Điều lệ Đảng (viết năm 1929, thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930)

 

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN* 


I- Tên Đảng: Đông Dương Cộng sản Đảng

II- Đảng viên

a) Hễ ai thừa nhận chương trình Điều lệ của Quốc tế Cộng sản và của Đảng, gia nhập một đảng bộ của Đảng mà làm việc, phục tùng hết thảy các án nghị quyết của Quốc tế và của Đảng và nộp hội phí thì được vào đảng.

b) Khi đảng viên mới vào đảng thì do chi bộ nhận và phải có thượng cấp kế đó y cho.

c) Công nhân của công xưởng[1] thì phải có một người đảng viên cũ giới thiệu và do chi bộ công xưởng nhận.

d) Nông dân, thủ công nghiệp và trí thức thì phải có hai đảng viên cũ giới thiệu.

Chú ý:

1. Đảng viên phải phụ trách người mình giới thiệu.

2. Đảng viên nơi này tới nơi khác thì phải báo cáo trước và gia nhập, làm việc đảng bộ địa phương ấy.

III- Cách tổ chức

A- Đảng Cộng sản tổ chức theo lối dân chủ tập trung nghĩa là:

1. Tất cả các cấp đảng bộ đều do hội nghị đảng viên cử ra.

2. Hạ cấp phải báo cáo lên thượng cấp.

3. Đảng bộ hạ cấp nhất định phải thừa nhận và thi hành cho đúng nghị quyết của các cấp trên.

B- Trong hoàn cảnh bí mật, khi cần kíp thì thượng cấp cơ quan có quyền chỉ định hạ cấp cơ quan.

IV- Hệ thống tổ chức

A - Mỗi công xưởng, nhà buôn, làng, đường phố, trại lính, v.v., nếu đã có ba đảng viên trở lên thì thành lập một chi bộ. Chi bộ có ban cán sự chỉ huy. Cán sự do toàn chi bộ cử.

B- Tổng bộ (nhà quê) có ban tổng uỷ chỉ huy.

C- Huyện bộ (ở các tỉnh) các khu bộ (ở các thành phố, vùng đồn điền, vùng mỏ) có huyện uỷ hoặc khu uỷ chỉ huy, ban ấy do đại biểu hội nghị huyện hoặc khu cử ra.

D- Tỉnh bộ hoặc thành bộ (Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, v.v.), hoặc đặc biệt bộ (mỏ, đồn điền) có ban tỉnh uỷ, thành uỷ, đặc uỷ chỉ huy. Ban ấy do hội nghị đại biểu tỉnh, thành đặc biệt bộ cử ra.

E- Xứ uỷ[2] Bắc, Trung, Nam Kỳ, Cao Miên, Lào có ban xứ uỷ chỉ huy, ban ấy do đại biểu hội nghị xứ cử ra.

H- Trung ương: Do Đông Dương Đảng đại biểu đại hội cử ra.

Từ huyện bộ trở lên thì mỗi ban uỷ viên cử ra một ban thường vụ để làm việc hằng ngày.

V- Kỷ luật

Trách nhiệm của các đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng. Nếu không chấp hành những nghị quyết của Đảng, hoặc phạm những điều mà đảng cho là sai lầm thì do đảng bộ mình lấy quy luật mà xử phạt chỉ trích, giải tán uỷ viên, giải tán cả đảng bộ, tạm thời không cho làm việc trọng yếu của Đảng, khai trừ tạm thời hoặc vĩnh viễn. Nghị quyết khai trừ phải đăng vào báo cáo đảng.

VI- Tài chính

A- Kinh phí của các cấp bộ do đảng phí, lạc quyên và phụ cấp của cơ quan trên.

B- Nguyệt phí do trung ương định, thất nghiệp hoặc nghèo khó[3] thì được miễn.

 

 


* Điều lệ này viết năm 1929

[1] Sách: Các tổ chức tiền thân của Đảng, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương xuất bản, Hà Nội năm 1977, tr.230 ghi là: Sản nghiệp

[2] Sách: Các tổ chức tiền thân của Đảng, Sđd, tr.231 ghi là: Xứ bộ

[3] Sách: Các tổ chức tiền thân của Đảng, Sđd, tr.232 ghi là: Nghèo khổ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Ngày 19/3/2024, đồng chí Trương Thị Mai ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website