Kiểm tra 100% hộ kinh doanh, cá nhân rủi ro cao về thuế

Theo đó, cục thuế các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức triển khai kiểm tra công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại chi cục thuế như sau:

- Kiểm tra thực tế hàng năm tối thiểu 10% số chi cục thuế theo quy định về quản lý rủi ro đối với việc xác định mức doanh thu khoán dự kiến, mức thuế khoán dự kiến;

- Định kỳ kiểm tra thực tế tối thiểu 5% số chi cục thuế mỗi quý I, quý II, quý III;

- Nội dung kiểm tra thực tế gồm:

Kiểm tra trên cơ sở dữ liệu quản lý;

Đối chiếu số liệu đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế;

Kiểm tra thực tế đối với ít nhất 2% số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tổ chức có liên quan trên địa bàn; tập trung kiểm tra 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng quản lý rủi ro cao theo quy định.

Các chi cục thuế thực hiện kiểm tra định kỳ, theo kế hoạch tại trụ sở cơ quan thuế trên cơ sở dữ liệu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tổ chức có liên quan.

Đối với những trường hợp rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm thì thực hiện việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website