Kết luận số 86-KL/TW, ngày 24/1/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
  • Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
  • 86-KL/TW
  • Kết luận
  • Giáo dục - Đào tạo
  • 24/01/2014
  • 24/01/2014
  • Bộ Chính trị
  • Lê Hồng Anh
Nội dung:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số: 86-KL/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

 

KẾT LUẬN

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ


I- Tình hình thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 28/6/1997 của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cơ bản về tuyển dụng, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều cơ quan ở Trung ương, địa phương và doanh nghiệp đã xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể về tuyển chọn, đào tạo, đãi ngộ nhằm thu hút những người có trình độ cao, trong đó có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về cơ quan, đơn vị, địa phương công tác.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc từ các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước đã được tuyển dụng làm công chức, viên chức không qua thi tuyển; phần lớn đã được bố trí công tác phù hợp với trình độ, chuyên môn, phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được bổ sung vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, trở thành những cán bộ, công chức, viên chức chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị và những chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực.

Tuy nhiên, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao thời gian qua nhìn chung chưa đủ sức thu hút mạnh mẽ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang. Một số thu hút được thì còn lúng túng, bị động trong bố trí, sử dụng; có nơi còn tư tưởng hẹp hòi, định kiến, không mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, dẫn tới cán bộ không yên tâm công tác, thiếu tập trung suy nghĩ nghiên cứu, không phát huy được hết năng lực, sở trường, gây lãng phí nguồn lực, phát sinh dư luận không tốt về chủ trương sử dụng nhân tài của Đảng và Nhà nước.

Những hạn chế, yếu kém trên đây có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do công tác của nhiều cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ còn thiếu nhất quán, chưa đầy đủ và mạnh mẽ; hệ thống cơ chế, chính sách chưa phù hợp, thiết thực, thiếu khả thi đối với từng đối tượng, lĩnh vực cần thu hút; tổ chức thực hiện còn mang tính chắp vá, hình thức, đồng thời còn thiếu kinh phí để triển khai thực hiện.

II- Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và một số nhiệm vụ, chính sách cơ bản thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trong thời gian tới

1- Quan điểm

- Chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc; cần có cơ chế đặc thù, đầu tư thỏa đáng tạo bước đột phá về chính sách và trong tổ chức thực hiện để đủ sức thu hút người hiền tài.

- Xuất phát từ nhu cầu nhân lực chất lượng cao của từng cơ quan, đơn vị để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt và bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý, chuyên gia trong từng cơ quan, đơn vị, ngành, nghề, lĩnh vực công tác ở Trung ương và địa phương.

- Xây dựng đồng bộ với các chính sách phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2- Mục tiêu

- Xây dựng cơ chế, chính sách đủ sức thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế để từng bước đào tạo, bồi dưỡng thành nhân tài cho đất nước.

- Phấn đấu đến năm 2020, thu hút ít nhất 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ (tiến sĩ khoa học không quá 35 tuổi, tiến sĩ không quá 32 tuổi, thạc sĩ không quá 28 tuổi, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc không quá 25 tuổi) vào các lĩnh vực công tác của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước; lực lượng vũ trang và doanh nghiệp nhà nước.

3- Nguyên tắc

- Bảo đảm sự thống nhất của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và thực hiện chính sách thu hút cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

- Chính sách phải bảo đảm thống nhất, đồng bộ và khả thi từ khâu phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh.

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ được thu hút theo chính sách này được bổ sung tăng thêm về biên chế vào tổng số biên chế của các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp sau khi được tuyển chọn không đáp ứng được yêu cầu của cơ quan tuyển dụng, thì người được tuyển chọn không phải trả lại chi phí đào tạo, bồi dưỡng.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và trách nhiệm tuyển chọn trực tiếp không qua thi đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Đối với nhân tài đặc biệt, cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm chủ động phát hiện, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh.

4- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

4.1 – Chính sách phát hiện ngay từ cơ sở đào tạo và thực tiễn công tác

- Học sinh có triển vọng từ năm cuối trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh đỗ thủ khoa, đạt giải quốc gia, quốc tế, sinh viên đại học có kết quả học tập, nghiên cứu và rèn luyện xuất sắc ngay từ năm thứ nhất của các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước hàng năm được phát hiện, đánh giá để trình cấp có thẩm quyền đưa vào diện thực hiện chính sách và được cấp học bổng để đào tạo. Khi tốt nghiệp loại xuất sắc thì được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quản lý nhà nước theo chương trình riêng, phù hợp và được giới thiệu cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu để xem xét, tuyển dụng. Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài được hỗ trợ kinh phí trở về nước làm việc nếu có nguyện vọng.

