Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 02/03/2002, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX)

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX họp tại Hà Nội từ ngày 18-02 đến ngày 02-03-2002, sau khi xem xét và thảo luận các báo cáo và tờ trình của Bộ Chính trị, đã quyết nghị: 

1- Thông qua các dự thảo nghị quyết sau đây của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

- Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

- Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

- Nghị quyết về Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010

- Nghị quyết về Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn

- Nghị quyết về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới

Giao Bộ Chính trị, căn cứ vào ý kiến đóng góp, thảo luận và kết quả biểu quyết của Trung ương tại Hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức chỉ đạo thực hiện các nghị quyết nói trên của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá IX

2- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội IX của Đảng (tháng 4-2001) đến Hội nghị Trung ương 5 khoá IX (tháng 02-2002)

Giao Bộ Chính trị căn cứ vào báo cáo kiểm điểm và ý kiến đóng góp, thảo luận của Trung ương tại Hội nghị để nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới

3- Đồng ý với đề nghị của Bộ Chính trị chuyển nội dung "chủ trương sửa đổi Luật đất đai" từ Hội nghị Trung ương 6 (tháng 5-2002) sang Hội nghị Trung ương 7 (tháng 10-2002)

4- Đồng ý với đề nghị của Bộ Chính trị về việc đồng chí Mai Văn Năm, Uỷ viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để nhận nhiệm vụ khác

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
Tổng Bí thư
Nông Đức Mạnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Ngày 9/3/2021, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(ĐHXIII) – Công tác tuyên truyền cần kế thừa những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy “xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

(ĐCSVN) - Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm; người tham gia bảo hiểm y tế trong tình trạng cấp cứu được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở nào; giáo viên công lập không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin...

11 nhóm người ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021, phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Vắc xin do COVAX Facility cung ứng, hỗ trợ cho Việt Nam.

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Liên kết website