Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 11/7/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017
  • Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017
  • 61/NQ-CP
  • Nghị quyết
  • Khác
  • 11/07/2017
  • 11/07/2017
  • Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung:

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:61/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 6 NĂM 2017


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ với các địa phương tháng 6 năm 2016, tổ chức vào ngày 03 và 04 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chính phủ thống nhất đánh giá: Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,73%, trong đó quý II (6,17%) đạt mức cao hơn nhiều so với quý I (5,15%). Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát, giá cả ổn định; tăng trưởng tín dụng cao hơn so với cùng kỳ các năm gần đây; dự trữ ngoại hối tăng; thị trường chứng khoán tăng trưởng cao nhất trong 9 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đà phục hồi. Công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng tăng trưởng khá. Khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012 trở lại đây; khách du lịch quốc tế tăng trên 30%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao. Phát triển doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh, với trên 61 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, niềm tin của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng tăng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, lao động việc làm, an sinh xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả và dấu ấn quan trọng.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều tồn tại, hạn chế. Việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công chậm. Sản xuất công nghiệp tăng chậm, trong đó ngành khai khoáng giảm mạnh. Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước chưa đạt mục tiêu đề ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, khai thác khoáng sản, cát sỏi trái phép; tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng và trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn diễn biến phức tạp.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt hơn nữa trong điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2017, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng đã đề ra của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến tích cực trong 6 tháng cuối năm 2017; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng chỉ đạo của các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị để vận dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành các Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII đã được giao tại Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2017.

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Tập trung đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo chuyển động thực sự từ Trung ương đến cơ sở để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, nhanh hơn, thân thiện hơn. Tăng cường lắng nghe, đối thoại với người dân, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

- Phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo, phù hợp với đặc thù địa phương gắn với trách nhiệm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức.

- Bảo đảm sự hài hòa giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Tập trung giải quyết các nút thắt, đặc biệt là thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, vay vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng. Tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh, dư địa tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt là vai trò của thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc bộ; thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; các vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế, các thành phố lớn trực thuộc trung ương để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Thu hút nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh hình thức đối tác công tư (PPP). Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ tài sản của Nhà nước và tư nhân. Thúc đây cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo kế hoạch.

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của từng bộ, cơ quan. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm tiến độ, chất lượng, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh, không tạo khoảng trống pháp lý, không chồng chéo, mâu thuẫn. Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn và kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành và hướng dẫn các tổ chức tín dụng xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo và thao túng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Có giải pháp giảm lãi suất cho vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp phù hợp huy động nguồn lực vàng và ngoại tệ từ xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh an toàn hệ thống.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ các dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển bền vững khu vực doanh nghiệp tư nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2017. Có kế hoạch, giải pháp thu hút đầu tư tư nhân cho phát triển, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2017. Khẩn trương trình Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định số 30/2015/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành một số điều Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; theo dõi chặt chẽ, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017; cơ cấu lại ngân sách, xử lý nợ công theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị; chống thất thu thuế, nhất là đối với hộ khoán, hộ kinh doanh cá thể. Rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 4. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các loại phí, lệ phí để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhất là phí vận tải. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán, sớm đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp hướng dẫn sử dụng kinh phí thu xử phạt vi phạm giao thông theo hướng để lại cho địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Công Thương tập trung triển khai các giải pháp phát triển thị trường trong nước; đẩy mạnh tiêu dùng nội địa. Theo dõi chặt chẽ tình hình nhập khẩu, xây dựng các biện pháp hàng rào kỹ thuật phù hợp với cam kết quốc tế để kiểm soát nhập khẩu, bảo vệ sản xuất trong nước.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi, nhất là việc tiêu thụ thịt lợn, gia cầm. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, thúc đẩy khởi công các công trình, dự án mới.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá liên kết vùng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phấn đấu năm 2017 thu hút từ 13-15 triệu khách du lịch quốc tế. Rà soát các lễ hội, tăng cường quản lý, chấn chỉnh các hoạt động có tính bạo lực, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

- Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động chuyển giao công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ; nâng cao trình độ, tiềm lực công nghệ quốc gia. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển doanh nghiệp tư nhân.

