Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 02/03/2002, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX)

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX họp tại Hà Nội từ ngày 18-02 đến ngày 02-03-2002, sau khi xem xét và thảo luận các báo cáo và tờ trình của Bộ Chính trị, đã quyết nghị: 

1- Thông qua các dự thảo nghị quyết sau đây của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

- Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

- Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

- Nghị quyết về Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010

- Nghị quyết về Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn

- Nghị quyết về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới

Giao Bộ Chính trị, căn cứ vào ý kiến đóng góp, thảo luận và kết quả biểu quyết của Trung ương tại Hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức chỉ đạo thực hiện các nghị quyết nói trên của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá IX

2- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội IX của Đảng (tháng 4-2001) đến Hội nghị Trung ương 5 khoá IX (tháng 02-2002)

Giao Bộ Chính trị căn cứ vào báo cáo kiểm điểm và ý kiến đóng góp, thảo luận của Trung ương tại Hội nghị để nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới

3- Đồng ý với đề nghị của Bộ Chính trị chuyển nội dung "chủ trương sửa đổi Luật đất đai" từ Hội nghị Trung ương 6 (tháng 5-2002) sang Hội nghị Trung ương 7 (tháng 10-2002)

4- Đồng ý với đề nghị của Bộ Chính trị về việc đồng chí Mai Văn Năm, Uỷ viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để nhận nhiệm vụ khác

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
Tổng Bí thư
Nông Đức Mạnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021

(ĐCSVN) - Từ tháng 8/2021, một số chính sách mới có hiệu lực thi hành liên quan đến các vấn đề cán bộ, tiền lương, giáo dục đào tạo, kinh tế, giá nước sinh hoạt, thuế...

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Ngày 21/7, Thường trực Ban Bí thư đã có Điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các Đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng

(ĐCSVN) - Chính phủ ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do COVID-19

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Ngày 11/6, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Liên kết website