Nghị quyết số 38-NQ/TW, ngày 12/1/2015, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 38-NQ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI

 

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI họp từ ngày 05-01 đến ngày 12-01-2015 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, báo cáo, đề án của Bộ Chính trị và Ban cán sự đảng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng :

- Dự thảo Báo cáo chính trị.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trên để lấy ý kiến đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến của nhân dân; chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định trước khi trình Đại hội XII.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI trình Đại hội XII và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); tán thành trình Đại hội XII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi).

Giao Bộ Chính trị chỉ đạo việc nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kiến nghị của các cấp uỷ, tổ chức đảng về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, góp ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016). Giao Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp thu ý kiến Trung ương, hoàn chỉnh Báo cáo để xuất bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khoá XI.

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự để Bộ Chính trị xem xét, quyết định bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

6. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 8 đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI.

7. Sau khi xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đồng chí Lê Xuân Đàn, phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ đảng đối với đồng chí Lê Xuân Đàn.

8. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị theo quy định.

9. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về :

- Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh văn bản, ban hành chính thức để tố chức thực hiện.

10. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về : Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị lần thứ chín đến Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo công tác tài chính của Đảng năm 2014.

Giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

  

TM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TỔNG BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Phú Trọng


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

(ĐCSVN) - Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm 4 mô hình hợp nhất tổ chức

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện...

Tinh giản 5% biên chế cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026

(ĐCSVN) - Theo Kết luận số 40-KL/TW, đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

(ĐCSVN) - Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Bí thư tỉnh, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo chống tham nhũng

(ĐCSVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương....

Liên kết website