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tích cực thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, người có thu nhập thấp ở đô thị.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chế độ, chính sách đối với người có công, giải quyết nhanh hồ sơ còn tồn đọng; chuẩn bị tổ chức chu đáo, trang trọng, ý nghĩa Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em; phối hợp triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ xem xét, đề xuất hình thức khen thưởng, ghi nhận công lao, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

- Bộ Y tế tăng cường phòng, chống dịch theo mùa, nhất là dịch sốt xuất huyết. Phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn cho các bệnh viện; điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an toàn cho cán bộ y tế tại bệnh viện. Chấn chỉnh, khắc phục các sai sót, yếu kém trong đầu tư trang thiết bị y tế và công tác khám, chữa bệnh. Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi trong khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Kiểm soát chặt chẽ, xử nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Công bố rộng rãi cho Nhân dân về mức độ an toàn hải sản tầng đáy biển của 04 tỉnh miền Trung trong tháng 8 năm 2017.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, bảo đảm tính khả thi việc thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Đẩy mạnh tự chủ và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nâng cao chất lượng dự báo, thông tin kịp thời diễn biến thời tiết phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát, điều chỉnh các bất cập của quy trình vận hành liên hồ chứa, nhất là trong mùa mưa lũ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát lại các quy hoạch khai thác cát sỏi, bảo đảm vừa ngăn chặn việc khai thác trái phép, vừa tạo nguồn cung cấp cát sỏi cho xây dựng.

- Bộ Công an chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để phát sinh các “tụ điểm” phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Điều tra, xử lý nghiêm hành vi chặt phá rừng; khai thác cát, sỏi trái phép; vi phạm trong thực hiện chính sách đóng tàu vỏ thép theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức chu đáo chuyến thăm đối ngoại chính thức của Tổng Bí thư và các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, tranh thủ cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước. Chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài công khai thông tin về việc triển khai thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trên trang thông tin điện tử để tạo thuận lợi cho khách du lịch.

- Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo hứng khởi trong sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng Chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2017. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn xử lý mã độc, sự cố mất an toàn thông tin. Phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên môi trường không gian mạng; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội đưa tin sai sự thật. Cơ quan chủ quản báo chí đề cao trách nhiệm, phối hợp với Bộ Công an để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

- Các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP, nhất là việc hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết. Tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin mạng; chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, thường trực phương án ứng cứu, bảo đảm an toàn, thông suốt hệ thống công nghệ thông tin thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

- Các thành viên Chính phủ tập trung triển khai các cam kết trước Quốc hội tại kỳ họp thứ ba, khẩn trương chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, báo cáo kết quả triển khai thực hiện cam kết trước Quốc hội tại kỳ họp sau theo quy định.

- Các bộ, cơ quan chưa hoàn thành các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP phải khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các bộ, cơ quan chủ trì đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

- Các bộ, cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, chủ động giải quyết hoặc đề xuất giải quyết các kiến nghị của địa phương tại phiên họp. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 6 và 6 tháng năm 2017

a) Về công tác chỉ đạo, điều hành

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội; kịp thời triển khai Nghị quyết và chủ trương lớn của Trung ương Đảng, Quốc hội; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Quy chế làm việc; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Bảo đảm nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, tập trung, thống nhất, phát huy đầy đủ vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bộ máy hành chính thống nhất, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo tinh thần phục vụ Nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ với kế hoạch rõ ràng, phân công cụ thể, thống nhất hành động, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đã có nhiều đổi mới cụ thể, thiết thực về phương thức lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng, quyết liệt tháo gỡ nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẩn trương rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tạo chuyển biến bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để cơ chế, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương các đoàn thể chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng Nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

b) Về kết quả kiểm tra tháng 6 và 6 tháng của Tổ công tác

Chính phủ ghi nhận sự chuyển biến tích cực của các bộ, cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thống nhất các kiến nghị của Tổ công tác và yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc.

Giao Tổ công tác của Thủ tướng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ phục vụ mục tiêu tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đặc biệt là kiểm tra việc giao vốn, giải ngân, giải phóng mặt bằng, tăng trưởng tín dụng và cải cách thủ tục hành chính.

