Tài liệu Hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  • 3863

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Phần thứ nhất

V KINH TẾ - XàHỘI NĂM 2021 - 2022

Câu hỏi 1Bối cảnh quốc tế và trong nước năm 2021 như thế nào?

Câu hỏi 2: Những kết quả chủ yếu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021?

Câu hỏi 3: Nguyên nhân của kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021?

Câu hỏi 4: Những hạn chế, khuyết điểm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021?

Câu hỏi 5: Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021?

Câu hỏi 6. Những bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021?

Câu hỏi 7. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 là gì?

Câu hi 8: Các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022?

Câu hỏi 9: Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022?

Câu h10Mục tiêu ngân sách nhà nước năm 2022?

Câu hỏi 11: Các giải pháp trọng tâm trong thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022?

Câu hỏi 12: Quan điểm của Đảng về thực hiện phòng, chống đại dịch Covid-19 trong thời gian tới?

Câu hỏi 13: Chủ trương của Đảng trong phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian tới là gì?

Phần thứ hai

ĐY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ; KIÊN QUYẾT NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI, XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

Câu hỏi 14: Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi 15: Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Ngh quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong nội bộ?

Câu hỏi 16: Những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là gì?

Câu hỏi 17: Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là gì?

Câu hỏi 18: Yêu cầu đặt ra đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến”, tự chuyển hóa" trong giai đoạn phát triển mới là gì?

Câu hỏi 19: Mục tiêu của việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là gì?

Cầu hỏi 20: Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" đề ra mấy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu?

Câu hỏi 21: Nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình là gì?

Câu hỏi 22: Nhiệm vụ, giải pháp về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là gì?

Câu hỏi 23: Nhiệm vụ, giải pháp về tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách là gì?

Câu hỏi 24: Nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm bao gồm những nội dung gì?

Câu hỏi 25: Nhiệm vụ, giải pháp về phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gồm những nội dung nào?

Phần thứ ba

QUY ĐỊNH SỐ 37-QĐ/TW, NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Câu hỏi 26: Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm đã kế thừa và có những thay đổi, bổ sung gì về nội dung, hình thức văn bản, diễn đạt so với Quy định số 47-QĐ/TW?

Câu hỏi 27: Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm có vai trò quan trọng như thế nào?

Câu hỏi 28: Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm đã thay đổi thứ tự một số điều so với Quy định số 47-QĐ/TW như thế nào?

Câu hỏi 29: Hai điều mới được bổ sung trong Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm là gì?

Câu hỏi 30: Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm đã bổ sung những nội dung gì vào các điều so với Quy định số 47-QĐ/TW?

Tư liệu cùng chuyên mục

Không quá 24 người ở các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy

(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành quy định 137-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo

(ĐCSVN) - Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công...

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Liên kết website