Tài liệu Hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  • 2366

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Phần thứ nhất

V KINH TẾ - XàHỘI NĂM 2021 - 2022

Câu hỏi 1Bối cảnh quốc tế và trong nước năm 2021 như thế nào?

Câu hỏi 2: Những kết quả chủ yếu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021?

Câu hỏi 3: Nguyên nhân của kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021?

Câu hỏi 4: Những hạn chế, khuyết điểm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021?

Câu hỏi 5: Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021?

Câu hỏi 6. Những bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021?

Câu hỏi 7. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 là gì?

Câu hi 8: Các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022?

Câu hỏi 9: Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022?

Câu h10Mục tiêu ngân sách nhà nước năm 2022?

Câu hỏi 11: Các giải pháp trọng tâm trong thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022?

Câu hỏi 12: Quan điểm của Đảng về thực hiện phòng, chống đại dịch Covid-19 trong thời gian tới?

Câu hỏi 13: Chủ trương của Đảng trong phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian tới là gì?

Phần thứ hai

ĐY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

Câu hỏi 14: Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi 15: Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Ngh quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong nội bộ?

Câu hỏi 16: Những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là gì?

Câu hỏi 17: Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là gì?

Câu hỏi 18: Yêu cầu đặt ra đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hóa" trong giai đoạn phát triển mới là gì?

Câu hỏi 19: Mục tiêu của việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là gì?

Cầu hỏi 20: Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" đề ra mấy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu?

Câu hỏi 21: Nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình là gì?

Câu hỏi 22: Nhiệm vụ, giải pháp về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là gì?

Câu hỏi 23: Nhiệm vụ, giải pháp về tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách là gì?

Câu hỏi 24: Nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm bao gồm những nội dung gì?

Câu hỏi 25: Nhiệm vụ, giải pháp về phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gồm những nội dung nào?

Phần thứ ba

QUY ĐỊNH SỐ 37-QĐ/TW, NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Câu hỏi 26: Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm đã kế thừa và có những thay đổi, bổ sung gì về nội dung, hình thức văn bản, diễn đạt so với Quy định số 47-QĐ/TW?

Câu hỏi 27: Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm có vai trò quan trọng như thế nào?

Câu hỏi 28: Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm đã thay đổi thứ tự một số điều so với Quy định số 47-QĐ/TW như thế nào?

Câu hỏi 29: Hai điều mới được bổ sung trong Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm là gì?

Câu hỏi 30: Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm đã bổ sung những nội dung gì vào các điều so với Quy định số 47-QĐ/TW?

Tư liệu cùng chuyên mục

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục cụ thể hoá, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo. Khẳng định và phát huy hơn nữa vai trò...

Ban hành Nghị quyết về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(ĐCSVN) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương, 34 điều, thay thế cho Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Liên kết website