Quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước ​

Tải văn bản tại đây.

Quy định nêu rõ, về tổ chức đảng: Tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước (gọi chung là tập đoàn kinh tế, tổng công ty) trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc cấp uỷ cấp huyện, đảng uỷ khối trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ được tổ chức theo 2 mô hình:Đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty.Đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Điều kiện thành lập đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty

Đảng bộ toàn tổng công ty trực thuộc cấp uỷ địa phương được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

- Là tổng công ty do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc do các bộ, ngành quyết định thành lập.

- Hoạt động của doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với nhau, các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc hoặc gắn kết, phụ thuộc công ty mẹ của tổng công ty về công nghệ, kỹ thuật, tài chính, thị trường, sản phẩm và dịch vụ chính.

- Các đơn vị thành viên của tổng công ty đóng trên nhiều tỉnh, thành phố khác nhưng chi phối không lớn đến nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thẩm quyền quyết định thành lập đảng bộ toàn tập đoàn, tổng công ty

- Đảng bộ toàn tổng công ty trực thuộc cấp uỷ địa phương do ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định thành lập.

- Đảng bộ toàn tổng công ty trực thuộc đảng uỷ khối (thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ) do ban thường vụ đảng uỷ khối quyết định thành lập sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ.

Thành lập đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty

- Đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty bao gồm: Tổ chức đảng các đơn vị, doanh nghiệp là thành viên của công ty mẹ theo quyết định của cấp có thẩm quyền và tổ chức đảng các chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị thành viên tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nằng và một số tỉnh,thành phố khác hoặc tổ chức đảng các đơn vị, doanh nghiệp là thành viên của công ty mẹ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Các đảng bộ, chi bộ đơn vị thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty còn lại trực thuộc cấp uỷ địa phương (tỉnh uỷ, thành uỷ, cấp uỷ cấp huyện, đảng uỷ khối trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ).

Thẩm quyền quyết định thành lập đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty

- Đảng bộ công ty mẹ của tổng công ty trực thuộc cấp uỷ địa phương do ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định thành lập.

- Đảng bộ công ty mẹ của tổng công ty trực thuộc đảng uỷ khối (thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ) do ban thường vụ đảng uỷ khối quyết định thành lập sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ.

Thành lập đảng bộ cơ sở tập đoàn kinh tế, tổng công ty: Đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty mà cấp uỷ cấp trên trực tiếp là cấp uỷ trực thuộc Trung ương (tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc đảng uỷ trực thuộc Trung ương) nhưng chưa đủ điều kiện thành lập đảng bộ cấp trên cơ sở thì ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định thành lập đảng bộ cơ sở tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Việc chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng

- Đảng bộ trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt cho thành lập; có vị trí quan trọng, hoạt động trên phạm vi cả nước hiện nay đang trực thuộc đảng ủy bộ, ngành thì chuyển về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp đang trực thuộc đảng uỷ bộ, ngành không thuộc đối tượng trên có trụ sở chính ở địa phương nào thì chuyển về trực thuộc cấp uỷ địa phưong đó (trừ tổ chức đảng trong một số doanh nghiệp công ích phục vụ trực tiếp cho chức năng quản lý nhà nước của bộ, ngành).

- Tổ chức đảng trong các công ty con, đơn vị thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện đang trực thuộc cấp uỷ địa phương thì chuyển về trực thuộc đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoặc trực thuộc đảng bộ công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 196-QD/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tống công ty nhà nước.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website