Điều lệ Đảng (viết năm 1929, thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930)

 

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN* 


I- Tên Đảng: Đông Dương Cộng sản Đảng

II- Đảng viên

a) Hễ ai thừa nhận chương trình Điều lệ của Quốc tế Cộng sản và của Đảng, gia nhập một đảng bộ của Đảng mà làm việc, phục tùng hết thảy các án nghị quyết của Quốc tế và của Đảng và nộp hội phí thì được vào đảng.

b) Khi đảng viên mới vào đảng thì do chi bộ nhận và phải có thượng cấp kế đó y cho.

c) Công nhân của công xưởng[1] thì phải có một người đảng viên cũ giới thiệu và do chi bộ công xưởng nhận.

d) Nông dân, thủ công nghiệp và trí thức thì phải có hai đảng viên cũ giới thiệu.

Chú ý:

1. Đảng viên phải phụ trách người mình giới thiệu.

2. Đảng viên nơi này tới nơi khác thì phải báo cáo trước và gia nhập, làm việc đảng bộ địa phương ấy.

III- Cách tổ chức

A- Đảng Cộng sản tổ chức theo lối dân chủ tập trung nghĩa là:

1. Tất cả các cấp đảng bộ đều do hội nghị đảng viên cử ra.

2. Hạ cấp phải báo cáo lên thượng cấp.

3. Đảng bộ hạ cấp nhất định phải thừa nhận và thi hành cho đúng nghị quyết của các cấp trên.

B- Trong hoàn cảnh bí mật, khi cần kíp thì thượng cấp cơ quan có quyền chỉ định hạ cấp cơ quan.

IV- Hệ thống tổ chức

A - Mỗi công xưởng, nhà buôn, làng, đường phố, trại lính, v.v., nếu đã có ba đảng viên trở lên thì thành lập một chi bộ. Chi bộ có ban cán sự chỉ huy. Cán sự do toàn chi bộ cử.

B- Tổng bộ (nhà quê) có ban tổng uỷ chỉ huy.

C- Huyện bộ (ở các tỉnh) các khu bộ (ở các thành phố, vùng đồn điền, vùng mỏ) có huyện uỷ hoặc khu uỷ chỉ huy, ban ấy do đại biểu hội nghị huyện hoặc khu cử ra.

D- Tỉnh bộ hoặc thành bộ (Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, v.v.), hoặc đặc biệt bộ (mỏ, đồn điền) có ban tỉnh uỷ, thành uỷ, đặc uỷ chỉ huy. Ban ấy do hội nghị đại biểu tỉnh, thành đặc biệt bộ cử ra.

E- Xứ uỷ[2] Bắc, Trung, Nam Kỳ, Cao Miên, Lào có ban xứ uỷ chỉ huy, ban ấy do đại biểu hội nghị xứ cử ra.

H- Trung ương: Do Đông Dương Đảng đại biểu đại hội cử ra.

Từ huyện bộ trở lên thì mỗi ban uỷ viên cử ra một ban thường vụ để làm việc hằng ngày.

V- Kỷ luật

Trách nhiệm của các đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng. Nếu không chấp hành những nghị quyết của Đảng, hoặc phạm những điều mà đảng cho là sai lầm thì do đảng bộ mình lấy quy luật mà xử phạt chỉ trích, giải tán uỷ viên, giải tán cả đảng bộ, tạm thời không cho làm việc trọng yếu của Đảng, khai trừ tạm thời hoặc vĩnh viễn. Nghị quyết khai trừ phải đăng vào báo cáo đảng.

VI- Tài chính

A- Kinh phí của các cấp bộ do đảng phí, lạc quyên và phụ cấp của cơ quan trên.

B- Nguyệt phí do trung ương định, thất nghiệp hoặc nghèo khó[3] thì được miễn.

 

 


* Điều lệ này viết năm 1929

[1] Sách: Các tổ chức tiền thân của Đảng, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương xuất bản, Hà Nội năm 1977, tr.230 ghi là: Sản nghiệp

[2] Sách: Các tổ chức tiền thân của Đảng, Sđd, tr.231 ghi là: Xứ bộ

[3] Sách: Các tổ chức tiền thân của Đảng, Sđd, tr.232 ghi là: Nghèo khổ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website