Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam

Tải văn bản tại đây.

Theo Chỉ thị, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đối với Hội Luật gia Việt Nam nhằm phát huy các cấp Hội, hội viên Hội Luật gia tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tiếp tục kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia Việt Nam vững mạnh về tổ chức; Thường xuyên chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong Chỉ thị, Bộ Chính trị cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, tập trung hướng về cơ sở; Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật. Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Liên kết website