3. Về các Báo cáo: công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Giao các bộ, cơ quan: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện các Báo cáo và ban hành theo thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

4. Về dự án Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

5. Về dự án Luật quốc phòng (sửa đổi)

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

6. Về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

7. Về danh mục các Luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch

a) Về việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành:

Với phương châm đổi mới tư duy và quyết liệt hành động, tiếp tục tháo gỡ các rào cản cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan căn cứ danh mục do Bộ Tư pháp đề xuất, tiếp tục rà soát, xác định rõ các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, lập đề nghị xây dựng từng dự án luật, xác định tiến độ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017. Trường hợp không đề nghị sửa đổi, bổ sung các luật, các bộ, cơ quan phải báo cáo, giải trình rõ với Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP quán triệt tinh thần tạo thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khẩn trương rà soát, kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, khẩn trương triển khai việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư, trình Chính phủ trong quý IV năm 2017.

b) Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tổng hợp các vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017.

c) Về việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch:

Chính phủ thống nhất quan điểm xây dựng Luật Quy hoạch nhằm tạo ra bước thay đổi căn bản trong công tác lập và quản lý hệ thống quy hoạch, hoạch định không gian phát triển, tạo động lực phát triển trên lãnh thổ quốc gia, loại bỏ những quy hoạch không phù hợp với thực tế, chồng chéo, tạo cơ chế xin cho, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, cản trở phát triển, đồng thời bảo đảm tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật và không ảnh hưởng tiêu cực tới điều hành, phát triển kinh tế - xã hội. Để kịp thời trình Quốc hội thông qua dự án luật này tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ yêu cầu:

Trên cơ sở chủ trương, quan điểm nhất quán của Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng dự án Luật quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất ý kiến, hoàn thiện dự án Luật quy hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017 để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội.

Đối với danh mục các Luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến quy hoạch, để bảo đảm đồng bộ với dự án Luật quy hoạch, xử lý theo hướng:

- Đối với các Luật chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung đơn giản về kỹ thuật thì sửa đổi, bổ sung ngay tại dự án Luật quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể; phối hợp với Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ về nội dung này; tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017 để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Đối với các Luật cần sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung, chính sách phức tạp hoặc có liên quan đến đầu tư kinh doanh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng Danh mục ban hành cùng dự án Luật quy hoạch; các bộ, cơ quan chủ trì rà soát và lập đề nghị xây dựng dự án sửa đổi, bổ sung từng Luật riêng hoặc Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật thuộc lĩnh vực quản lý, trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017 cùng với đề nghị sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh để báo cáo Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017, 2018.

-  Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Quy hoạch, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, phối hợp với Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị quyết này, tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2017 để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ lập đề nghị sửa đổi các luật, báo cáo theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

Giao Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất tổ chức Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 8 năm 2017 để Chính phủ xem xét, thông qua các đề nghị xây dựng các dự án Luật theo yêu cầu trên.

8. Về Đề án xây dựng danh mục các dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện Đề án theo hướng tăng cường xã hội hóa, hạn chế tối đa việc cấp bảo lãnh Chính phủ; đồng thời rà soát chặt chẽ danh mục các dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về việc quản lý, sử dụng số thu phí được để lại quy định tại dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại

Chính phủ thống nhất quy định việc để lại một phần số tiền phí thực thu trong hoạt động ngoại giao để bù đắp chi phí cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, phục vụ công tác thu phí theo quy định; chi hỗ trợ sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, đổi mới thiết bị, hiện đại hóa công nghệ thông tin; chi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và ngoại ngữ; chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại.

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định.

10. Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

Chính phủ thống nhất: Đối với thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu đều bị tịch thu để tiêu hủy. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 7 năm 2017.

11. Việc giải quyết đơn đề nghị mua nhà theo Nghị định 61/CP đối với số nhà 5B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chính phủ thống nhất đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bán nhà số 5B phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội do trên thực tế không còn đủ các tiêu chí không được bán (đã bán một nửa nhà số 5A phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) cho hộ gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết bán nhà số 5B phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho hộ gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng và báo cáo lại kết quả với Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại kỳ họp gần nhất.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục bảo tồn các biệt thự còn lại không được bán trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Đề án đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

12. Về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Chính phủ thống nhất nâng chế độ bồi dưỡng, nâng mức chi sinh hoạt phí đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; sửa đổi danh mục các trang thiết bị chuyên dùng phù hợp để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Quốc phòng hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 7 năm 2017 để triển khai thực hiện.

13. Về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 7 năm 2017./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File
989/QĐ-TTg
07/07/2017
07/07/2017

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng cấp bách, trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường hàng không kết nối các địa phương, vùng và khu vực, quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website