- Cán bộ khoa học trẻ trong và ngoài nước được phát hiện ngay từ cơ sở đạo và trong thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị; chú trọng các ngành kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu công nghệ nguồn, quốc phòng, an ninh,... hàng năm được đánh giá, lựa chọn đủ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất trình cấp thẩm quyền đưa vào diện thực hiện chính sách; được cấp kinh phí bồi dưỡng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quản lý nhà nước theo chương trình quy định; được giới thiệu với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng để xem xét, tuyển dụng.

4.2- Chính sách tuyển dụng trực tiếp không qua thi tuyển

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng trực tiếp không qua thi tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và phải chịu trách nhiệm về chất lượng tuyển dụng bảo đảm thực chất, đúng người, đúng việc; sử dụng đúng chuyên môn đào tạo của người được tuyển dụng.

- Hàng năm tập thể thường trực cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị tuyển dụng có trách nhiệm rà soát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của cơ quan, đơn vị mình và thực hiện công khai nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng.

4.3- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng

- Sau khi tuyển dụng, cơ quan, đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để người được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu trong các lĩnh vực công tác. Chương trình bồi dưỡng kiến thức tổng quan, khoa học và cơ bản được tiến hành trong 3 tháng phù hợp với ngành, nghề, lĩnh vực; thực sự cần thiết cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (không bồi dưỡng kiến thức cơ bản đã được học ở các trường lớp).

- Sau khi được tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trách nhiệm không ngừng rèn luyện, học tập, nghiên cứu cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và năng lực nghiên cứu khoa học.

4.4- Chính sách sử dụng

a) Bố trí công tác và tạo điều kiện, môi trường làm việc:

- Được bố trí công tác, tạo điều kiện về môi trường làm việc; được tôn trọng, phân công, bố trí công việc phù hợp ngành nghề được đào tạo.

- Được đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc thuận lợi để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trường hợp cần thiết sẽ được đầu tư nguồn lực và các trang thiết bị đặc biệt để triển khai các chương trình, đề án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền đánh giá là khả thi và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao; đối với các ngành nghệ thuật, thể dục, thể thao và lĩnh vực quốc phòng, an ninh được đầu tư thích đáng theo yêu cầu chuyên môn, nghề nghiệp.

- Được tạo điều kiện để tiếp cận, khai thác thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

b) Quy hoạch, bổ nhiệm:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý và sử dụng có trách nhiệm xem xét, lựa chọn và đặc cách vào diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia đầu ngành của các lĩnh vực công tác ở Trung ương và địa phương.

- Xuất phát từ nhu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và căn cứ kết quả công tác, sau tuyển dụng từ 1 đến 2 năm, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương ở cấp huyện trở lên (theo phân cấp), kể cả cán bộ đó chưa là đảng viên (trừ các cơ quan tham mưu của cấp ủy, tổ chức đảng và lực lượng vũ trang).

- Những cán bộ khoa học có năng lực nghiên cứu được tập trung bồi dưỡng theo hướng trở thành nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành cho các lĩnh vực, được giao chủ trì các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học từ cấp tỉnh trở lên.

c) Tiền lương:

- Đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng hệ số lương 4,40, bậc 1/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

+ Cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ được hưởng hệ số lương 4,74 bậc 2/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi đào tạo thạc sĩ sau khi tốt nghiệp được hưởng hệ số lương 4,74, bậc 2/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0.11 nhưng không vượt quá hệ số 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

+ Đối với cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ được hưởng hệ số lương 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi đào tạo tiến sĩ sau khi tốt nghiệp được hưởng hệ số lương 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

+ Đối với cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ khoa học được hưởng hệ số lương 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi đào tạo tiến sĩ sau khi tốt nghiệp được hưởng hệ số lương 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 5,76, bậc 5/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

- Đối với lực lượng vũ trang:

+ Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được phong quân hàm từ Trung úy và tương đương trở lên, hưởng hệ số lương khởi điểm là 4,60.

+ Cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ được phong quân hàm từ Thượng úy và tương đương trở lên, hưởng hệ số lương khởi điểm là 5,00. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 6,00.

