sự, nhân sự được giới thiệu ứng cử lãnh đạo hội phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.

Đối với các hội có đảng đoàn, Ban Bí thư xem xét giới thiệu nhân sự ứng cử chủ tịch hội. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với ban đảng Trung ương được phân công theo dõi, chỉ đạo hội, cấp uỷ, tổ chức đảng có liên quan xem xét, giới thiệu nhân sự ứng cử phó chủ tịch hội (trừ nhân sự thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý). Đảng đoàn xem xét, quyết định các nhân sự khác theo quy định, trường hợp cần thiết thì báo cáo xin ý kiến ban đảng được phân công theo dõi, chỉ đạo (trừ nhân sự thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý).

Đối với các hội không có đảng đoàn, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với ban đảng Trung ương được phân công theo dõi, chỉ đạo hội, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, cấp uỷ, tổ chức đảng có liên quan xem xét, giới thiệu nhân sự ứng cử chủ tịch hội (trừ nhân sự thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý).

Đối với các hội là thành viên của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thì nhân sự ứng cử chủ tịch hội do Đảng đoàn Liên hiệp các Hội, tổ chức hữu nghị giới thiệu, trường hợp cần thiết thì báo cáo xin ý kiến ban đảng theo dõi, chỉ đạo (trừ nhân sự thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý). Tập thể lãnh đạo hội xem xét, giới thiệu phó chủ tịch, các thành viên khác theo quy định (trừ nhân sự thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý).

Xem thêm Danh sách 30 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website