Thông báo Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Trong các ngày từ 05 đến 10/10/2009, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã họp Hội nghị lần thứ 11 thảo luận nhiều vấn đề quan trọng nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương đã nghe và cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; Đề cương chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI; Một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; nghe và cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010 và một số vấn đề quan trọng khác.

1- Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển) trình Ban Chấp hành Trung ương được xây dựng trên cơ sở Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh trình Hội nghị Trung ương 10, tờ trình, giải trình của Bộ Chính trị, các ý kiến đóng góp của Trung ương, bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 và tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Trên cơ sở những quan điểm, tư tưởng, định hướng cơ bản của Cương lĩnh năm 1991 và kế thừa những nội dung vẫn còn nguyên giá trị trong Cương lĩnh năm 1991, Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) đã bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới hoặc điều chỉnh, viết lại một số điểm không còn phù hợp; diễn đạt khái quát, chắt lọc chặt chẽ, có hệ thống hợp lý hơn, khắc phục trùng lặp, có độ dài tương đương Cương lĩnh năm 1991.

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương cơ bản đồng ý với dự thảo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển); đồng thời, cho ý kiến cần làm rõ thêm một số nội dung và cách thể hiện về quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm, bối cảnh tình hình quốc tế, các đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, mục tiêu tổng quát phải đạt tới khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta, về chế độ sở hữu, các thành phần kinh tế, phát huy dân chủ và phương hướng, nhiệm vụ cơ bản trên một số lĩnh vực...

Trên một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc cần được làm rõ, Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị nghiên cứu, cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 12.

2- Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 được soạn thảo trên cơ sở Đề cương chi tiết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 trình Hội nghị Trung ương 10, tiếp thu các ý kiến của Trung ương tại hội nghị và ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cơ bản nhất trí về những đánh giá thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010. Đồng thời, Trung ương đề nghị làm rõ thêm về sự phát triển của các thành phần kinh tế; việc huy động và sử dụng các nguồn lực; quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và quản lý điều hành, khả năng dự báo chiến lược; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; an sinh xã hội; quản lý thông tin, văn hoá, tài nguyên khoáng sản, môi trường... và bổ sung thêm một số vấn đề cụ thể về nguyên nhân của thành tựu và những mặt hạn chế, yếu kém.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đồng thời yêu cầu tiếp tục nghiên cứu làm rõ, phân tích sâu sắc, cụ thể hơn về bối cảnh tình hình quốc tế, về các quan điểm, mối quan hệ giữa phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế; về chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế, về chủ đề, mục tiêu chiến lược và khâu đột phá; về định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường, việc khắc phục mặt trái của cơ chế thị trường; về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy dân chủ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương...

Trong quá trình thảo luận, trên một số vấn đề vẫn còn ý kiến khác nhau hoặc cần được làm rõ, Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc, hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược trình Ban Chấp hành Trung ương thảo luận tại Hội nghị Trung ương 12.

3- Đại hội XI của Đảng tổ chức vào lúc toàn Đảng, toàn dân ta kết thúc thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội XI có ý nghĩa trọng đại đề ra đường lối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ban Chấp hành Trung ương đã nghe lần đầu và thảo luận Đề cương chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng, cho ý kiến về chủ đề Đại hội, tiêu đề, kết cấu của Báo cáo chính trị; bước đầu cho ý kiến về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong 5 năm qua, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội XI; cho ý kiến về những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết và định hướng xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị để trình Hội nghị Trung ương 12.

4- Điều lệ Đảng do Đại hội X của Đảng thông qua đã tiếp tục khẳng định những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, thể hiện rõ bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa Đảng với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là việc tổng kết 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược cán bộ và triển khai thực hiện một số chủ trương mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đang đặt ra những vấn đề cần được nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất về sự cần thiết phải nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, những vấn đề cần nghiên cứu và các quan điểm chỉ đạo quá trình nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng như Bộ Chính trị trình Trung ương; đồng thời đề xuất thêm một số vấn đề cần nghiên cứu và định hướng bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ. Sau Hội nghị Trung ương 11, trên cơ sở quán triệt các quan điểm chỉ đạo đã được Trung ương thống nhất, Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị nghiên cứu đầy đủ ý kiến của Trung ương tại Hội nghị, ý kiến của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để đề xuất cụ thể những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi và phương án bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 12.

5- Ban Chấp hành Trung ương đã nghe, thảo luận, cơ bản tán thành Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009, đồng thời yêu cầu phân tích sâu thêm về mô hình tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng, chất lượng đầu tư; về cơ cấu lại nền kinh tế; các mặt hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực tài chính, ngân hàng; vấn đề thực hiện gói kích cầu, bội chi ngân sách; khả năng tái lạm phát, về công tác xoá đói, giảm nghèo, những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, tài nguyên, môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành đánh giá bối cảnh thế giới và trong nước, các mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp, cơ chế, chính sách chủ yếu năm 2010; đồng thời đã thảo luận về một số chỉ tiêu cần được cân nhắc kỹ hơn, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng xuất khẩu, tỉ lệ nhập siêu so với xuất khẩu, bội chi ngân sách nhà nước; quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đào tạo nghề; giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm, các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm... 

Ban Chấp hành Trung ương giao Ban cán sự đảng Chính phủ căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị và báo cáo giải trình tiếp thu của Ban cán sự đảng Chính phủ, chỉ đạo hoàn chỉnh Báo cáo, trình Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết định.

Tại Hội nghị Trung ương 11, Ban Chấp hành Trung ương còn xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy ưu điểm, thành tựu đã đạt được trong năm 2009 và hơn nửa nhiệm kỳ khoá X vừa qua; khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tích cực chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng và đại hội đảng các cấp, tiếp tục đưa đất nước vững bước đi lên trên con đường đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hướng dẫn mới về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) – Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

(ĐCSVN) - Người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; Đăng kiểm ô tô có nhiều quy định mới; Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ,… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(ĐCSVN) – Ngày 22/9/2021, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ...

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 22), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết...

Liên kết website