Kế hoạch số 37-KH/BNCTW ngày 18/8/2014 của Ban Nội chính Trung ương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
  • Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
  • 37-KH/BNCTW
  • Văn bản khác
  • Nội chính - Pháp luật
  • 18/08/2014
  • 18/08/2014
  • Ban Nội chính Trung ương
  • Nguyễn Doãn Khánh
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN NỘI CHÍNH

*

Số 37-KH/BNCTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014


 

KẾ HOẠCH

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Ngày 26/5/2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Giúp  Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị 35-CTTW đối với các tổ chức đảng trong toàn quốc.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi thường xuyên và định kỳ hàng năm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị, gắn với việc thi hành pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

3. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn hoặc đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị này.

4. Đưa việc tổ chức, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị thành nền nếp, thường xuyên, hiệu quả thiết thực, đóng góp tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

II. Nội dung Kế hoạch

1. Nội dung theo dõi, kiểm tra, đôn đốc:

- Việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên.

- Việc cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị.

- Kết quả thực hiện, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.

- Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện Chỉ thị.

- Việc chấp hành chế độ kiểm tra, đánh giá thực hiện và thông tin báo cáo theo quy định.

2. Các bước tiến hành:

a) Trong năm 2014:

- Trong quý 3: có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện.

- Trong quý 4: xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương.

Tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị.

b) Hàng năm:

Duy trì thường xuyên việc theo dõi, chế độ thông tin báo cáo, định kỳ kiểm tra luân phiên việc thực hiện đối với các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

c) Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị:

Đề xuất và xây dựng kế hoạch sơ kết thực hiện Chỉ thị.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Nội chính Trung ương có công văn gửi các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

2. Hằng năm, Ban Nội chính Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, khảo sát nắm tình hình thực hiện Chỉ thị này tại một số địa phương, bộ, ngành.

3. Ban Nội chính Trung ương tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các ban cán sự đảng: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,  Tòa án nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 17 Luật tiếp công dân và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Vụ Cơ quan nội chính (Vụ 4) chủ trì giúp lãnh đạo Ban theo dõi và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Doãn Khánh

 

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Ngày 9/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website