Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 02/03/2002, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX)

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX họp tại Hà Nội từ ngày 18-02 đến ngày 02-03-2002, sau khi xem xét và thảo luận các báo cáo và tờ trình của Bộ Chính trị, đã quyết nghị: 

1- Thông qua các dự thảo nghị quyết sau đây của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

- Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

- Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

- Nghị quyết về Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010

- Nghị quyết về Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn

- Nghị quyết về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới

Giao Bộ Chính trị, căn cứ vào ý kiến đóng góp, thảo luận và kết quả biểu quyết của Trung ương tại Hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức chỉ đạo thực hiện các nghị quyết nói trên của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá IX

2- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội IX của Đảng (tháng 4-2001) đến Hội nghị Trung ương 5 khoá IX (tháng 02-2002)

Giao Bộ Chính trị căn cứ vào báo cáo kiểm điểm và ý kiến đóng góp, thảo luận của Trung ương tại Hội nghị để nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới

3- Đồng ý với đề nghị của Bộ Chính trị chuyển nội dung "chủ trương sửa đổi Luật đất đai" từ Hội nghị Trung ương 6 (tháng 5-2002) sang Hội nghị Trung ương 7 (tháng 10-2002)

4- Đồng ý với đề nghị của Bộ Chính trị về việc đồng chí Mai Văn Năm, Uỷ viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để nhận nhiệm vụ khác

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
Tổng Bí thư
Nông Đức Mạnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website