Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,

Thời gian qua, ngay sau khi Hội nghị Trung ương 14 kết thúc, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị các công việc còn lại để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban Văn kiện và Bộ phận có liên quan tiếp thu ý kiến của Trung ương và căn cứ giải trình của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương để chỉnh lý và hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự hoàn chỉnh tiếp phương án nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; chỉ đạo các ban đảng có liên quan và Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Quy chế, Chương trình Đại hội, đồng thời chỉ đạo Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội kiểm tra, rà soát lại lần cuối các công việc chuẩn bị về mặt tổ chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tiến hành Đại hội toàn quốc của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Tại Hội nghị Trung ương 15 lần này, Bộ Chính trị xin trình Trung ương xem xét và quyết định các nội dung sau đây:

- Về giới thiệu bổ sung nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

- Về dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XI.

-Về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc lầng thứ XI của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Trung ương lần này là Hội nghị cuối cùng của khóa X. Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm , phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp vào các quyết định của Trung ương và vào việc chuẩn bị chu đáo về mọi mặt , bảo đảm cho sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa X).

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.


 
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Phấn đấu đến năm 2030: Cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn

(ĐCSVN) - Ngày 23/6, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”.

Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

(ĐCSVN) – Ngày 12/6/2021, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Ngày 11/6, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 07-KL/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

(ĐCSVN) - Ngày 2/6, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Liên kết website