+ Đối với cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ được phong quân hàm từ Đại úy và tương đương trở lên, hưởng hệ số lương khởi điểm là 5,4. Đối với những người làm việc trong lực lượng vũ trang được phong quân hàm từ Đại úy và tương đương trở lên, hưởng hệ số lương khởi điểm là 5,4. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 6,60.

 + Đối với cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ khoa học được phong quân hàm từ Thiếu tá và tương đương trở lên, hưởng hệ số lương khởi điểm là 6,0. Đối với những người làm việc trong lực lượng vũ trang được phong quân hàm từ Thiếu tá và tương đương trở lên, hưởng hệ số lương khởi điểm là 6,0. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt hệ số 7,30.

- Đối với doanh nghiệp nhà nước:

+ Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng hệ số lương 4,0, bậc 1/6 của chức danh chuyên viên chính và tương đương thuộc bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước.

+ Cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ được hưởng hệ số lương 4,33, bậc 2/6 của chức danh chuyên viên chính và tương đương thuộc bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi đào tạo thạc sĩ được hưởng hệ số lương 4,33, bậc 2/6 của chức danh chuyên viên chính và tương đương thuộc bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 4,66, bậc 3/6 của chức danh chuyên viên chính và tương đương thuộc bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước.

+ Đối với cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ được hưởng hệ số lương 4,66, bậc 3/6 của chức danh chuyên viên chính và tương đương thuộc bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi đào tạo tiến sĩ được hưởng hệ số lương 4,66, bậc 3/6 của chức danh chuyên viên chính và tương đương thuộc bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 4,99, bậc 4/6 của chức danh chuyên viên chính và tương đương thuộc bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước.

+ Đối với cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ khoa học được hưởng hệ số lương 4,99, bậc 4/6 của chức danh chuyên viên chính và tương đương thuộc bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi đào tạo tiến sĩ được hưởng hệ số lương 4,99, bậc 4/6 của chức danh chuyên viên chính và tương đương thuộc bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 5,32, bậc 5/6 của chức danh chuyên viên chính và tương đương thuộc bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước.

d) Bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch công chức, nâng hạng viên chức:

- Sau 3 năm công tác nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch (trừ quy định về thời gian giữ ngạch), thì được xét bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương không qua thi nâng ngạch.

- Trong thời gian công tác nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc được đặc cách nâng sớm một bậc lương; được đặc cách nâng ngạch công chức hoặc nâng ngạch viên chức không qua thi nâng ngạch hoặc nâng ngạch.

- Đối với các ngành, nghề đặc thù như văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công thuộc các ngành kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước,... ngoài các quy định về tiền lương nêu trên, các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng quy định cụ thể mức thu nhập tăng thêm đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên cơ sở kết quả hoạt động theo đặc thù nghề nghiệp, hiệu quả công tác và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

đ) Nhà ở:

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được thuê nhà công vụ hoặc vay tiền mua nhà trả góp từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chính phủ, thời gian vay từ 10 đến 15 năm.

- Cán bộ khoa học trẻ được thuê nhà công vụ hoặc ưu tiên mua nhà ở theo chính sách về nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức của Nhà nước theo chế độ trả góp từ 10 đến 25 năm.

4.5- Chính sách tôn vinh

- Có chính sách khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp thiết thực cho cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Có chính sách ghi danh người hiền tài có đóng góp lớn cho đất nước, với cơ quan, đơn vị, địa phương; chế độ tuyên dương, tuyên danh người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác. Các cơ sở đào tạo tổ chức gặp mặt giữa cựu sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và thành đạt sau khi ra trường với các sinh viên đang học tập để khuyến khích sinh viên phấn đấu tốt nghiệp xuất sắc.

III- Tổ chức thực hiện

1- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình bổ sung, điều chỉnh các quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện chính sách này vào đầu quý III năm 2014. Ban cán sự đảng Chính phủ có trách nhiệm phê duyệt Đề án này và bảo đảm kinh phí để thực hiện Đề án; thành lập Quỹ đào tạo sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

2- Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đảng các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Đề án.

3- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức mình có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án này.

4- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án này ở địa phương mình.

5- Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.  

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

(Đã ký)

Lê Hồng Anh

Văn bản khác

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
File

Chỉ thị của Ban Bí thư về về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(ĐCSVN) - Ngày 10/7, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(ĐCSVN) - Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới

(ĐCSVN) - Ngày 23/5/2024, đồng chí Lương Cường đã ký ban hành Quy định 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Liên kết website