Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Hướng dẫn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII.

Tải văn bản tại đây.

Hướng dẫn bao gồm 19 mục, trong đó hướng dẫn về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt; Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thủ tục xem xét kết nạp đảng viên; kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể;…

Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho GS Đặng Hữu ngày 27/8/2020.
Đồng chí Võ Văn Thưởng dự Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho GS Đặng Hữu ngày 27/8/2020.

Về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt như sau:

Về tuổi đời

Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện:

Có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt, được ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Về trình độ học vấn

- Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình bậc tiểu học.

- Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín, đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo tối thiểu phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ và được ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Về Tặng huy hiệu đảng:

Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định;

Được xét tặng Huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 24 tháng so với thời gian quy định. (Trước đây quy định không quá 12 tháng).

Đảng viên từ trần được xét truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.

Mức tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website